Ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d'acció local de pesca a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 277062
|
Codi GVA: 18878
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana. Sol·licitud de les ajudes a les despeses de funcionament i animació que podran sol·licitar els GALP per a fer front als costos...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
29-06-2021
JustificacióTermini obert
29-06-2021
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1. Podran ser-ne beneficiaris les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, i les agrupacions constituïdes com a GALP, que desenvolupen projectes integrats en l'EDLP i que contribuïsquen a aconseguir un o diversos dels objectius previstos en l'article 5.1 d'aquesta ordre, en...

Saber més
Requisits

Els beneficiaris i receptors de l'ajuda deuran: 1.- Realitzar les inversions per a les quals sol·licita l'ajuda i exercir l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i terminis establits. 2.- Justificar la subvenció concedida en els termes previstos en la normativa...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- Una vegada rebudes les sol·licituds, les seccions de pesca marítima de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de pesca, a la vista de la proposta provisional de concessió d'ajuda dels GALP, realitzaran un control administratiu i, en cas que siga necessari, sobre el...
Saber més
Criteris de valoració
1. Les ajudes es concediran per concurrència competitiva, per a la qual cosa els projectes participants seran avaluats d'acord amb els criteris establits en les EDLP aprovades i conforme al conveni de col·laboració que se subscriga amb l'Administració. El resultat de l'avaluació generarà un ordre...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2023 per a les ajudes de la present convocatòria, destinades a sufragar als costos de funcionament i animació dels GALP (Línia S8187000, «Ajuda despeses de funcionament GALP»), serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de...

Saber més
Documentació
1.- A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent, juntament amb un annex, en què figure l'índex que indique tota la documentació que es presenta. 2.- En el cas de persones físiques: autorització expressa a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat mitjançant una consulta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 29-06-2021
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a resoldre les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de publicació de l'ordre d'imports globals màxims. Transcorregut aquest període sense rebre cap comunicació en aquest sentit, els sol·licitants podran entendre desestimades les seues peticions, únicament als efectes de la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Despeses subvencionables: 1.- Les accions i els projectes previstos en aquesta ordre han de coincidir amb les accions subvencionables establides en l'article 63 del Reglament (UE) núm. 508/2014 i la seua normativa d'aplicació i desenvolupament. 2.- Els costos subvencionables són els costos en...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sancions
  El règim sancionador en la matèria serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Justificació

  Termini
  Des de 29-06-2021
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se