Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació d'ús de desfibril·lador semiautomàtic extern per personal no sanitari - DESA

  Objecte del tràmit

  Comunicació de l'ús del desfibril·lador semiautomàtic (DESA) al Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular o persona física jurídica responsable de la gestió o explotació dels espais o llocs on es trobe instal·lat el DESA utilitzat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es notificarà la utilització després de cada cas d'ús d'un DESA i després de la finalització de la intervenció, en un termini màxim de 72 hores.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La documentació s'ha de remetre al Centre d'Informació i Coordinació de les Urgències (CICU) i s'ha de presentar:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca, a la següent adreça postal:
  Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències.
  Edifici annex a l'EVES, c/ de Sant Llàtzer, s/n, 2a planta, 46017, València

  d) Mitjançant un correu electrònic a l'adreça: cicu_cv@gva.es

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. El document de registre que el mateix DESA proporciona després de cada ús, en el cas que genere el dit registre.
  2. El model de comunicació que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, , així com en la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, .

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ D'ÚS DE DESFIBRIL·LADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN (DESA) PER PERSONAL NO SANITARI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La persona titular o persona física jurídica responsable de la gestió o explotació dels espais o llocs on es trobe instal·lat el DESA utilitzat, haurà de notificar la utilització després de cada cas d'ús d'un DESA i després de la finalització de la intervenció, en un termini màxim de 72 hores.

  Haurà d'emplenar el model de comunicació que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet, , així com en la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, .

  Haurà d'adjuntar al model anterior, el document de registre que el mateix DESA proporciona després de cada ús, en el cas que genere el dit registre.

  Els documents anteriors s'han de remetre al CICU a través dels llocs de presentació assenyalats en aquest procediment.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç al web de Sanitat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434 de 31/12/2014).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02/10/2015).
  - Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.
  - Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Llei 10/2014, de 29 de desembre

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

  Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.