Detall de Procediments

Aportació o esmena de documentació de la subvenció en règim competitiva a entitats locals, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació o esmena de documentació de la subvenció en règim competitiva a entitats locals, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'aportació de documentació i la formulació d'al·legacions a les entitats que tinguen un expedient de sol·licitud de subvenció obert.
  L'aportació es pot realitzar:
  - A conseqüència d'un requeriment o del tràmit d'audiència.
  - Per iniciativa de l'entitat interessada

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquells ajuntaments, diputacions i entitats locals supramunicipals.

  Requeriments

  Haver presentat sol·licitud de subvenció per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil en la convocatòria en curs.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini de presentació de la documentació serà l'establit en el requeriment notificat o en el tràmit d'audiència
  - L'aportació per iniciativa pròpia es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, sempre que no s'haja arxivat l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'haurà d'aportar la documentació indicada en el requeriment notificat o qualsevol altra que estime oportuna.

  Impresos associats

  [ANNEX II] CERTIFICAT - SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

  [ANNEX III] FITXA RESUM DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

  [ANNEX IV] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL D'INFÀNCIA

  [ANNEX V] INFORME DESCRIPTIU DE L'EQUIP HUMÀ DEDICAT AL PROGRAMA I DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE AQUEST ASSUMPTE

  [ANNEX I] INFORMACIÓ ADDICIONAL A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRIGIDA A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  OFERIMENT PER A LAREALITZACIÓ D'ACOLLIMENTS FAMILIARS I DELEGACIÓ DE GUARDA D'ESTADES, CAPS DE SETMANA I VACANCES DE XIQUETES, XIQUETS I/O ADOLESCENTS (FAMÍLIA EXTENSA)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18966

  Tramitació

  En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, la documentació es presentarà exclusivament per mitjans electrònics. Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de la URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18966

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries observaran les obligacions contingudes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i queden, en conseqüència, expressament obligades a:
  a) dur a terme el programa que fonamenta la concessió de l'ajuda.
  b) acreditar davant de la conselleria amb competència en matèria d'nfància l'execució del programa, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb les subvencions rebudes.
  d) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'infància l'obtenció de subvencions, d'ajudes, d'ingressos o de recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o d'ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 19 de l'ordre de bases.
  2. Les entitats beneficiàries estaran obligades a:
  a) presentar a la direcció general amb competència en matèria d'infància una memòria de desenvolupament del programa subvencionat amb les dades i en la forma i el termini que s'especifique en la resolució de concessió.
  b) fer constar expressament en tots els actes públics i els materials de difusió i publicitat del programa, la col·laboració de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2017, de 20 de juliol de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV núm. 8092 de 26.07.2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 6/2017, de 20 de juliol de 2017

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.