Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats a la Comunitat Valenciana (per instal·lació) NO sotmeses a autorització ambiental integrada NI a autorització d'emissions a l'atmosfera "grup A".

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 287688
|
Codi GVA: 18981
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, el formulari normalitzat de sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades per aquesta norma a la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

QUÈ SÓN ELS COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS? -Segons el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, un compost orgànic és tot compost que continga carboni i un o més dels elements següents: hidrogen, halògens, oxigen, sofre, fòsfor, silici o nitrogen, excepte els òxids de carboni i els carbonats o...

Saber més
Normativa
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7329,...
 • Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de...
 • Correcció d'errors del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats...
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre d'instal·lacions afectades pel...
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2004/42/CE, del Parlament i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils...
 • Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control...
 • Decisió d'execució de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen el tipus, el format i la freqüència de la informació que...
 • Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de...
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Instrument de ratificació de 7 de juny de 1982 del Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància, fet a Ginebra el 13...
 • Instrument de ratificació del Protocol al conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, relatiu a la reducció...
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades...
 • Correcció d'errata i error en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús...
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils...
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les...
 • Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'àrea de medi ambient per a la seua adaptació a la Llei 17/2009, de...
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen...
 • Correcció d'errors del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de...
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de...
 • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com...
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació....

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003 han de sol·licitar la seua inscripció en el registre d'instal·lacions afectades per aquesta norma, excepte en els casos següents: - Les instal·lacions incloses en l'annex I de la Llei 2006/14, de 25 de juliol, de la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i documentació administrativa i tècnica que s'indiquen en aquest procediment. Tant la sol·licitud com la resta de documentació que s'hi aporte les analitzarà i avaluarà l'òrgan competent en la matèria. 2. Si la documentació presentada no és correcta o està...
Saber més
Òrgans de tramitació
Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial on s'ubique la instal·lació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Les instal·lacions existents afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, que no estiguen sotmeses al règim de l'autorització ambiental integrada regulat en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat...

Saber més
Documentació
Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats, i altra documentació requerida en aquest imprés: a) Còpia del...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. - Tramitació de la notificació d'instal·lacions amb emissions de COV (compostos orgànics volàtils) no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI), incloent-hi les seues modificacions 155,93 euros. A....

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, malgrat no estar obligats a això, opten per aquesta via, hauran de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

On dirigir-se

Normativa

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre les sol·licituds serà de tres mesos, comptats des de la data en què s'haja produït l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la tramitar-la. El venciment del termini, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, suposarà l'estimació de...
Saber més
Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei...

Saber més
Òrgans resolució
Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial on s'ubique la instal·lació.
Sancions
Les infraccions administratives estan tipificades en l'article 93 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, classificades en molt greus, greus i lleus, i podran donar lloc a la imposició d'alguna o diverses de les...
Saber més