Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats a la Comunitat Valenciana (per instal·lació) NO sotmeses a autorització ambiental integrada NI a autorització d'emissions a l'atmosfera "grup A".

Codi SIA: 287688
Codi GVA: 18981
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Facilitar a les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, el formulari normalitzat de sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades per aquesta norma a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

QUÈ SÓN ELS COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS? -Segons el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, un compost orgànic és tot compost que continga carboni i un o més dels elements següents: hidrogen, halògens, oxigen, sofre, fòsfor, silici o nitrogen, excepte els òxids de carboni i els carbonats o bicarbonats inorgànics. Així mateix, d'acord amb el reial decret esmentat, un compost orgànic volàtil (COV) és tot compost orgànic que tinga a 293,15 K, una pressió de vapor de 0,01 kPa o més, o que tinga una volatilitat equivalent en les condicions particulars d'ús. S'inclou en aquesta definició la fracció de creosota que sobrepasse aquest valor de pressió de vapor a la temperatura indicada de 293,15 K. - Els compostos esmentats s'emeten a l'aire procedents d'activitats de producció i utilització d'aquests. La perillositat de les emissions de COV radica en el fet que aquests compostos reaccionen químicament en l'atmosfera juntament amb òxids de nitrogen (NOx), monòxid de carboni (CO) i metà (CH4), i en presència de radiació solar donen lloc a la contaminació fotoquímica, denominada també 'smug fotoquímic'. Entre els processos de formació d'oxidants fotoquímics, destaca la formació d'ozó troposfèric, que a altes concentracions pot afectar la salut humana i el medi ambient, a més de ser un potent gas d'efecte d'hivernacle. En cas de dubtes, podeu realitzar consultes a través del següent correu electrònic: .

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003 han de sol·licitar la seua inscripció en el registre d'instal·lacions afectades per aquesta norma, excepte en els casos següents: - Les instal·lacions incloses en l'annex I de la Llei 2006/14, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana i, per tant, sotmeses a autorització ambiental integrada. - Les instal·lacions les activitats de les quals estiguen afectades pel Reial decret 117/2003, incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7329, de 31/07/2014).
 • Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (DOGV núm. 8450, de 24/12/2018).
 • Correcció d'errors del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (DOGV núm. 8587 de 09/07/2019).
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats, a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5545, de 29/06/2007).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2004/42/CE, del Parlament i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) a causa de l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE. (DOUE núm. L143, de 30/04/2004).
 • Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/2010).
 • Decisió d'execució de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen el tipus, el format i la freqüència de la informació que han de comunicar els estats membres sobre l'aplicació de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials. (DOUE núm. L349, de 19/12/2012).
 • Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE, i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (DOUE núm. 362, 31/12/08).
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Instrument de ratificació de 7 de juny de 1982 del Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància, fet a Ginebra el 13 de novembre de 1979. (BOE núm. 59, de 10/03/1989).
 • Instrument de ratificació del Protocol al conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i de l'ozó en la troposfera, fet a Göteborg (Suècia) el 30 de novembre de 1999. (BOE núm. 87, de 12/04/2005).
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats. (BOE núm. 33, de 07/02/2003).
 • Correcció d'errata i error en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 79, de 2/04/03).
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles. (BOE núm. 48, de 25/02/2006)
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. (BOE núm. 96, de 21/04/2007)
 • Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'àrea de medi ambient per a la seua adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici.
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 83, de 7/04/2011)
 • Correcció d'errors del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 83, de 7/04/2011)
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 251, de 19/10/2013)
 • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats. (BOE núm. 42, de 18/02/2017).
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 316, de 31/12/2016)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Les instal·lacions existents afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, que no estiguen sotmeses al règim de l'autorització ambiental integrada regulat en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, ni incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera, si no estan inscrites en aquest registre, hi hauran de sol·licitar la inscripció de manera immediata. - Les instal·lacions noves afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, que no estiguen sotmeses al règim de l'autorització ambiental integrada regulat en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, ni incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera, hauran de sol·licitar la seua inscripció en el registre abans de la seua posada en funcionament. - Les instal·lacions les activitats de les quals no estaven afectades per l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, però que posteriorment incorporen un nou procés que sí que ho estiga i/o superen el llindar establit en la norma esmentada, si no estan sotmeses al règim de l'autorització ambiental integrada regulat en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, ni incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera, hauran de sol·licitar la inscripció en el registre abans de la posada en funcionament de la modificació en qüestió.

Formularis documentació

Sol·licitud d'inscripció en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats, i altra documentació requerida en aquest imprés: a) Còpia del document que acredite la identificació fiscal i la personalitat jurídica de l'entitat titular de la instal·lació. b) Còpia del document acreditatiu que el sol·licitant disposa de poders suficients sobre el funcionament tècnic i econòmic de la instal·lació. c) Justificant del pagament de la taxa, quan la presentació de la sol·licitud del procediment siga presencial. d) Memòria tècnica subscrita per tècnic competent que continga: d.1) Descripció detallada de l'activitat o activitats productives dutes a terme en la instal·lació entre les incloses en l'annex I del Reial decret 117/2003, acompanyada d'un diagrama de flux. Haurà d'indicar-se la capacitat de consum de dissolvents orgànics de la instal·lació en tones/any. A més, les instal·lacions per al tractament de superfícies de materials, d'objectes o productes també hauran d'indicar la seua capacitat de consum de dissolvents orgànics en kg/hora. d.2) Llista de dissolvents orgànics utilitzats en cadascuna de les activitats, amb l'especificació de la composició química. Preferentment s'indicarà el núm. CAS (1). d.3) Les instal·lacions que facen una única activitat que, segons l'annex II del Reial decret 117/2003, dispose tant de valors límit d'emissió en gasos residuals i en emissions difuses com de valors límit d'emissió total, hauran d'indicar l'opció que trien complir. d.4) Les instal·lacions en les quals es facen dues o més activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003 hauran de triar entre complir per a cada una de les activitats els límits individuals corresponents d'acord amb el que s'indica en l'apartat e.3, o fer unes emissions totals en el conjunt de les activitats que no superen les que resultarien de l'aplicació de l'anterior. d.5) Llista de substàncies indicades en l'article 5 del Reial decret 117/2003, on s'assenyalen les seues indicacions de perill o frases de risc, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. d.6) Llista dels equips de reducció de les emissions de compostos orgànics volàtils instal·lats i previstos. En cas d'absència d'aquests, haurà d'indicar-se expressament. d.7) Descripció de la metodologia que se seguirà per a elaborar el pla de gestió de dissolvents establit en l'annex IV del Reial decret 117/2003. d.8) Qualsevol altra informació que es considere necessària per a la comprensió i el coneixement de les emissions que es generen en la instal·lació. (1) El número registrat CAS (Chemical Abstracts Service) és una identificació numèrica única per a compostos químics, polímers, seqüències biològiques, preparats i aliatges.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. - Tramitació de la notificació d'instal·lacions amb emissions de COV (compostos orgànics volàtils) no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI), incloent-hi les seues modificacions 155,93 euros. A. Obtenció del formulari a través de Sara: Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó Genera imprés. 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu en el botó Accepta. 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Cliqueu, de nou, en el botó Accepta. 4. Cliqueu en el botó Imprimeix per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat Nombre de Liquidació un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. B. Pagament 1. A través del pagament telemàtic genèric. (Vegeu l'enllaç de Pagament telemàtic genèric en l'apartat Informació complementària). - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. 2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, pagament en línia, de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores (Vegeu l'enllaç Entitats col·laboradores i formes de pagament, de l'apartat Informació complementària). Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores". https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes per mitjà de recursos electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha d'efectuar-se electrònicament. En el cas que es faça presencialment, es requerirà a la persona interessada que l'esmene per mitjà de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què haja sigut feta l'esmena. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, malgrat no estar obligats a això, opten per aquesta via, hauran de presentar les sol·licituds telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18981 Per a accedir-hi de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados). Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i documentació administrativa i tècnica que s'indiquen en aquest procediment. Tant la sol·licitud com la resta de documentació que s'hi aporte les analitzarà i avaluarà l'òrgan competent en la matèria. 2. Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a la persona interessada el requeriment d'esmena pertinent, a l'efecte que l'empresa esmene o presente la documentació que falte dins del termini establit, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. Quan s'haja presentat la documentació, si l'avaluació d'aquesta documentació és positiva, es procedirà a dictaminar la inscripció corresponent. El venciment del termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa suposarà l'estimació de la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 24 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 4. És important assenyalar que la persona titular de la instal·lació haurà de remetre a l'òrgan competent abans del 28 de febrer de cada any el pla de gestió de dissolvents de l'any precedent per a comprovar el compliment dels valors límits d'emissió establits en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats, i sempre que l'òrgan competent ho sol·licite. S'ha d'assegurar la traçabilitat dels valors que haja aportat cada un dels corrents implicats en el pla de gestió de dissolvents, els quals, si és el cas, hauran d'estar avalats pels resultats de mesuraments d'emissions a l'atmosfera corresponents, per factures de compres de dissolvents, albarans del gestor, resultats analítics o d'altres.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial on s'ubique la instal·lació.

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a resoldre les sol·licituds serà de tres mesos, comptats des de la data en què s'haja produït l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la tramitar-la. El venciment del termini, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, suposarà l'estimació de la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que diposa l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial on s'ubique la instal·lació.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les infraccions administratives estan tipificades en l'article 93 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, classificades en molt greus, greus i lleus, i podran donar lloc a la imposició d'alguna o diverses de les sancions següents, entre altres (article 95 de la llei esmentada): - Multes de fins a 2.000.000 euros. - Clausura definitiva o temporal, total o parcial de les activitats i instal·lacions. - Inhabilitació per a l'exercici de l'activitat. - Extinció o suspensió de les autoritzacions en les quals s'hagen establit condicions relatives a la contaminació atmosfèrica.