Sol·licitud de modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 687912
|
Codi GVA: 19112
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El titular d'una autorització que pretenga dur a terme una modificació de la instal·lació autoritzada ho haurà de comunicar

a l'òrgan que va atorgar l'autorització i indicar raonadament si considera que es tracta d'una modificació no substancial.

Aquesta comunicació s'acompanyarà amb els documents justificatius de les raons exposades.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la...
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 6931 de...
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol,...
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (BOE núm. 231,...
 • Reial decret 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes i emissions industrials (BOE núm....
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular de l'activitat inclosa en l'annex I de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. (Vegeu l'enllaç a la llei en "Fonts jurídiques").

Com es tramita

Procés de tramitació
TRÀMITS PREVIS - Informe urbanístic (si escau) - Sol·licitud - Informes sectorials que escauen - Tràmit d'audiència a la persona interessada - Proposta i resolució

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
a) La sol·licitud de modificació no substancial signada mitjançant certificat digital, referida a la part o les parts de la instal·lació afectades per la modificació, i la justificació que la modificació és no substancial. b) A fi de qualificar la modificació com a no substancial es tindrà en...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

En aplicació de l'art. 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

Tramitació de modificació no substancial d'AAI (MNS):

- Activitat industrial: 311,84 euros

- Explotació ramadera: 155,93 euros

 

A. Obtenció del formulari per mitjà de Sara.

Passos:

1. Òmpliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I polseu el botó "Genera imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i polse el botó "Accepta".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Accepta".

4. Feu clic en el botó "Imprimeix" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

B. Pagament

1. Mitjançant el pagament telemàtic genèric.

- Les persones que tenen DNI electrònic o certificat electrònic, havent generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament.

 

2. Per mitjà de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. Mitjançant oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-ne obligats, opten per aquesta via, efectuaran la presentació de sol·licituds de manera electrònica.

 

En el cas que les persones obligades feren la sol·licitud presencialment, se'ls requerirà perquè l'esmenen per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efectes es considerarà com a data de presentació la data en què haja sigut duta a terme l'esmena.

 

La resta de persones físiques podran presentar la sol·licitud als registres següents:

 

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca de manera reglamentària.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

f) En qualsevol de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).