Detall de Procediment

EAUTOM 2020 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Codi SIA:: 688030
Codi GVA:: 19150
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: OBERT des de 04-02-2020
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Observacions

Observacions

Règim de substitució de les persones contractades: 1. Si, durant el període de manteniment, el treballador/a causara baixa per discapacitat sobrevinguda, baixa voluntària, jubilació per motius d'edat, mort o acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents, podrà ser substituït en el termini d'un mes per una altra persona que reunisca els requisits establits en les lletres b i c del resolc quart, a fi de completar el període de manteniment que quedara pendent de complir. 2. En el cas que la jornada o qualsevol altra circumstància de la treballadora substituta hagen determinat una subvenció inferior a la concedida, serà procedent el reintegrament de la diferència entre l'import de la subvenció concedida i el que corresponga si la persona substituta ha sigut subvencionada inicialment, juntament amb els interessos de demora. 3. El termini establit per a la substitució no computarà a l'efecte de l'obligació de manteniment.

Requisits

Requisits

a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent. b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV núm. 8138, de 29/09/2017).
  • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.
  • Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l'Ordre 18/2017.
  • RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

S'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució (DOGV 8731, de 3/2/2020) i finalitzarà l'1 d'octubre de 2020. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars. c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió. d) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat. e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat. f) Si escau, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017. g) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió. h) Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat. i) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

Presentació

Presentació

Presencial

Les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants ha de presentar la seua sol·licitud preferentment de manera telemàtica (que incloga, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové) en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EAUTOM 2019 Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció". En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a això, ha de disposar del certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'adreça d'internet labora.gva.es. Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als que es descriuen ací serà inadmesa. Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Passos - Procediment de concessió; distribució de la dotació - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú. - En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, per dones; la prioritat continuarà per la contractació de persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, de dones. Si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Obligacions

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit i el clausulat ha de recollir la durada estimada expressada en mesos complets. b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball. c) Mantindre la relació laboral amb el treballador la contractació del qual va motivar l'ajuda almenys durant el període subvencionat de 3 o 6 mesos. d) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió. e) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions, relacionades amb les subvencions concedides que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. f) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. g) Conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, els quals han de ser originals o còpies certificades de conformitat amb aquests. h) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. i) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

Observacions

Observacions

Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de publicar-se, davant del Jutjat Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent. Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció ascendirà a: a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda. La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la pretensió s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre correspondrà a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'òrgan en què aquesta delegue.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa