• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EAUTOM 2018. Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EAUTOM 2018. Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.

  Objecte del tràmit

  Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes embarassades o en procés d'adopció.

  EXCLUSIONS:
  - No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de bens i autònomes col·laboradores.

  Requeriments

  1.- La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
  2.- La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
  3.- La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o l'equivalent en el cas de les parelles de fet.

  EXCLUSIONS I INCOMPATIBLITATS

  1.- Aquestes ajudes se sotmeten al règim de mínimis, establit en el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es podran concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca en els productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i a l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
  2. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de mínimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) Núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa duga a terme per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de mínimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  3. Les ajudes de mínimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió es podran acumular amb les ajudes de mínimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) Núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Es podran acumular amb ajudes de mínimis concedides d'acord amb altres reglaments de mínimis fins al límit màxim pertinent que estableix l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió.
  4. Les ajudes de mínimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb una ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de mínimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni es puguen atribuir a costos subvencionables específics es podran acumular amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.
  5. A aquest efecte, en la convocatòria es requerirà la presentació d'una declaració responsable sobre altres ajudes de mínimis (subjectes a aquest o altres reglaments de mínimis) concedides al beneficiari durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. Així mateix es requerirà la presentació d'una altra declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o alguna ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) Núm. 1407/2013, de la Comissió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  TERMINI TANCAT. CONVOCATÒRIA PENDENT DE PUBLICACIÓ EN EL DOGV

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en el apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion)

  - Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

  - Als registres dels òrgans administratius del SERVEF.

  Tot això, sense perjudici de poder presentar-la en la resta de llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964858650
  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19150

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitja d'un representant, una acreditació de la representació.
  b) Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  c) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica s'acompanyarà de dos exemplars.
  d) Declaració responsable de les ajudes de mínimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013 de la Comissió.
  f) Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.
  g) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió.
  h) Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o una declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat.
  2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF obtindrà per mitjà de la Plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i d'altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa a:
  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Comunicació al Servei d'Ocupació del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.
  c) Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria general de la Seguretat Social.
  d) Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
  e) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  f) Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

  3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en el apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  [ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.