Renda de garantia d'inclusió social

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 883150
|
Codi GVA: 19152
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Prestació periòdica, de naturalesa econòmica i/o prestació professional, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social el nivell de recursos de la qual econòmics no aconseguisca l'import de la renda d'inclusió social, resultant insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en la qual la persona titular o les persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió.

 

La prestació professional és el conjunt d'intervencions dirigides a la prevenció, rehabilitació, diagnòstic, atenció en les situacions de necessitat social o laboral, de promoció de l'autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l'atenció sociosanitària i socioeducativa.

 

La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes en la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmics, a les quals pogueren tindre dret l'o les persones destinatàries, constituint-se com l'últim recurs de protecció social al qual poder accedir.

Per tant els titulars i sol·licitants, en qualsevol moment de la tramitació, estan obligats a reclamar els drets econòmics als quals puguen tindre accés, és a dir sol·licitar l'ingrés mínim vital.

Una vegada resolta la RVI es descomptarà la quantia del IMV a la quantia corresponent de RVI. En els casos que la diferència entre totes dues prestacions siga zero es podrà mantindre la prestació professional si així ho vol algun membre de la unitat de convivència llevat que se sol·licite l'extinció d'expedient de RVI.

 

En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d'afavorir l'accés als drets socials bàsics a les persones destinatàries que formen part de la unitat de convivència garantint l'accés a programes personalitzats d'inclusió en cas que les persones beneficiàries tinguen xiquets o xiquetes a càrrec, tenint en compte l'interés superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

 

 

ON DIRIGIR-ME PER A SOL·LICITAR INFORMACIÓ SOBRE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ?

 

Pot dirigir-se a:

 

- Servici d'atenció telefònica 012 de la Generalitat Valenciana. També es pot accedir marcant el número 963 866 000.

- Servicis Socials d'atenció primària la seua entitat local.

- Unitats d'informació de les Direccions Territorials de la seua província, mitjançant cita prèvia, trucant al telèfon 012 o a través de la pàgina web

 

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citapreviaprop

 

VALÈNCIA

 

Direcció Territorial de València

• Av. de l'Oest, 36 46001 – València

 

CASTELLÓ

 

Direcció Territorial de Castelló

• Av. Germans Bou, 81 12073 - Castelló

ALACANT

 

Direcció Territorial d'Alacant

• Av. Rambla Méndez Núñez, 41 6a planta - 03002- Alacant

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Les resolucions de garantia d'inclusió social tindran una vigència de tres anys des de la data de la seua resolució, transcorreguts els quals haurà de procedir-se a la seua renovació, en els termes establits en la llei.

 

Complements a la renda valenciana d'inclusió

1. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió constituirà un supòsit de valoració específic a tindre en compte en l'accés als següents recursos, d'acord amb el que es dispose sobre aquest tema en la normativa sectorial:

 

a) Ajudes econòmiques d'emergència social i les que fomenten el desenvolupament o autonomia personal i l'accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com majors.

 

b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer.

 

c) Obtenció de plaça en escola infantil pública.

 

d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l'accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu.

 

e) Obtenció de plaça d'oci educatiu inclusiu

 

2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria que es desenvoluparan reglamentàriament:

 

a) A les beques d'educació infantil des del primer cicle de 0 a

3 anys en centres sostinguts amb fons públics.

 

b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l'educació obligatòria.

 

c) A les beques de menjador escolar per a alumnes i alumnes d'educació infantil de segon cicle, de 0 a 3 anys de la xarxa pública i d'educació obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar.

 

d) A les despeses derivades de la matrícula d'educació secundària i formació professional i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.

 

e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d'estudis universitaris la concessió dels quals corresponga a la Generalitat.

 

f) Als programes i accions d'orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d'ocupació i formació.

 

g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures, per part de la conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut.

 

h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut amb perspectiva d'equitat, afavorint la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.

 

i) Al carnet Jove

 

3. En els termes que s'establisquen reglamentàriament, les quantitats percebudes en concepte de renda valenciana d'inclusió es podran incrementar fins al 25% del seu import reconegut per a aquestes prestacions, per a sufragar les despeses derivades del lloguer o del pagament de quota hipotecària de l'habitatge habitual de la persona titular de l'habitatge i per a garantir el seu accés als subministraments energètics bàsics, sempre que cap persona beneficiària reba cap quantia pel mateix concepte procedent de qualsevol administració.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Amb caràcter general tindran dret a la renda de garantia d'inclusió social aquelles persones que complisquen els requisits d'accés establits en la llei.

 

Tindre compliments 25 anys en la data de presentació de la solicitu i ser menor de 65 anys.

 

També podran ser titulars, aquelles persones menors de 25 anys, que reunint la resta dels requisits anteriors, es troben en alguna de les següents situacions:

 

1.- Ser major d'edat i haver romàs en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la seguretat social durant almenys un any abans de la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, i sempre que s'acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.

 

2.-Ser major d'edat i haver estat subjecte almenys 12 mesos dels dos anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

 

3.- Ser major d'edat i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.

 

4.- Tindre 16 anys o més i tindre al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat; ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

 

5.- Tindre 16 anys o més i haver participat en programes de preparació per a la vida independent de les persones menors d'edat almenys de 12 mesos en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

 

6.- Tindre entre 18 i 24 anys, tots dos inclosos i estar en situació d'orfandat.

 

No podran accedir a la renda valenciana d'inclusió les persones en els qui concórreguen alguna de les següents circumstàncies:

 

a) Quan un dels membres de la unitat de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentosa i no la reba, sense haver fet ús del seu dret a percebre-la, o renuncie voluntàriament a la seua percepció, excepte quan el titular de la renda valenciana d'inclusió acredite ser víctima de violència de gènere, o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer ús o la renúncia del citat dret segons es determine reglamentàriament.

 

b) La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinga dret qualsevol membre de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d'inclusió.

 

c) Les persones entre 18 i 25 anys, amb grau de diversitat funcional igual o superior al 65% i les persones de 65 anys o edat superior, únicament podran accedir a les modalitats de renda complementària d'ingressos.

Requisits

Amb caràcter general, tindran dret a la renda valenciana d'inclusió les persones que complisquen els requisits següents:

 

a) Estar empadronat o tindre la residència efectiva durant una suma mínima de 12 mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

 

També compleix aquest requisit la persona que haja estat empadronada o haja tingut residència efectiva un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud.

 

En el cas de persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans, no s'exigirà el temps mínim de residència.

 

A l'efecte d'acreditar la residència efectiva, es considerarà tindre assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant d'ocupació o tindre descendents escolaritzats o altres supòsits que es consideren reglamentàriament.

 

b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la modalitat de renda valenciana d'inclusió que poguera correspondre al titular o la unitat de convivència.

 

c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques que té, la valoració, la possibilitat d'explotació o venda, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a l'import de la renda valenciana d'inclusió, d'acord amb la seua modalitat i la unitat de convivència, de la manera que es determinarà reglamentàriament. Quedaran exceptuats d'aquesta prohibició els que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït d'acord amb el que s'estableix la normativa específica.

 

d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent.

 

En els casos en què per informe social s'acredite que les persones interessades deixaran de ser usuàries d'aquests recursos, podran sol·licitar la modalitat de prestació que corresponga amb una antelació de 4 mesos a la finalització de la seua estada, de manera que la resolució i els efectes econòmics tindran vigor a partir del primer dia del mes següent a la data en què es produïsca la seua eixida del recurs de què es tracte.

 

Amb caràcter excepcional, i sempre que així es justifique expressament en l'informe social que a aquest efecte elaboren els i les treballadores socials dels serveis socials d'entitats locals, podran ser persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió les persones que, encara que no complisquen els requisits establits, concórreguen en circumstàncies extraordinàries que les faça considerar en situació d'especial vulnerabilitat, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.

Com es tramita

Procés de tramitació

La instrucció de l'expedient de la renda de garantia d'inclusió social l'efectuarà el servei corresponent de l'administració local, que elevarà l'informe-proposta de resolució a l'òrgan competent de l'entitat local.

 

Abans de formular l'informe-proposta de resolució s'exigirà el compromís voluntari de la persona sol·licitant i les possibles persones beneficiàries, mitjançant la subscripció de l'acord d'inclusió social. En cas que la persona destinatària manifestara la seua negativa a la subscripció de l'acord, es farà constar aquesta circumstància en l'expedient i els seus motius, i es remetrà aquesta informació a l'òrgan gestor competent amb la proposta d'assignació en la modalitat de renda de garantia d'ingressos mínims.

 

L'informe-proposta de resolució de la renda de garantia d'inclusió social serà remesa a la direcció general de la conselleria que tinga competència en matèria de renda valenciana d'inclusió, en el termini de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació necessària, en el registre de l'administració local corresponent.

 

La direcció general de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió resoldrà sobre la concessió de la renda de garantia d'inclusió social.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any

 

Sol·licitud anticipada

En els casos en què no es complisquen tots els requisits per a poder ser persona titular de RVI però existisca una data objectiva i coneguda en el qual compliran es podrà presentar la sol·licitud dins dels sis mesos anteriors a la data prevista del compliment dels requitos en aquests casos:

a) Complir l'edat mínima en el supòsit que corresponga a la persona dels recollits en art. 13.2 de la llei.

b) Quan es deixe d'ocupar una plaça residencial en algun recurs imompatible dels indicats en art. 13.1.d.

c) Quan siga coneguda la data de finalització de la una prestació incompatible amb la renda valenciana d'inclusió.

d) Circumstàncies excepcionals de situació d'especial vulnerabilitat amb informe social.

Documentació
No serà necessari aportar aquella informació que estiga en poder de l'Administració i es puga consultar telemàticament sempre que s'autoritze per a això. En cas de no poder presentar la documentació que no es puga comprovar per l'Administració i no obre en el poder del/la sol·licitant, aquest/a...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili on tinga la seua residència efectiva la persona sol·licitant.

Així mateix, també es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

Resolució

Termini màxim
Transcorregut el termini de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre general de l'ajuntament corresponent o de la Generalitat i de la documentació pertinent, segons s'establisca reglamentàriament, sense que la resolució fora dictada i notificada, s'entendrà estimada la...
Saber més
Quantia i cobrament
Per a la renda de garantia d'inclusió social els ingressos mínims garantits inclouran el suport econòmic als processos d'inclusió social i inserció laboral vinculat als acords i itineraris previstos en el titule III de la llei. Es definiran com a percentatges del SMI vigent en en 2019...
Saber més
Obligacions
Les persones titulars de la renda de garantia d'inclusió social assumiran les següents obligacions: a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat. b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el...
Saber més
Observacions

S'hi podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, es podrà interposar un recurs d'alçada en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja...

Saber més
Òrgans resolució
La direcció general de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió