Sol·licitud d'emissió de DVR (Declaració Veterinària Responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1017650
|
Codi GVA: 19322
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Certificar, per part dels servicis veterinaris de sanitat animal de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DVR que incloga les atestacions sanitàries a determinades malalties segons l'espècie animal, de les explotacions de la qual procedix la matèria primera per a l'exportació de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Des de l'entrada en vigor de l'RD 993/2015, només poden exportar les empreses que disposen d'un sistema d'autocontrols específics (SAE certificat) amb tres nivells d'exigències. En el cas dels establiments amb nivell 3, el SAE exigeix que els animals o les matèries primeres de les quals...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones titulars de les explotacions ramaderes de les quals procedeix la matèria primera que s'exporta.

Requisits

Han d'estar inscrites en el REGA (Registre d'Explotacions Ramaderes), en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i han de complir les condicions sanitàries exigides en el certificat.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud per la persona titular de l'explotació o per la representant autoritzada i de la documentació requerida segons el tipus de DVR sol·licitat. 2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits sanitaris exigits. 3. Emissió del certificat sanitari (DVR)...
Saber més
Òrgans de tramitació
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. - OFICINES COMARCALS.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia. LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes. Capítol VII- Taxa per serveis administratius relatius a la ramaderia, *Epigrafe 5.3. Emissió d'atestacions...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...

Saber més

Resolució

Obligacions
La persona sol·licitant, en el seu nom o en representació, declara que: · La certificació emesa només serà utilitzada en l'àmbit d'aplicació de l'RD 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits de certificació veterinària per a l'exportació. · Coneix que l'atestació...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. - OFICINES COMARCALS.