• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari de sancions en matèria de comerç i consum.

  Objecte del tràmit

  Procedir, per part del presumpte responsable, al reconeixement de la responsabilitat i/o el pagament voluntari de la sanció, en els procediments sancionadors que es tramiten en matèria de comerç i consum.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i hagen sigut assenyalades en aquest com a presumptes responsables, o els seus representants.

  Requeriments

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable.
  - En el supòsit de pagament voluntari, a més de l'anterior requisit, serà necessari que hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i aquesta última haja resultat improcedent, de manera que quede vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el supòsit de reconeixement de responsabilitat, una vegada iniciat el procediment. En el supòsit de pagament voluntari, pel presumpte responsable de la sanció corresponent, en qualsevol moment amb anterioritat a la resolució del procediment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció és només vàlida per a persones físiques:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SAN_PAGO_VOLUNTARIO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19382

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El document de sol·licitud de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari, associat al corresponent tràmit (formulari SOLPAVO).
  En el supòsit de persona física, se us haurà remés juntament amb l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador.

  Impresos associats

  [SOLPAVO] SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  a. Tramitació PRESENCIAL: (Opció de tramitació, NOMÉS vàlida per a persones físiques):
  1. Juntament amb l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador, es remetrà a l'interessat el document de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari de la sanció.
  2. L'interessat indicarà l'opció triada o les dues, i remetrà aquesta sol·licitud degudament omplida a l'organisme competent.
  3. L'òrgan gestor, una vegada rebuda la documentació, procedirà a l'enviament del document d'ingrés de sanció proposada amb les deduccions que, si escau, corresponguen, el justificant de les quals, una vegada s'haja realitzat el pagament, es remetrà a l'Administració.
  4. Una vegada rebuda la documentació correctament, l'organisme competent es procedirà a dictar resolució finalitzadora del procediment, que es notificarà a les persones interessades.

  B. Tramitació TELEMÀTICA:
  1. A través de la icona "Tramitar amb certificat", es pot accedir a l'inici del tràmit de reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari i omplir el formulari.
  En l'apartat D d'aquest formulari, s'han d'omplir tots els camps (dades que consten en l'acord d'iniciació que se us remetrà amb la finalitat d'identificar clarament l'expedient).
  2. Realitzar el pagament corresponent i remetre el justificant al centre gestor
  3. Una vegada rebuda la documentació correctament, l'organisme competent es procedirà a dictar resolució finalitzadora del procediment que es notificarà a les persones interessades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SAN_PAGO_VOLUNTARIO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19382

  Tramitació

  1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de la sol·licitud, en el supòsit de persones jurídiques, S'HA DE realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.

  2. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  3. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  4. Respecte a la sol·licitud que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.dgtic.gva.es/va/web/faq-tramita

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Tant en el supòsit de reconeixement de responsabilitat com en el supòsit de pagament voluntari de sancions que tinguen únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a resoldre el procediment aplicarà reduccions, d'almenys el 20 % sobre l'import de la sanció proposada, que són acumulables entre si.

  Les reduccions esmentades han d'estar determinades en la notificació d'iniciació del procediment i la seua efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

  El percentatge de reducció previst en aquest apartat podrà ser incrementat reglamentàriament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Decret 114/2012, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador, la competència i la inspecció en matèria de comerç i consum (DOGV núm. 6819, de 16/07/2012)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu el Decret 114/2012, de 13 de juliol de 2012.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.