Denúncies davant de la Inspecció General de Serveis

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 1161465
|
Codi GVA: 19518
Descarregar informació
Termini obert

Des de 18-09-2019

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les denúncies davant de la Inspecció General de Serveis s'han de referir a les irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, sempre que no tinguen el seu propi i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
18-09-2019
Observacions

En cas de denúncies presentades per ciutadanes i ciutadans, els fets denunciats han de posar de manifest esdeveniments o circumstàncies de certa gravetat o rellevància, no s'ha de tractar d'una simple desatenció, tardança o anàloga deficiència en la prestació de serveis públics, ja que, quan concórrega aquest tipus d'incorreccions, l'específicament previst en la normativa és plantejar una queixa, conforme al Decret 41/2016, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, disposició que, en segona instància, també possibilita la intervenció correctora de la Inspecció General de Serveis.

 

Este tràmit NO S'HA D'UTILITZAR per a denunciar possibles infraccions comeses en les activitats d'establiments comercials o empreses privades (alimentació en mal estat, plagues, sorolls, condicions laborals, fums, falta de llicències etc.). En estos casos, ha de dirigir-se directament a l'administració o òrgan competent per a la seua tramitació (Ajuntaments, Salut Pública, Consum, Inspecció de Treball, etc.)

 

Si el que vol denunciar és el funcionament dels serveis sanitaris, educatius o de serveis socials, ha de presentar la seua denúncia directament davant les inspeccions sectorials (Inspecció de Sanitat, Inspecció d'Educació i Inspecció de Serveis Socials).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que tinguen constància d'uns fets que posen de manifest presumptes irregularitats, infraccions de legalitat o un irregular funcionament dels serveis públics.

 

Amb caràcter general, la identitat de qui formula una denúncia tindrà caràcter reservat. Així mateix, la persona denunciant no té la condició d'interessat (en els termes previstos en l'art. 4 de la Llei 39/2015 del PAC), ja que les actuacions que desenvolupa la Inspecció General de Serveis no constitueixen pròpiament un procediment administratiu.

 

Si vosté és:

- personal empleat públic de la Generalitat,

- personal que treballa sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor de la Generalitat,

- personal ex empleat, becari, voluntari, en formació, participant en procés selectiu de la Generalitat, i desitja comunicar accions o omissions relacionades amb l'activitat de l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic instrumental que pogueren ser constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus, ha de presentar les seues comunicacions a través del CANAL INTERN D' INFORMACIÓN (SII-GVA), en l'adreça https://hisenda.gva.es/es/web/inspeccion-general-servicios/sistema-interno-informacion.

 

Requisits

Que la persona denunciant dispose d'elements o evidències que avalen raonablement la versemblança de les irregularitats o infraccions denunciades.

 

En tot cas, sempre quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals de les parts denunciants.

Com es tramita

Procés de tramitació
Una vegada presentada la denúncia, si no es refereix a fets concrets i identificables, sinó a imputacions genèriques i indeterminades de presumptes irregularitats, es realitzarà el corresponent requeriment d'esmena, i s'advertirà que, en cas de no ser atés, es procedirà a arxivar la denúncia,...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 18-09-2019

Obert permanentment.

Documentació
La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la...
Saber més
Presencial

Presencialment:

Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, trien relacionar-se amb l'administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Es podrà presentar en els registres administratius dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen, o davant la resta de llocs previstos en l'article 16.4 de la citada Llei.

 

Saber més

Resolució