• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOGJU 2018 - Foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  EXCLUSIONS

  En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

  Queden exclosos d'aquest programa els supòsits previstos en el resolc seté de la resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes.

  Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu NO es poden concedir a empreses dels sectors següents:

  a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

  D'altra banda, l'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció ascendirà a 18.544,68 euros.

  Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 19.574,94 euros.

  Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complisca una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o que haja estat en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat; o d'una dona jove víctima de violència sobre la dona, l'import ascendirà a 20.605,20 euros.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada justificades, amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, les condicions establides, i s'ha de lliurar d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia el 28 de juliol de 2018 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018.(DOGV nº 8348, de 27/07/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones jurídiques i els representants d'aquestes (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat.

  Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior, amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la direcció territorial del SERVEF corresponent i els llocs restants previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa han d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion) (ECOGJU 2018), llevat que la persona interessada o el representant d'aquesta estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964858650
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19606

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, s'han d'acompanyar dos exemplars.

  c) Contracte de treball que dóna lloc a l'ajuda.

  d) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.

  e) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.

  f) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.

  g) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.

  h) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

  i) Comunicació a la persona contractada del cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.

  j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte.

  k) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla de treballadors en situació d'alta en la data de contractació de la persona jove.

  l) Documentació acreditativa que indique que la persona jove posseeix alguna de les titulacions establides en el resolc quart.

  m) Declaració responsable de la persona contractada en què s'indique que en el moment de la contractació manté els requisits per a tindre la condició de beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i en què s'autoritze la comprovació d'aquesta situació i es faça constar que entén que, en cas que no es mantinguen aquests requisits, es produirà l'exclusió d'aquesta persona com a destinatària final de les ajudes, segons el model normalitzat.

  n) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada.

  ny) Certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada.

  o) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que es disposa en els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  p) Si escau, acreditació que la persona jove contractada es troba sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o d'haver estat en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat.

  Excepte que conste l'oposició expressa per l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF recaptarà, a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:

  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.

  b) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.

  c) Alta en la Seguretat Social, de la persona contractada.

  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona jove contractada, d'acord amb el que s'ha previst en la disposició addicional segona de l'Ordre XX/2018.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE JOVES INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA CONTRACTADA

  COMUNICACIÓ AL/A TREBALLADOR/A

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida.

  2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

  3. La instrucció correspon a les direccions territorials del SERVEF competents en matèria d'ocupació.

  4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  6. En cada direcció territorial del SERVEF, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals, i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial del SERVEF entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els qual es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere.

  7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

  8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial del SERVEF corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General del SERVEF, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, computat en els termes ja esmentats, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb l'establit en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19606

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat".

  Inici
 • Informació complementària

  Impacte previst (nombre de beneficiaris previstos): 153
  Quantia / pressupost: 2.000.000 €

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, etc.), es pot consultar la convocatòria (ECOGJU 2018) en l'apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion)

  Obligacions

  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.

  b) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos.

  c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no pot disminuir la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la discapacitat sobrevinguda, la mort, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora.

  d) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment.

  e) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca el SERVEF.

  f) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, els quals han de ser originals o còpies certificades de conformitat amb aquests.

  h) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar al SERVEF en el termini indicat en la lletra d, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada.

  ) Mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'han de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (la qual cosa es considera que pot tindre lloc al voltant de l'any 2025).

  j) A l'efecte de difusió pública, com que les ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, la persona o l'entitat beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d'ocupació juvenil. Així mateix, la persona o l'entitat beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.

  k) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  l) Aportar, en el termini indicat en la lletra d, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

  m) Facilitar al SERVEF les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre XX/2018. En aquest sentit, la persona o l'entitat beneficiària ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al centre SERVEF, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

  Sancions

  Els incompliments que es puguen qualificar com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

  Tràmit registre de representants

  Informació d'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració telemàticament

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 08/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (DOGV de 28/06/2018)
  - Resolució de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2018, el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV núm. 8.348, de 27/07/2018).
  - Extracte de la Resolució de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.(DOGV nº 8348, de 27/07/2018)

  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2018,
  el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació,

  Vegeu Extracte de la Resolució de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  VEGEU CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2018, el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.