Detall de Procediments

ECOVUL 2021- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOVUL 2021- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a algun dels col·lectius vulnerables següents:

  a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública.
  b) Persones aturades de llarga durada.
  c) Persones majors de 50 anys.
  d) Persones amb diversitat funcional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES:

  No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  EXCLUSIONS:

  * En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.
  * Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS:

  * La contractació haurà d'efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021.
  La contractació ha de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el manteniment d'aquest quan el lloc haja quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

  EXCLUSIONS:

  Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:
  * Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
  * Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.
  * Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
  * Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
  * Contractacions fetes per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  * Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.
  * Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  * Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV Núm 9000 de 19 de gener de 2021 i finalitzarà 31 de juliol de 2021.

  Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOVUL 2021 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables".

  Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa ha d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/va/ciutadania), en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOVUL 2021), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869160
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964558657

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19630

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.

  c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.

  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.

  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.

  f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.

  g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

  h) Comunicació a la persona treballadora del cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.

  i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte.

  j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona contractada.

  k) Si escau, acreditació de la condició de víctima de violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  l) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona contractada.

  m) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  n) Acreditació, si escau, de la situació o el risc d'exclusió social dels serveis socials de qualsevol administració pública.

  o) Si escau, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.


  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:

  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.

  b) Comunicació a LABORA Servei d'Ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.

  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  e) Acreditació de l'edat i del fet que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació i, si escau, durant el període requerit per a la consideració com a desocupació de llarga durada.

  f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  COMUNICACIÓ A LA PERSONA TREBALLADORA

  [ANNEX I] ANNEX I. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLECTIUS VULNERABLES

  [ANNEX II] ANNEX II. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLETIUS VULNERABLES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.