Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de renovació de mercats municipals per a l'exercici 2024 (CMCMEI). Comerç

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 1987168
|
Codi GVA: 19945
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

L'objecte d'estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en els mercats municipals de la Comunitat Valenciana.

 

* IMPORTANT:

 

Les beneficiàries hauran de complir, en el referit al PAGAMENT DE LES FACTURES de les despeses realitzades en l'execució de les actuacions subvencionades, amb el que s'estableix en la normativa sectorial que li siga aplicable o, en defecte d'això, amb el que s'estableix en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini obert
Observacions

 

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

 

 

2) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'estes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

 

 

3) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

4) Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les agrupacions de professionals del comerç, sense ànim de lucre, amb seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió emés per un organisme públic i vigent.

 

 

Requisits

- Les beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes

b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàriai establides en l'article 13, apartats 2 i 3,

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l'AEAT) i de Seguretat Social.

d) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.

e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022.

- Els beneficiaris hauran de mantindre estos requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. 2.- ESMENA: - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de...
Saber més
Criteris de valoració
Vegeu el que disposa l'article 10.2 de l'Orde 22/2018, modificada per Ordre 5/2022.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 15 DE GENER DE 2024 FINS Al dia 9 DE FEBRER DE 2024, tots dos inclosos (en 2024 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9760, de 05/01/2024).

 

 

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons formulari web disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic). Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l';enllaç directe al qual acaba d';indicar-se. Per a això haurà de disposar d';un sistema de firma electrònica...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIES 1. Aquestes ajudes podran concedir-se per a la renovació del mercat municipal mitjançant la introducció o la millora d'equipament o d'instal.lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial. 2. D'acord amb el resolc octau de la...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat , d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables de les mateixes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini diferent en la Resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord...

  Saber més
  Descripció

  La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que...

  Saber més
  Documentació
  1. La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. D'acord amb l'article 21.2 d'aquesta Ordre 22/2018 , modificada per...
  Saber més