Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el procediment d'acció concertada en matèria de serveis socials, en el sector d'atenció a persones majors dependents.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del concert és la reserva i ocupació de places en centres d'atenció social a persones majors dependents perquè les ocupen les persones usuàries del sistema públic de serveis socials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar i participar en el règim d'acció concertada de serveis socials les entitats d'iniciativa social que tinguen com a destinatàries persones majors dependents, que complisquen els requisits legals i reglamentaris establits.
  Es consideren entitats d'iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre conforme a la seua normativa específica.

  Requeriments

  D'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, poden sol·licitar i accedir al règim d'acció concertada les entitats d'iniciativa social prestadores de serveis socials a persones majors dependents que complisquen els requisits següents:
  a) Estar degudament inscrites en el sector de serveis socials corresponent a persones majors en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.
  b) Disposar d'acreditació administrativa, conforme exigeix la normativa sectorial, per a la qual cosa es consideren acreditats, a l'efecte de l'atenció en centres, conforme estableix la disposició addicional cinquena del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, els centres residencials i centres de dia de persones majors dependents, autoritzats complint els requisits establits en l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen els requisits d'autorització i funcionament dels centres de serveis especialitzats d'atenció a persones majors, així com els centres adherits als programes de bo residencia i bo centre de dia.
  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  d) Disposar el centre d'autorització de funcionament, conforme a la normativa general de serveis socials i la normativa sectorial, amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.
  e) Acreditar que es disposa o que s'està en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del centre, abans de la data de finalització del concert social o la pròrroga d'aquest.
  f) En el cas dels centres, cal acreditar la titularitat del centre o la disponibilitat per mitjà de qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o la persona titular del local on es troba situat el centre.
  g) No estar incurs en les prohibicions que estableix l'article 8 de l'esmentat Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. El finançament de les places concertades per la Generalitat a què es refereix aquesta convocatòria s'efectuarà d'acord amb els mòduls econòmics (euros/plaça/dia) fixats per plaça ocupada, amb la distribució següent:


  RESIDÈNCIES: 60€/plaça/dia
  CENTRES DE DIA: 43€/plaça/dia
  HABITATGES TUTELATS: 43€/plaça/dia

  2. Els mòduls establits cobreixen la totalitat dels costos variables, fixos i permanents de prestació de cada tipus de recurs, sense incloure el benefici industrial, i comprenen el cost de tots els serveis exigibles de prestació obligatòria que ha de proporcionar el centre, d'acord amb la normativa vigent, i que ha d'abonar la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  3. Per a l'establiment de l'anualitat del concert social, es tindrà en compte que el càlcul dels mòduls econòmics es realitza:
  a) Per 365 dies/any en el cas de residències (366 en anys de traspàs).
  b) Per 247 dies/any en el cas de centre de dia (248 en anys de traspàs).
  c) Per 365 dies/any en el cas d'habitatges tutelats (366 en anys de traspàs).
  4. El finançament de places no efectivament ocupades, per causa aliena a l'entitat, serà del 50 % del mòdul establit per a la tipologia del recurs de què es tracte.
  Quant al pagament del cost del concert:
  1. La conselleria competent en matèria de serveis socials tramitarà mensualment l'ordre de pagament del cost del concert social per plaça concertada, d'acord amb els mòduls econòmics fixats en la convocatòria i el corresponent document de formalització, conformement a les places efectivament ocupades i no ocupades durant el mes anterior.
  2. L'abonament del cost del concert s'efectuarà mitjançant una transferència bancària al compte específic per a concerts socials designat per l'entitat corresponent.
  3. El pagament corresponent a la mensualitat de desembre s'entregarà, si així ho recull la corresponent llei de pressupostos, de manera anticipada, amb la relació nominal de persones ateses i places no ocupades a data 1 de desembre, sense perjudici de la regularització corresponent, que s'efectuarà, en tot cas, abans del 31 de gener de l'exercici següent, que implicarà l'exigència, si escau, de reintegrament de l'import percebut indegudament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria serà d'un mes, a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8519, 01/04/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que han de presentar les entitats, per cada tipologia de centre i per a cada centre que sol·licite participar en el procediment de concertació, és la següent:

  a) Sol·licitud de participació en el concert social, conformement a l'annex II.
  b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzen la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  c) Document d'autobaremació, conformement a l'annex III.
  d) Protocols computats en el document d'autobaremació, si escau.
  h) Document d'alta de domiciliació bancària amb el compte designat per a la percepció de concerts socials, conforme al model que consta com a annex V.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER A SERVEIS D'ATENCIÓ A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER A SERVEIS D'ATENCIÓ A PERSONES MAJORS DEPENDENTS (AUTOBAREMACIÓ)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V] RELACIÓ DE PERSONES USUÀRIES ATESES EN CENTRE D'ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les entitats d'iniciativa social interessades poden presentar les sol·licituds, d'acord amb el model de sol·licitud (annex II) i la documentació específica, incloent l'autobaremació (annex III), en el termini establit en la convocatòria.
  2. L'òrgan d'instrucció, una vegada revisada la documentació exigida, ha de realitzar els requeriments necessaris a les entitats les sol·licituds de les quals no reunisquen la documentació acreditativa del compliment dels requisits.
  Així mateix, aplicarà el barem en el qual s'estableixen els criteris de valoració de les entitats.
  3. Per a tal fi, en cada direcció territorial de la Conselleria, es constituirà una comissió tècnica instructora, que estarà integrada per almenys tres membres designats per la persona titular de la direcció territorial.
  4. Una vegada acabat el treball de les tres comissions tècniques instructores, s'elevarà a la comissió d'avaluació la relació d'entitats els centres de les quals compleixen els requisits, amb la proposta de puntuació.
  5. La comissió d'avaluació, amb la prèvia remissió per les comissions tècniques instructores, elaborarà la proposta de resolució corresponent, que determinarà el nombre de places que es concertaran amb cada entitat d'iniciativa social, les quals quedaran a la disposició de la Conselleria a partir del moment en què es formalitze el corresponent concert social, i es deixarà constància de les places que cal denegar amb la motivació de la causa: per no complir requisits, per no haver superat la puntuació mínima establida en la convocatòria o per estar imposada per la limitació de crèdits pressupostaris.
  6. La persona titular de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, per delegació de la persona titular de la Conselleria, resoldrà sobre la concessió o denegació de concerts socials en una resolució única.
  7. Transcorregut el termini establit en l'apartat anterior sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, han d'entendre's desestimades les sol·licituds formulades per les entitats participants en el procediment de concertació, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament.
  8. La resolució que es dicte de concessió i denegació de concerts posa fi al procediment de selecció, i serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de manera que aquesta tindrà tots els efectes de notificació als interessats, conforme al que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  9. Els concerts socials, producte dels acords d'acció concertada, es formalitzaran en document administratiu, dins del termini de trenta dies a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà d'aquesta publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre que estime convenient.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19948

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds i documentació annexa es realitzarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica: https://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els següents criteris de selecció i valoració d'entitats:
  a) Els anys d'experiència acreditada en la prestació de serveis a persones majors dependents. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 10 punts, a raó de 0,5 punts per any complet acreditat, a comptar de la inscripció del centre dins d'aquest àmbit funcional en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
  b) La continuïtat en l'atenció en relació amb la qualitat prestada. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 25 punts, conformement a l'existència i presentació dels següents protocols que desenvolupe el centre, d'acord amb la següent distribució de puntuació:
  - Per disposar d'algun protocol en matèria de no-subjecció, s'atorgaran 4 punts.
  - Per disposar d'algun protocol en matèria de gestor de casos i resolució PIA, s'atorgaran 4 punts.
  - Per disposar d'algun protocol i un projecte de model d'atenció centrada en la persona (capacitat i autodeterminació, singularitat, bon tracte, intimitat i confidencialitat, intervenció en emocions i memòria, sexualitat, entorn convivencial familiar, etc.), s'atorgaran 9 punts.
  - Per disposar d'algun protocol relacionat amb el final de la vida digna, s'atorgaran 4 punts.
  - Per disposar d'algun protocol en matèria de convivència de les persones usuàries amb les seues mascotes, s'atorgaran 4 punts.
  Tot això, sempre que es presenten els corresponents documents i es complisquen els adequats criteris per a la l'aplicació, per a la qual cosa cada protocol ha de portar associats els fulls o documents de registre corresponents i l'adscripció a un dels programes que desenvolupa el centre.
  c) Millores en matèria de personal. Es valorarà, amb un màxim de 22,5 punts, el fet de disposar d'una ràtio de personal superior a la mínima exigida per la normativa vigent, durant l'execució del concert, d'acord amb la següent distribució de puntuació:
  - Per disposar de 2 auxiliars de clínica, per cada 7 persones usuàries, s'atorgaran 5,5 punts.
  - Per disposar de servei d'infermeria durant 16 hores al dia, s'atorgaran 4 punts.
  - Per disposar de la figura de terapeuta ocupacional, s'atorgarà 1 punt per cada 4 hores setmanals, amb un màxim de 4 punts.
  - Per disposar de la figura de tècnic d'integració social, s'atorgarà 1 punt per cada 4 hores setmanals, amb un màxim de 4 punts.
  - Per tindre fixades unes retribucions superiors del personal del centre, respecte a les quanties establides en el conveni col·lectiu aplicable, s'atorgarà la puntuació següent:
  Increment de fins a un 5 % de manera global, 2,5 punts.
  Increment de més d'un 5 %, 5 punts.
  d) Les bones pràctiques socials i de gestió de personal, en relació amb les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes, i altres de caràcter social, especialment establides en l'execució de les prestacions objecte de l'acció concertada: Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 10 punts de la manera següent:
  - Per tindre incorporats treballadors amb discapacitat o diversitat funcional en l'entitat que executarà l'acord d'acció concertada en un percentatge superior al 2 %, s'atorgaran 2 punts.
  - Per tindre establit un pla d'igualtat de dones i homes, que assegure la igualtat de gènere i l'eventual millora dels mínims en matèria d'igualtat i de conciliació laboral establits en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i en la normativa autonòmica (Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat), s'atorgaran 4 punts.
  - Per tindre establida una carta de servei amb la relació de serveis que ofereix, amb compromisos de gestió, indicadors detallats per al seguiment, sistema de gestió de queixes i reclamacions, i mesures d'esmena àgils en cas d'incompliment (en el document de carta de serveis, que es facilite a les persones usuàries, amb independència del reglament de règim interior), s'atorgaran 4 punts.
  e) Implantació de processos de participació i decisió de les persones usuàries en els plans de centres i en els seus projectes de vida: Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 10 punts de la manera següent:
  - Per tindre establit o previst un programa o protocol d'informació a la persona usuària i/o al familiar responsable, amb els mecanismes adequats per a la informació, orientació i implicació de les persones usuàries en el seu programa terapèutic dins del centre, s'atorgaran 5 punts.
  - Per tindre establida o prevista una programació d'activitats, subjecta a l'aprovació d'òrgans de participació per a la prestació dels serveis, amb l'adequada periodicitat i sistemes de seguiment dels acords, s'atorgaran 5 punts.
  f) El nivell de qualitat en el servei prestat durant l'execució del concert es valorarà fins a un màxim de 15 punts, amb la següent distribució de puntuació:
  - Per disposar de l'opció de doble elecció de menú, tant en dinars com en sopars, per part de les persones usuàries, s'atorgaran 5 punts.
  - Per oferir acompanyaments externs gratuïts, consistents, com a mínim, en: a) Visites mèdiques programades, segons les necessitats de les persones usuàries i, com a màxim, una vegada al mes, i b) Gestions i compres, una vegada al mes i dins de l'àmbit provincial on estiga situat el centre, s'atorgaran 2,5 punts.
  - Per oferir el servei de perruqueria gratuït consistent, com a mínim, en: tallada mensual, i rentada, assecada i pentinat setmanal, s'atorgaran 2,5 punts.
  - Per oferir el servei de podologia gratuït, consistent en les cures necessàries per a les persones usuàries, amb una periodicitat mínima trimestral, excepte casos excepcionals o problemes específics, en els dos casos acreditats mitjançant un informe del metge del centre, que s'atendran segons necessitat, s'atorgaran 5 punts.
  g) Característiques tècniques de l'edifici durant l'execució del concert. Es valorarà amb un màxim de 7,5 punts, amb la següent distribució de puntuació:
  - Per disposar de sistema de climatització en totes les habitacions, s'atorgaran 2,5 punts.
  - Per disposar de bany interior en totes les habitacions, s'atorgaran 2,5 punts.
  - Per disposar de sales d'estar i menjadors familiars, s'atorgaran 2,5 punts.
  Es fa constar que els apartats a, d i e són comuns per a residències, centres de dia i habitatges tutelats, de manera que queden els apartats b, c, f i g reservats exclusivament per a residències.

  Obligacions

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 45.2 i 3 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i en l'article 11 del Decret 181/2017, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris:
  Les entitats signants dels concerts estaran obligades a justificar la prestació del servei i el compliment de les obligacions derivades del concert per a l'abonament d'aquests.
  A aquest efecte, han de presentar, amb caràcter mensual, en els cinc primers dies del mes següent, la següent documentació per via telemàtica o mitjans electrònics:
  - Relació de persones usuàries ateses amb la indicació del seu nom, cognoms i DNI, subscrita pel titular del centre o la persona que actue en representació d'aquest, conforme al model que consta com a annex V.
  - Certificació de la direcció del centre que acredite que s'ha prestat el servei conformement a les obligacions que estableix el concert i, si escau, el nombre de places no ocupades per causa aliena a l'entitat.

  Sancions

  L'entitat titular del centre queda subjecta a les funcions inspectores i sancionadores de l'Administració de la Generalitat i dels serveis competents en la matèria, tal com estableix l'article 30 del Decret 181/2017.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Decret 14/2018, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  - Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de persones majors.
  - Resolució de 27 de març de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents per a 2019-2020.

  Llista de normativa

  Ordre de 4 de febrer de 2005.

  Llei 5/1997, de 25 de juny.

  Resolució de 27 de març de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents per a 2019-2020.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 28 de juny de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents.

  Correcció d'errors de la Resolució de 28 de juny de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents.

  Correcció d'errors de la Resolució de 28 de juny de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.