Detall de Procediments

EMERGE 2019. Programa de subvencions d'iniciativa social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMERGE 2019. Programa de subvencions d'iniciativa social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal .

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana indicades en l'annex de la resolució de convocatòria.

  Requeriments

  No podran ser beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Aquest òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:
  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants un import mínim de 66.000 euros o un import inferior que l'entitat local haja sol·licitat.
  b) En el cas que la dotació no s'haja esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrada.
  c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons l'establit en l'apartat a, es prioritzaran els municipis segons el la desocupació registrada més alta.
  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.
  La resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l'indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  Amb la prèvia justificació de l'inici del projecte, podrà anticipar-se el pagament de fins al 30 % de la subvenció concedida o un altre percentatge superior que puga establir la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019.

  El pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari complisca els requisits següents:
  a) Es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i no siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.
  b) Es trobe al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.
  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, el beneficiari ha d'aportar una declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei general de subvencions, i l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8480 de 6/2/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud (comprensiva, així mateix, de la documentació exigida en el resolc seté de la resolució de convocatòria) s'ha de presentar telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMERGE 2019". Programa de subvencions d'iniciativa social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal".

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20000

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent, segons els models normalitzats:
  a) Formulari annex a la sol·licitud.
  b) Dades de domiciliació bancària, quan es tracte d'un nou compte. En el cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar el número de compte corresponent.
  c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat beneficiària del fet que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  ANNEX A LA SOL·LICITUD. OCUPACIÓ PÚBLICA PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  La instrucció correspondrà a les direccions territorials del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  L'òrgan instructor podrà demanar als interessats l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.
  Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.
  En la Subdirecció General d'Ocupació es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular d'aquesta Subdirecció o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals, i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s'efectuarà per la persona titular de la Direcció General d'Ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.
  En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20000

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç en aquesta guia.

  Inici
 • Informació complementària

  Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: Les corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana indicades en l'annex de la resolució de convocatòria.
  NOMBRE DE BENEFICIARIS PREVISTOS: 264 beneficiaris
  Pressupost total de l'acció: 5.000.000 euros

  Obligacions

  A més de les establides en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions dels beneficiaris:
  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionats amb la subvenció concedida que els siguen requerits pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  b) Utilitzar el sistema de registre i emmagatzematge de dades que puga habilitar el Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  d) Adoptar les mesures necessàries per a donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa.
  e) Mantindre un registre comptable de la despesa en un sistema de comptabilitat separada o amb un codi comptable adequat i identificat, a l'efecte del control financer.
  f) Complir les instruccions que el Servei Valencià d'Ocupació i Formació puga dictar en relació amb l'execució de les obres o els serveis d'interés general o social.
  g) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

  Sancions

  Donarà lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com a l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos establits en l'article 37 de la Llei general de subvencions. En particular, serà procedent el reintegrament total de la subvenció corresponent als contractes que no s'hagen iniciat durant l'any natural de la concessió o respecte dels quals s'haja incomplit el procés de selecció establit.
  En el cas d'incompliments parcials, la quantitat que s'ha de reintegrar respondrà al principi de proporcionalitat en funció dels costos justificats i les actuacions acreditades, de conformitat amb el que disposa l'article 37.2 de la Llei general de subvencions, en relació amb la lletra n de l'article 17.3 d'aquesta llei.
  Si l'entitat beneficiària presentara la justificació fora del termini establit en l'article 15, serà procedent el reintegrament o la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció concedida, llevat que el retard responga a força major. Per a determinar l'import del reintegrament, s'aplicarà el principi de proporcionalitat en funció del nombre de dies de retard. L'import del reintegrament per cada dia natural de retard es calcula dividint l'import total justificat (amb el límit de l'import concedit) pel nombre de dies de durada real de l'obra o el servei.
  El que disposen els apartats anteriors serà aplicable, sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Enllaços

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Vegeu la informació sobre la tramitació telemàtica.

  Vegeu la informació sobre la tramitació telemàtica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa
  d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV nº 8480 de 6/2/2019).
  - RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 28 de desembre de
  2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
  - Extracte de la Resolució de 27 de febrer de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de
  28 de desembre de 2018, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal.
  - RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per
  a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
  gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei General Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Extracte de la Resolució de 27 de febrer de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 28 de desembre de 2018, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal

  RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.