Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

EAUTOM 2019 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EAUTOM 2019 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, per tal que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Dones treballadores autònomes que, en el moment de la contractació subvencionable, es troben embarassades o en procés d'adopció.

  Requeriments

  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

  4.1. La concessió de la subvenció requerirà que:
  a) la contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2019 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora.
  b) la persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació i mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació.
  c) la persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, inclusivament, o l'equivalent en el cas de les parelles de fet.

  4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
  b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l'annex I del tractat.
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no pot excedir els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 es podran acumular amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Es poden acumular amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que estableix l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
  Les ajudes de minimis no es poden acumular amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb una ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció ascendirà a:
  a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros
  b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros

  Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.

  Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolución (DOGV Nº 8478 de 4/2/2019) i finalitzarà l'1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones físiques o les persones autoritzades per aquestes a través del Registre de Representants han de presentar la seua sol·licitud preferentment de forma telemàtica (ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové) en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EAUTOM 2019 Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció". En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a això, cal disposar del certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'adreça d'internet: www.labora.gva.es.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als que es descriuen ací serà inadmesa.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964858650

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20004

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
  c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
  d) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  f) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.
  g) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  h) Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat.
  i) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Comunicació al servei d'ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  c) Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  e) Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la contractació.
  f) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  g) Si escau i a l'efecte del que disposa el punt 2 del resolc nové, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  - Procediment de concessió; distribució de la dotació

  - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.
  - En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, per dones. La prioritat continuarà per la contractació de persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, de dones. Si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20004

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  Informació adicional

  Enllaç en aquesta guia

  Inici
 • Informació complementària

  Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: Dones treballadores autònomes que, en el moment de la contractació subvencionable, es troben embarassades o en procés d'adopció.
  NOMBRE DE BENEFICIARIS PREVISTOS: 85 beneficiaris.
  Quantia/pressupost: 150.000 euros

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:
  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit, que han de recollir en el clausulat la durada estimada expressada en mesos complets.
  b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball.
  c) Mantindre la relació laboral amb el treballador la contractació del qual va motivar l'ajuda almenys durant el període subvencionat de 3 o 6 mesos.
  d) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió.
  e) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  f) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  g) Conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, els quals han de ser originals o còpies certificades de conformitat amb aquests.
  h) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros.
  i) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

  Enllaços

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

  Vegeu el tràmit registre de representants.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV núm. 8138, de 29.09.2017)
  - RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV núm.8478 de 4/2/2019)

  Llista de normativa

  Veure informació per a la presentació telemàtica.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.