• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

ECOTDI 2019 - Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOTDI 2019 - Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas, poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

  4.1. Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes de caràcter indefinit; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
  b) Contractes la jornada dels quals siga inferior a 15 hores setmanals, amb independència del percentatge que representen sobre la jornada habitual.
  c) Treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
  d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
  e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
  g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
  b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l'annex I del tractat.
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no pot excedir els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Es poden acumular amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que estableix l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
  Les ajudes de minimis no es poden acumular amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb una ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  4.4 Les contractacions objecte de subvenció s'han d'efectuar en 2019 a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria i s'han d'executar en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Resultarà subvencionable la contractació per un període de 3 i 12 mesos de les persones a les quals fa referència el resolc quart de la convocatòria.

  L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 892,5 euros (787,5 euros en el cas dels contractes per a la formació i l'aprenentatge) pel nombre de mesos de manteniment del contracte.

  Els contractes a temps parcial d'almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la subvenció.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en DOGV (nº8474 de 29/01/2019) i finalitzarà el 20 de setembre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones jurídiques, les administracions, entitats, ens, organismes i empreses públiques o els seus representants han de presentar la seua sol·licitud (que incloga, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové) telemàticament. En la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOTDI 2019 Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa". En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat representant d'entitat.

  Les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants han de presentar la seua sol·licitud, preferentment segons el que indica l'apartat anterior, amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa s'han d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'internet: www.labora.gva.es, llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons l'indicat en l'apartat anterior.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als que es descriuen ací serà inadmesa.

  Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964858650
  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20006

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
  c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
  f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  h) Si escau, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental previst en la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.
  i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte.
  j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona contractada.
  k) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.


  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Comunicació al servei d'ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  e) Acreditació del fet que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació i, si escau, durant el període requerit per a la consideració com a desocupació de llarga durada.
  f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL SEVERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Procediment de concessió; distribució de la dotació

  - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.
  - En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al mateix temps, en funció del grau de discapacitat superior), i, en defecte d'això, de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20006

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia

  Inici
 • Informació complementària

  Persones o entitats beneficiàries: Podrà ser beneficiària de les ajudes qualsevol entitat ocupadora de naturalesa jurídica privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

  Persones destinatàries finals: Les persones destinatàries finals d'aquest programa són les persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o malaltia mental reconegut igual o superior al 33% o amb un grau de discapacitat física o sensorial reconegut igual o superior al 65%.

  Nombre de persones beneficiàries previstes: 60 beneficiaris/as
  Quantia / pressupost: 1.000.000 euros

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari:
  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.
  b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals de treball: els contractes per obra o servei, la seua durada estimada expressada en mesos complets.
  c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys el període de temps establit en el contracte objecte de subvenció.
  d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la mort, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents del treballador.
  e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment.
  f) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  g) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra e del resolc quinzé de la convocatòria.
  j) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment per mitjà de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que la Generalitat pose a la seua disposició.
  k) Aportar, en el termini indicat en la lletra e del resolc quinzé, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
  n) Facilitar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre. En aquest sentit, la persona o l'entitat beneficiària ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca a l'Espai LABORA, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

  Enllaços

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es)

  Vegeu la informació sobre la inscripció en el Registre de Representants.

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert del LABORA.

  Vegeu la informació sobre la tramitació telemàtica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOGV núm. 8339, 16.07.2018)
  - RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de
  foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de
  12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Llista de normativa

  Ver ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables (DOGV nº8339 de 16.07.2018)

  Veure RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Veure Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 subvencions destinades a fomentar la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.