Detall de Procediments

Renda valenciana d'inclusió, modalitat de renda complementària d'ingressos per prestacions
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renda valenciana d'inclusió, modalitat de renda complementària d'ingressos per prestacions

  Objecte del tràmit

  Reconeixement d'una prestació econòmica periòdica per a complementar les prestacions:
  - Pensions no contributives: PNC per JUBILACIÓ/INVALIDESA.
  - Pensions del Fons d'Assistència Social (FAS).
  - Renda activa d'inserció (RAI) per violència de gènere i intrafamiliar.

  S'adverteix que la informació proporcionada per a aquest tràmit pot ser compartida amb altres administracions, per la qual cosa es podran revisar les prestacions o pensions que perceben, de manera que es podrà determinar si continua complint els requisits per a continuar percebent-la o si és procedent l'extinció o modificació de la quantia, si és el cas.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que ho sol·liciten han d'estar percebent alguna de les següents prestacions des de la Comunitat Valenciana:

  - Pensió no contributiva (PNC), per JUBILACIÓ/INVALIDESA que es perceba des de la Comunitat Valenciana, EXCEPTE si és una PNC d'invalidesa amb complement de tercera persona o compatibilitzada amb el treball.

  - Ajuda del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS), que hagen sol·licitat la pensió no contributiva, però no els reconeguen el dret a aquesta, i sempre que no tinguen dret a altres prestacions públiques.

  - Renda activa d'inserció (RAI) per violència de gènere o intrafamiliar, EXCEPTE si és una RAI compatibilitzada amb el treball.

  Els ingressos de la persona perceptora d'alguna de les prestacions complementables no han de superar les següents quanties anuals (sense comptar la mateixa prestació ni altres ajudes socials com la dependència):

  PNC:1.919,80 euros
  FAS: 2.097,04 euros
  RAI: 2.396,76 euros

  A més, si conviu amb altres persones a més de vosaltres, la suma combinada dels ingressos de la unitat de convivència no pot superar els límits anuals següents (sense comptar la mateixa prestació ni altres ajudes socials com la dependència):

  Unitat de convivència (comptant la persona sol·licitant)

  2 persones, límit anual d'ingressos 8.856 euros
  3 persones, límit anual d'ingressos 9.720 euros
  4 persones, límit anual d'ingressos 10.368 euros
  5 persones, límit anual d'ingressos 11.016 euros
  6 o més persones, límit anual d'ingressos 11.880 euros

  Advertiment: només es pot percebre una renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, en la mateixa unitat de convivència.

  Requeriments

  Requisits generals:

  a) Empadronament o residència efectiva durant un mínim de 12 mesos, de manera continuada, i immediatament anteriors a la data de sol·licitud en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana o durant un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud, excepte les persones víctimes de violència de gènere, que no han de complir aquest requisit.

  b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors als definits en l'apartat anterior.

  c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents dels de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques, la valoració, la possibilitat d'explotació o la venda que té, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a set vegades la quantia màxima anual d'aquesta modalitat de renda valenciana d'inclusió. S'exceptuen els béns que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat.

  d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any, a partir del 23 d'abril de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  INFORMACIÓ I ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA

  ALACANT: c/ Rambla Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant

  CASTELLÓ: c/ Germans Bou, 47, 12073 Castelló

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i el REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon 964/726200. No cal sol·licitar cita prèvia per al registre de documentació.

  VALÈNCIA: av. de l'Oest, 36, 46001 València

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A l'efecte de presentació, hi ha dos models de sol·licituds que podran presentar-se presencialment.

  1. SIMPLIFICADA, només per a persones perceptores de PNC. Si s'opta per aquesta sol·licitud, s'ha d'acompanyar de la DECLARACIÓ INDIVIDUAL DE PENSIONISTA. Per a rebre aquesta informació, cal sol·licitar cita prèvia. La sol·licitud, degudament omplida i signada, ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  - Fotocopia DNI/NIE.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ, si és el cas.

  - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - Altres documents: qualsevol altre que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  En la cita prèvia, us entregaran la declaració individual de pensionista amb les dades que consten actualment en el vostre expedient de PNC ja omplides. Si les dades personals i econòmiques de totes les persones amb les quals conviu han canviat, cal indicar-ho. Per a això, heu d'omplir la declaració amb els ingressos anuals de cada persona (aportant declaració d'IRPF o acreditació d'aquests ingressos), així com el nom complet i número de DNI de totes les persones de la unitat de convivència.

  2. COMPLETA comuna per a totes les modalitats de renda complementària d'ingressos per prestacions. La sol·licitud, degudament omplida i signada, ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  - Fotocopia DNI/NIE.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ, si és el cas.

  - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - Còpia del llibre de família o, en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l'estat civil.

  - En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable de la parella.

  - Acreditació d'INGRESSOS:

  - Certificat bancari o document acreditatiu de l'estat actual de tots els comptes dels quals siguen titulars el sol·licitant i les altres persones de la unitat de convivència.

  - Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas d'autònoms) amb el rebut bancari de la liquidació de cotitzacions en què conste la base de cotització a la Seguretat Social.

  - Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba una pensió de l'estranger.

  I, en funció de les diferents situacions:

  - Documentació acreditativa de la representació.

  - Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència

  - Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si és el cas.

  - En cas de nul·litat, separació o divorci: Resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentària percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial.

  - En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant del jutjat.

  - En cas d'abandó de la llar: Denúncia d'abandó de llar presentada davant del jutjat, juntament amb la demanda de separació.

  - En cas de residir en un habitatge hipotecat: Contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats, no és necessari per a les persones que perceben pensions no contributives.

  - En cas de residència en un habitatge arrendat: Fotocòpia del contracte d'arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos, no és necessària per a les persones que perceben pensions no contributives.

  - Condició víctima de violència: Fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o la sentència resolutòria o informe de l'òrgan autonòmic competent en la matèria. No és necessària per a perceptores de RAI per violència de gènere.

  - En el cas que el cònjuge residisca en l'estranger, certificat de residència emés pel país (es podrà sol·licitar en el consolat del país corresponent).

  - En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat en què conste la data d'ingrés.

  - Fotocopia DNI/NIE.

  - Fotocopia del llibre família o documents acreditatius de la guarda, custòdia o tutela.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ.

  - Certificat d'empadronament històric que determine qui resideix en el domicili i acredite els períodes de residència de tots els membres.

  - Certificació del Registre parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable dels integrants de la parella.

  - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS INGRESSOS i/o PATRIMONI DECLARATS (nòmines, documents acreditatius de l'estat de comptes, etc.).

  ALTRES SITUACIONS:
  - Acreditació situació violència de gènere (no necessària per a perceptores de RAI per violència de gènere).

  - En cas de residir en un habitatge hipotecat, necessàriament per a perceptores de RAI:
  - Contracte préstec hipotecari.
  - Sis últims rebuts de les quotes abonades.

  - En cas de residència en un habitatge arrendat, necessàriament per a perceptores de RAI:
  - Contracte d'arrendament.
  - Justificant bancari del pagament del lloguer de l'últim mes.

  - En cas de separació, divorci, nul·litat matrimonial:
  - Resolució judicial.
  - Conveni regulador.
  - Document acreditatiu de les quanties percebudes com a pensió compensatòria i/o d'aliments.
  - Acreditació de situació de convivència sobrevinguda.

  ALTRES DOCUMENTS: qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD SIMPLIFICADA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT RENDA COMPLEMENTÀRIA D'INGRESSOS PER PRESTACIONS DE PNC JUBILACIÓ/INVALIDESA

  SOL·LICITUD RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT RENDA COMPLEMENTÀRIA D'INGRESSOS PER PRESTACIONS DE PNC JUBILACIÓ/INVALIDESA-FAS I RAI PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE I INTRAFAMILIAR

  INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ EN LA "MODALITAT DE RENDA COMPLEMENTÀRIA D'INGRESSOS PER PRESTACIONS"

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.