Detall de Procediments

TECG - Presentació de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys agrícoles ocasionats per fauna cinegètica dins de l'àmbit de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys agrícoles ocasionats per fauna cinegètica dins de l'àmbit de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes.

  Objecte del tràmit

  La Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes es troba en els termes municipals de: Bicorp, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Millares i Teresa de Cofrentes, a la Província de València.

  La Generalitat Valenciana és responsable dels danys que, en l'àmbit territorial de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes, ocasionen les espècies cinegètiques sobre els cultius i els immobles aliens.

  Els possibles afectats poden sol·licitar a l'Administració que els siga valorat el dany i, si aquest és reconegut per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica es procedeix al rescabalament d'aquest mitjançant el pagament de la reclamació d'acord amb la valoració per l'òrgan competent.

  L'objecte d'aquest tràmit és indicar la manera i el termini en què es poden sol·licitar aquestes indemnitzacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Particulars que patisquen danys en els seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió siga conseqüència de l'activitat de la fauna cinegètica en l'àmbit de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes i que el dany siga efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones que no tinguen el deure jurídic de suportar-ho.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per transferència bancària.

  S'ha d'omplir l'imprés de domiciliació bancària, entregar-lo i registrar-lo davant de l'òrgan competent, sempre que la persona interessada inicie la seua relació amb l'Administració de la Generalitat Valenciana (alta de nou perceptor), o quan es tracte d'una nova domiciliació bancària i com a conseqüència d'alguna operació amb transcendència fiscal (alta de nova versió).

  http:www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_ES.pdf

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Com a màxim, un any des que es va produir el fet o l'acte que motive la indemnització o des de la manifestació de l'efecte lesiu d'aquest.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:
  · Ajuntament de Bicorp: carrer de l'Església, núm. 11

  · Ajuntament de Cofrentes: plaça d'Espanya, núm. 9

  · Ajuntament de Cortes de Pallás: carrer Ruhaya, s/n

  · Ajuntament de Jalance: plaça de l'Ajuntament, 10

  · Ajuntament de Jarafuel: carrer Glorieta, s/n

  · Ajuntament de Millares: avinguda Hermanos Sáez Merino, 21

  · Ajuntament de Teresa de Cofrentes: plaça de l'Església, 1

  CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI B0Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20128

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés de sol·licitud d'indemnització per danys dins de l'àmbit de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes.

  2. Annex 1. Llistat de parcel·les cadastrals objecte del dany.

  3. Tots els que considere convenients per a la defensa de la seua argumentació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INDEMNITZACIÓ PER DANYS AGRÍCOLES DINS DE L'ÀMBIT DE LA RESERVA VALENCIANA DE CAÇA DE LA MUELA DE CORTES

  ANNEX 1. LLISTAT DE PARCEL·LES AGRÍCOLES OBJECTE DEL D'ANY

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i registre per òrgan competent per la persona interessada

  - Examen de forma, fons i valoració de la sol·licitud per la direcció tècnica de la reserva.

  - Notificació a la persona interessada i tràmit d'audiència per la direcció tècnica de la reserva.

  - Resolució estimatòria o desestimatòria per la Secretaria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  PROCEDIMENT DE COBRAMENT: Per transferència bancària.

  S'ha d'omplir l'imprés de manteniment de tercers, entregar-lo i registrar-lo davant de l'òrgan competent, sempre que la persona interessada inicie la seua relació amb l'Administració de la Generalitat Valenciana (alta de nou perceptor), o quan es tracte d'una nova domiciliació bancària i com a conseqüència d'alguna operació amb transcendència fiscal (alta de nova versió).

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26966_BI.pdf

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan jurisdiccional que corresponga, en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20128

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/proc20138.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  La localització del dany s'ha de fer, preferentment, segons les dades identificatives de parcel·la i recinte definits pel Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), al qual es pot accedir des de l'enllaç http://sigpac.mapa.es/fega/visor/, o si no n'hi ha, amb la identificació cadastral.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.
  - Decret 3/2010, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/797] DOGV núm. 6446, de 26.01.2011
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, articles 91 i 92
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 32 a 35.

  Llista de normativa

  Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.

  Decret 3/2010, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/797] DOGV núm. 6446, de 26.01.2011

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, articles 91 i 92

  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 32 a 35.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.