Detall de Procediment

Sol·licitud de qualificació com a projecte prioritari d'inversió. Internacionalització.

Codi SIA:: 2093187
Codi GVA:: 20322
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Possibilitar la qualificació d'un projecte empresarial d'inversió o de reinversió com a projecte prioritari d'inversió per a la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat Valenciana.

Observacions

Observacions

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquest tràmit s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: dg_internacionalizacion@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. - Si malgrat això continueu necessitant ajuda informàtica, podeu enviar el vostre dubte, problema o consulta: . Bé omplint el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu l'enllaç directe disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un formulari i un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a l'adreça esmentada s'han d'indicar, entre altres dades: raó social, NIF, usuari/ària (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb què es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com una descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Requisits

Respecte als PROJECTES PRIORITARIS D'INVERSIÓ: 1. Han d'ajustar-se als preceptes continguts: - en la Llei 19/2018, de la Generalitat, de 13 de juliol, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP). - en la resolució de la conselleria amb competències en matèria de sectors productius i d'internacionalització que anualment aprove els criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interés per a la Comunitat Valenciana. - i en el Decret 78/2019, del Consell, de 7 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 19/2018. 2. D'acord amb aquesta normativa, perquè un projecte empresarial d'inversió o de reinversió siga susceptible de qualificació com a projecte prioritari d'inversió, aquest ha de complir els requeriments establits en l'article 2 de l'esmentada Llei 19/2018 (LAIP): - ha d'aportar a la Comunitat Valenciana un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, el desenvolupament i la vertebració territorial, la generació d'ocupació, la recuperació i el foment de sectors tradicionals, la protecció mediambiental, la promoció de la inclusió social, la igualtat i la conciliació en l'àmbit laboral o la corresponsabilitat, entre altres criteris econòmics, socials i mediambientals. - així mateix, amb caràcter general, el projecte ha de complir, almenys, un dels requisits següents: a) generar deu o més llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa. b) realitzar una inversió en actius fixos, exclosos els immobiliaris, per import igual o superior a 600.000 euros. Aquests requisits es reduiran a la meitat en cas que el projecte es desenvolupe en els municipis de la Comunitat Valenciana amb més risc de despoblació. - I, a més d'aquest requisit general, es procedirà a avaluar el valor afegit dels projectes a la Comunitat Valenciana d'acord amb els criteris objectius que, en el marc del que regula la Llei 19/2018 (LAIP), s'aproven anualment per resolució de la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de sectors productius i d'internacionalització, per a la qual cosa cal obtindre la puntuació mínima exigible que aquesta resolució determine. (Vegeu apartat "Fonts jurídiques i/o documentals" d'aquest tràmit).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques interessades a presentar un projecte empresarial d'inversió o de reinversió dins del territori de la Comunitat Valenciana perquè siga qualificat com a projecte prioritari d'inversió.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Obert durant tot l'any.

Formularis documentació

A) Els sol·licitants (físics o jurídics) han de presentar, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, la documentació següent: 1. Imprés de SOL·LICITUD de qualificació com a projecte prioritari d'inversió, degudament omplit i signat digitalment, segons el model normalitzat SOLCAPRI que figura com a imprés associat a aquest tràmit i que també està disponible en el tràmit telemàtic. Aquesta sol·licitud conté les declaracions responsables següents que ha de subscriure la persona sol·licitant: a) declaració responsable que acredite que no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions. b) declaració responsable de no tindre obert cap expedient administratiu o sancionador per infraccions o irregularitats en altres projectes gestionats per l'empresa o el seu representant legal. c) declaració responsable que el projecte disposa de la compatibilitat urbanística com a requisit previ a la seua tramitació pel Punt d'Acceleració a la Inversió. d) declaració responsable de: - compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, d'estar-ne exempta. - estar exempta de l'obligatorietat legal d'implantar un pla d'igualtat d'oportunitats. - no tindre personal contractat i, per tant, no estar inscrita, ni tindre cap obligació davant de la Seguretat Social. - nombre de persones contractades per compte d'altri, amb distinció per sexe i indicació del % de persones amb discapacitat (igual o superior al 33 %). 2. PROJECTE D'ACTUACIÓ, degudament omplit i signat digitalment, segons el model normalitzat PROPRINV que figura com a imprés associat a aquest tràmit i que també està disponible en el tràmit telemàtic. 3. Si la sol·licitant és una PERSONA JURÍDICA, aquesta ha d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta consistent en fotocòpia de l'escriptura de constitució/d'estatuts actualitzada, poders de representació, si escau, acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal. Si aquesta documentació ja obra en poder de la Conselleria, podrà aportar DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA (segons el model normalitzat DECRVIG, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també està disponible en el tràmit telemàtic), sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponga aquesta declaració i no haja patit cap variació. 4. Si en la sol·licitud s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'IDENTITAT de la persona física sol·licitant, o bé de la o les persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint la sol·licitud mencionada, ha de presentar-se documentació acreditativa de la identitat d'aquestes persones (DNI o NIE). 5. Si en la sol·licitud s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització l'autorització perquè aquesta obtinga, de manera directa per mitjà de certificats telemàtics, l'ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, han d'aportar-se aleshores les certificacions que a continuació es detallen, la validesa de les quals ha d'estendre's a la data de l'atorgament de la qualificació: - de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions tributàries. - de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - de la Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos, des de la data en què s'hagen expedit, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006. B) Es podrà recaptar de la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que s'estimen necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. - El sistema clave signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació, omplida i signada digitalment, que hàgeu d';aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dg_internacionalizacion@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA mitjançant l'aplicació telemàtica dissenyada per a això, accessible des d'aquest mateix tràmit de la Guia Prop. * IMPORTANT: - tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar, han de signar-se electrònicament. - no es tindran en consideració les sol·licituds i els documents que no s'hagen presentat telemàticament. - la presentació de la sol·licitud comporta implícitament l'acceptació de la normativa reguladora. 2. ESMENA - Quan la sol·licitud no complisca els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb resolució prèvia que ha de ser dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització o la persona en qui delegue, en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu. - Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació s'ha rebutjat i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. - La documentació requerida ha d'aportar-se telemàticament i no serà vàlida la documentació presentada en qualsevol altre format. - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit telemàtic general de la Conselleria, disponible en la Guia Prop i l'enllaç directe de la qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. 3. VALORACIÓ I RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ 1r Com a projecte PROVISIONALMENT prioritari - Els projectes empresarials susceptibles de qualificació com a prioritaris d'inversió seran valorats per part del Punt d'Acceleració a la Inversió, sobre la base de la documentació presentada i d'acord amb els criteris aprovats i publicats anualment per la conselleria amb competències en matèria de sectors productius i d'internacionalització. Els projectes que arriben el mínim exigit es prioritzaran per ordre d'entrada. - En un termini màxim de 10 dies naturals des de la data de recepció de la sol·licitud al Punt d'Acceleració a la Inversió o, si escau, des de la seua esmena, aquest revisarà i valorarà que el projecte d'inversió o de reinversió empresarial presentat compleix els requisits exigits. Després d'això, redactarà la proposta de resolució de qualificació com a projecte provisionalment prioritari, que s'elevarà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització, o la persona en qui delegue, per a la seua resolució dins d'aquest mateix termini. - En cas que els criteris resulten insuficients o el compliment d'aquests no quede acreditat dins del termini, es dictarà la resolució denegatòria corresponent. 2n Com a projecte prioritari d'inversió - Una vegada qualificat el projecte com a provisionalment prioritari es convocarà, en el termini màxim de 20 dies hàbils, la comissió tècnica específica d'inversions per a l'estudi inicial del projecte. - Després d'aquest estudi i una vegada realitzades les consultes prèvies que es consideren oportunes, la direcció adjunta d'IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) en matèria d'internacionalització dictarà i elevarà, en el termini de 10 dies naturals, la proposta de resolució d'aprovació o de denegació de la qualificació del projecte com a prioritari a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització, o la persona en qui delegue, que resoldrà dins d'aquest mateix termini. - La resolució d'aprovació o de denegació d'un projecte com a prioritari únicament tindrà efectes en l'acceleració dels seus tràmits i no prejutja el sentit dels diferents actes administratius que comporte la tramitació del projecte. 4. NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ La resolució d'aprovació o de denegació d'un projecte com a prioritari es notificarà a la persona interessada per mitjans electrònics, en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu. 5. SEGUIMENT DEL PROJECTE El Punt d'Acceleració a la Inversió farà un seguiment exhaustiu del projecte en curs fins a la implementació efectiva d'aquest.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Els projectes empresarials susceptibles de qualificació com a prioritaris d'inversió seran valorats per part del Punt d'Acceleració a la Inversió, sobre la base de la documentació presentada i d'acord amb els criteris aprovats i publicats anualment per la conselleria amb competències en matèria de sectors productius i d'internacionalització. Els projectes que superen el mínim exigit es prioritzaran per ordre d'entrada.

Observacions

Observacions

La resolució expressa posa fi a la via administrativa i s'hi pot interposar potestativament recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, o recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació de la resolució. Una vegada transcorregut el termini màxim sense que s'haja dictat cap resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud, en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu i, en aquest cas, s'hi podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà de la data en què es produïsca l'acte presumpte.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa