• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones en l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones en l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció podrà consistir en la realització de 2 tipus de programes:
  1. Programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes, que consistiran en la realització d'activitats que estiguen incloses en les àrees següents:
  a) Activitats dirigides a la implementació, avaluació i millora del pla d'igualtat municipal vigent.
  b) Activitats dirigides al foment de la igualtat de dones i homes, i per a l'eliminació de tota mena de discriminacions sobre la base del gènere.
  c) Activitats dirigides a la visibilització i participació de les dones.
  2. Programes formatius o de millora per a la inserció laboral de les dones, prioritàriament dones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió, així com els programes encaminats a posar fi a la precarietat laboral en l'ocupació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran accedir a la condició de beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals d'àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Ser entitat local d'àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.
  2. Disposar d'un pla d'igualtat vigent, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional setena, apartat 2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  3. Trobar-se al corrent en l'obligació de rendiment dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, que s'ha d'acreditar mitjançant una certificació emesa a aquest efecte per l'entitat esmentada, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.
  4. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La dotació pressupostària que es fixe en cada convocatòria, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de l'anualitat corresponent, es distribuirà proporcionalment entre els dos tipus de programes que es poden presentar, atenent les sol·licituds presentades, segons estableix la convocatòria.

  - De conformitat amb la normativa vigent per a l'exercici 2019, el règim de pagaments de les ajudes regulades en la resolució esmentada s'assimilarà al d'aquelles que es dirigeixen al finançament de programes d'actuació i activitats de serveis socials especialitzats recollides en l'article 44.1.d.2 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8454, de 31.12.2018), que estableix els supòsits d'excepció al règim general de lliuraments. A aquest efecte, una vegada concedida l'ajuda, podrà lliurar-se immediatament fins al 65 % de l'import, i el 35 % restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. (DOGV núm. 8673/08, de 08.11.2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajuda s'ha de formular segons el model de sol·licitud de subvenció general, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Programa sol·licitat per a l'exercici 2019, segons el model que s'adjunta com a annex II.
  b) Memòria, segons el model que s'adjunta com a annex III.
  c) Model de domiciliació bancària, que s'adjunta com a annex IV, degudament omplit, en el qual la persona titular del compte ha de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.
  d) Autorització a l'òrgan convocant, que s'ha de fer constar en la sol·licitud general de subvenció, perquè aquest directament i per mitjans telemàtics:
  - Comprove les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant, que estan en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment estarà facultada per a realitzar les actuacions que siguen procedents per a aclarir-la.
  - Obtinga l'acreditació del fet que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'aquesta llei.
  Si l'entitat sol·licitant no ho autoritza, haurà d'aportar: còpia compulsada o autenticada del NIF de l'entitat sol·licitant; còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent, i els certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què aquestes es refereixen, haurà d'acreditar el seu compliment mitjançant una declaració responsable.
  d) Declaració responsable que l'entitat no incorre en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de les subvencions públiques, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si escau, se li hagen exigit, inclosa en l'annex II.
  e) Declaració responsable que l'entitat té pla d'igualtat vigent.
  f) Justificació de trobar-se al corrent en l'obligació de rendiment dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, que s'acreditarà mitjançant una certificació emesa a aquest efecte per l'entitat esmentada, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.
  g) Altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere necessària per a l'oportuna valoració de la seua sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits.

  Impresos associats

  [ANNEX II] PROGRAMA SOL·LICITAT PER A L'EXERCICI 2019

  [ANNEX III] FITXA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V] JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O LA INSERCIÓ LABORAL DE LES DONES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els casos que aquestes no reunisquen els requisits i els documents que s'assenyalen en les bases i en la convocatòria, es requerirà l'entitat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Una vegada transcorregut el termini d'esmena, una comissió examinarà i valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració determinats en l'ordre i elevarà una proposta motivada.
  - La resolució correspondrà a la directora general de l'Institut Valencià de les Dones.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20466

  Informació adicional

  EXCLUSIVAMENT, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  - De conformitat amb el que s'estableix en l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'òrgan instructor publicarà els requeriments d'esmena en la web de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones: http://www.inclusio.gva.es/va/web/mujer/promocio-de-la-igualtat
  - La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, de conformitat amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Les ajudes regulades en aquesta ordre són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional. No obstant això, l'import de l'ajuda per a un programa en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres aportacions, supere el cost del programa que desenvoluparà l'entitat beneficiària.
  - Qualsevol aportació de documentació a l'expedient (una vegada se'n conega la codificació) podrà realitzar-se en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

  Criteris de valoració

  1. La valoració de la totalitat de les sol·licituds presentades i admeses que complisquen els requisits establits es realitzarà sobre 100 punts, d'acord amb els criteris establits en els apartats següents.
  2. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: màxim 35 punts.
  Població: es valorarà la població de l'entitat local fins a 35 punts.
  a) Municipis de fins a 2.500 habitants o mancomunitats de fins a 5.000 habitants: 35 punts.
  b) Municipis de 2.501-5.000 habitants o mancomunitats de 5.001 a 7.500 habitants: 25 punts.
  c) Municipis de 5.001-10.000 o mancomunitats de 7.501 a 10.000 habitants: 15 punts.
  d) Municipis de 10.001-15.000 o mancomunitats de 10.001 a 15.000 habitants: 5 punts.
  e) Municipis de 15.001-20.000 o mancomunitats de 15.001 a 20.000 habitants: 3 punts.
  f) Municipis o mancomunitats de més de 20.000 habitants: 1 punt.
  g) Les entitats locals menors es puntuaran igual que els municipis.
  3. Criteris de valoració respecte al projecte o l'activitat que es realitzarà: màxim 65 punts.
  a). Els projectes de l'article 1.2.a d'aquesta ordre es valoraran:
  1r. Qualitat: es valorarà l'adequació dels objectius i les activitats fins a 10 punts.
  2n. Objectius generals encaminats a l'erradicació de les desigualtats existents fins a 10 punts.
  3r. Concreció dels resultats previstos amb el desenvolupament del programa: fins a 10 punts.
  4t. Establiment d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de gènere del programa: fins a 10 punts.
  5é. Recursos humans: es valorarà la idoneïtat del personal assignat a l'execució del projecte: fins a 5 punts.
  6é. Originalitat del projecte: es valoraran els projectes nous i innovadors fins a 10 punts.
  7é. Viabilitat del projecte: es valorarà fins a 10 punts.
  A) Proporcionalitat entre el pressupost i l'objecte del projecte, fins a 5 punts.
  B) Cofinançament del projecte, fins a 5 punts, i s'atorgarà 1 punt per cada 5 % de pressupost cofinançat.
  b). Els projectes de l'article 1.2.b de la present ordre es valoraran:
  1r. Qualitat: es valorarà l'adequació dels objectius i les activitats en relació amb el col·lectiu al qual es dirigeix la formació fins a 10 punts.
  2n. Formació dirigida a dones de difícil inserció laboral, fins a 10 punts.
  3r. Concreció dels resultats previstos amb el desenvolupament del programa, fins a 10 punts.
  4t. Establiment d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de gènere del programa, fins a 10 punts.
  5é. Recursos humans: es valorarà la idoneïtat del personal assignat a l'execució del projecte, fins a 5 punts.
  6é. Programa formatiu detallat de les activitats i el seu cronograma, fins a 10 punts.
  7é. Viabilitat del projecte: es valorarà fins a 10 punts.
  A) Proporcionalitat entre el pressupost i l'objecte del projecte, fins a 5 punts.
  B) Cofinançament del projecte, fins a 5 punts, i s'atorgarà 1 punt per cada 5 % de pressupost cofinançat.
  b). Els projectes d'inserció laboral es valoraran:
  1r. Qualitat: es valorarà l'adequació dels objectius i les activitats en relació amb el col·lectiu al qual es dirigeix la formació fins a 15 punts.
  2n. Formació dirigida a dones de difícil inserció laboral, fins a 15 punts.
  3r. Concreció dels resultats previstos amb el desenvolupament del programa, fins a 15 punts.
  4t. Establiment d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de gènere del programa, fins a 10 punts.
  5é. Recursos humans: es valorarà la idoneïtat del personal assignat a l'execució del projecte, fins a 5 punts.
  6é. Programa formatiu detallat de les activitats i el seu cronograma, fins a 10 punts.
  7é. Viabilitat del projecte: es valorarà fins a 10 punts.
  - Proporcionalitat entre el pressupost i l'objecte del projecte fins a 5 punts.
  - Cofinançament del projecte fins a 5 punts, i s'atorgarà 1 punt per cada 5 % de pressupost cofinançat.
  4. Només podran obtindre ajuda les sol·licituds que obtinguen un mínim de 55 punts.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 10/2019, de 31 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones i la convocatòria per a l'exercici 2019.
  - Extracte de l'Ordre de 31 d'octubre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, i la convocatòria per a l'exercici 2019.

  Llista de normativa

  ORDRE 10/2019, de 31 d'octubre.

  Extracte de l'Ordre de 31 d'octubre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.