• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Acreditació de serveis en el marc del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana: telesasistència; ajuda a domicili; serveis de promoció de l'autonomia personal; assistent personal (prestat per entitats jurídiques)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Acreditació de serveis en el marc del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana: telesasistència; ajuda a domicili; serveis de promoció de l'autonomia personal; assistent personal (prestat per entitats jurídiques)

  Objecte del tràmit

  L'obtenció de l'acreditació dels serveis de *telesasistencia; ajuda a domicili; serveis de promoció de l'autonomia personal; assistent personal (prestat per entitats jurídiques), el marc del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques titulars dels serveis socials a acreditar.

  Requeriments

  Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que siguen titulars de serveis socials de telesasistència; ajuda a domicili; serveis de promoció de l'autonomia personal; assistent personal (prestat per entitats jurídiques) el marc del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana, i en el territori de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Abans de l'inici de les activitats dels serveis a acreditar.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://ovara.gva.es/oficina_tactica/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.1. Documentació genèrica:
  a) Acreditació de la personalitat de la persona física sol·licitant mitjançant la presentació del DNI o NIE i, quan es tracte de persones jurídiques, de la representació que ostenten mitjançant la presentació dels documents consignats en la lletra b) d'aquest apartat.
  b) En el cas de persones jurídiques, s'adjuntarà a més còpia de l'escriptura o document de constitució o modificació, o acte fundacional, inscrits, si escau, en el corresponent Registre Oficial, així com els Estatuts corresponents i la composició actualitzada dels seus òrgans de govern. No serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s'haja oposat expressament a la comprovació de la mateixa per l'òrgan gestor de conformitat amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015.
  c) Còpia de la targeta d'identificació fiscal.

  * NOTA: NO SERÀ PRECEPTIVA LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A què FAN REFERÈNCIA LES LLETRES a), b) i c), quan la mateixa es trobe en poder de la Generalitat, com a conseqüència de la inscripció de les persones físiques o jurídiques sol·licitants en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, sempre que en el moment de la sol·licitud no hagen variat les seues dades registrals respecte de quan es va produir la inscripció.

  1.2. Documentació específica:
  Consulte's les Instruccions que s'indiquen més a baix, disponibles en l'aplicació *OVARA, respecte de cada tipus de servei (*telesasistencia; ajuda a domicili; serveis de promoció de l'autonomia personal; assistent personal prestat per entitats jurídiques), a través del següent enllaç: http://ovara.gva.es/oficina_tactica

  - Instrucció per la qual es regulen les condicions per a l'acreditació provisional d'entitats que presten el servei d'ajuda a domicili.
  - Criteris tècnics per a l'autorització de serveis de Teleassistència en el marc del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència.
  - Instrucció sobre condicions d'acreditació provisional de serveis de promoció de l'autonomia personal a persones en situació de dependència.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Sol·licitud.
  - Esmena de la sol·licitud, si escau.
  - Informe de viabilitat.
  - Audiència.
  - Proposta de resolució de la direcció general competent.
  - Resolució de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  A través de l'aplicació telemàtica Oficina Virtual d'Autorització, Registre i Acreditació (OVARA) disponible mitjançant l'enllaç: https://ovara.gva.es/oficina_tactica/

  Inici
 • Informació complementària

  L'acreditació de serveis socials en el marc del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana, és l'acte pel qual l'Administració de la Generalitat reconeix, amb caràcter previ al seu funcionament, que el servei reuneix els requisits i condicions establits en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, o normativa que en el futur la poguera substituir, en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, en el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, així com en les normes de desenvolupament corresponents.

  En cas de falta d'acreditació de qualsevol *delos serveis de la dependència subjectes a ella (teleassistència, ajuda a domicili, serveis de promoció de l'autonomia persona assistent personal per entitats jurídiques), l'òrgan competent en matèria d'autorització procedirà, en el mateix moment en què tinga coneixement d'això, a la paralització de les activitats. A més, l'incompliment del règim d'autoritzacions i altres obligacions establides en el Decret 59/2019, de 12 d'abril, i en les seues normes de desenvolupament, determinaran la imposició de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que s'estableix en els capítols tercer al cinqué del títol seté de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, o norma que en el futur poguera substituir-la.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de servei socials.
  - - Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
  - - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratius Comú de les Administracions Públiques.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.