TECG - Sol·licitud general d'inici telemàtic o aportació documental de procediments de PORTS de la Generalitat Valenciana (tràmit que s'ha d'utilitzar exclusivament quan NO n'hi haja un específic en la seu electrònica de la Generalitat).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2241079
|
Codi GVA: 20582
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar la presentació d'una sol·licitud inicial o l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en la direcció general competent en matèria de PORTS, que permet a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als serveis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria de ports.

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius. En concret, aquest tràmit permet:

 

A) Iniciar un procediment en matèria de ports, mitjançant una sol·licitud general d'inici.

B) Aportar, per via telemàtica, la documentació que MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per l'òrgan competent en matèria de ports en relació amb un expedient obert (no resolt, ni arxivat).

C) Aportar, de manera telemàtica, A INSTÀNCIES DE LA PERSONA INTERESSADA, la documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si escau.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a l'"Administració on-line".

Normativa
 • Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat (DOGV núm. 7298, de 18/06/14).
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm....
 • Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Si es tracta d'un expedient obert, les persones (físiques i jurídiques) han de tindre la condició d'interessades en aquest, o el seu/s representant/s.

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Si s'utilitza aquest tràmit telemàtic per a aportar documentació, s'han de complir els següents requisits:

 

1. En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de l'òrgan competent en matèria de ports, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat).

b) Que hi haja un expedient obert d'aquestes característiques en la direcció general esmentada, al qual la persona interessada vulga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a fer-ho) aportar més documentació, o bé presentar-hi la renúncia o el desistiment, segons siga procedent.

2. La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

 

- Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

- En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a aquest registre està disponible:

. en https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

. I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Sol·licitud

Termini
Termini obert

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'òrgan competent en matèria de ports haja establit en aquest requeriment.

 

b) Si la documentació es presenta VOLUNTÀRIAMENT per la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. SOL·LICITUD general d'inici telemàtic o d'aportació de documentació, SEGONS EL FORMULARI WEB disponible en el mateix tràmit telemàtic. - En el cas que es tracte d'una sol·licitud d'inici de procediment, juntament amb el formulari de sol·licitud general d'inici telemàtic, les persones...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica...
Saber més
Presencial

Segons l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta opció de tramitació presencial és NOMÉS vàlida per a persones físiques que no siguen titulars de títols habilitants de transports. Les persones jurídiques HAN DE realitzar la tramitació per via telemàtica.

La documentació d'esmena requerida s'ha de presentar per registre d'entrada, en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i, preferentment:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu de què es tracte.