Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de concert del servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situació de risc.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del concert és el servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situació de risc.
  Aquests recursos desenvoluparan actuacions dirigides a l'atenció integral, holística i comunitària de la infància i l'adolescència en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social. I, entre les seues funcions, es troben:
  · Intervenció en el nucli familiar i relacional de la persona atesa, amb la finalitat de preservar les persones en el seu entorn social, i afavorir les relacions i el funcionament de la unitat de convivència.
  · Implementació de programes i actuacions dirigides a afavorir la inclusió social i el desenvolupament personal tenint en compte com a eix rellevant l'autonomia personal.
  · Col·laboració i coordinació amb l'atenció primària de caràcter bàsic o amb la resta de l'atenció secundària del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i altres agents socials intervinents.
  · Prevenció, en tots els seus nivells (universal, selectiva i indicada), per a contribuir a pal·liar les situacions de risc i previndre el desemparament de les persones ateses, incidint en els factors que propicien l'exclusió i entenent com a focus d'intervenció:
  ? Prevenció universal: enfocada a impedir l'aparició de situacions de vulnerabilitat, que desemboquen en situacions de risc.
  ? Prevenció selectiva: amb el reconeixement d'individus o grups socials d'alt risc, i treballar per a erradicar o compensar els factors de dificultat social existents.
  ? Prevenció Indicada: intervenció en coordinació amb els recursos que ja desenvolupen la seua actuació amb la infància i adolescència sota la guarda o tutela de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar el concert entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits per a accedir al règim d'acció concertada i per a actuar com a institucions col·laboradores en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

  Requeriments

  a) Estar degudament inscrites en l'àrea d'atenció corresponent a infància i adolescència en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.
  b) Disposar de l'acreditació administrativa exigida per la normativa sectorial. A aquest efecte, les entitats sol·licitants han de reunir les condicions d'habilitació exigides per la disposició addicional primera de la Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil en matèria d'adopció, per a intervindre en funcions de guarda de persones menors d'edat o de mediació: que en els seus estatuts o regles figure com a fi la protecció de persones menors d'edat i que disposen dels mitjans materials i equips pluridisciplinars necessaris per al desenvolupament de les funcions encomanades.
  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  d) Disposar el centre o servei d'autorització de funcionament, conforme a la normativa general de serveis socials i la normativa sectorial, o estar en disposició d'obtindre-la abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En tot cas, en el moment de l'adjudicació del concert, l'entitat ha de disposar de l'autorització de funcionament. En el cas dels serveis d'acció concertada de la present convocatòria que no disposen de normativa sectorial aplicable, han de presentar, juntament amb la seua sol·licitud, una declaració responsable per la qual es comprometen a complir tots els requisits de funcionament exigits en l'annex tècnic de la present convocatòria.
  e) Acreditar que es disposa o que s'està en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del centre o servei, abans de la data de finalització del concert social o la pròrroga d'aquest. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit han de complir el que estableix la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  f) En el cas dels centres, cal acreditar la titularitat del centre o la disponibilitat per mitjà de qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o la persona titular del local on es troba situat el centre.
  g) No estar incurs en les prohibicions que estableix l'article 8 del Decret 181/2017.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import del concert per a la gestió del servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situació de risc s'efectuarà d'acord amb el mòdul econòmic establit en l'annex corresponent al servei en la convocatòria.

  PAGAMENT

  El règim del pagament del concert s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per l'entitat concertada, a mes vençut, amb el previ document justificatiu de la correcta prestació del servei concertat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes a comptar a partir de l'endemà a de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalidat Valenciana

  (D.O.G.V. 8702 20.12.2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual s'autoritze el representant legal a participar en el procediment de selecció i la sol·licitud del concert social.
  b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzen la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  c) Declaració responsable de l'entitat de no trobar-se incursa en cap causa de prohibició per a concertar.
  d) Memòria tècnica de funcionament del servei i activitats del centre.
  e) Llista de professionals i personal d'atenció directa amb què compta el centre o servei, amb la indicació del nom i els cognoms dels seus components, el lloc de treball, la titulació, l'habilitació, l'homologació o el certificat de les capacitats professionals i la formació adequada per a l'acompliment de les tasques que realitza, el tipus de relació laboral que tenen amb l'entitat titular, l'antiguitat, el nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cada un i les funcions que realitzen.
  f) Declaracions responsables corresponents a les clàusules socials.
  g) Declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat del fet que tot el personal que presta el servei, com que exerceix professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb persones menors d'edat, compleix el requisit previst en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, relatiu al fet de no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats en aquests preceptes.
  h) Escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, que faça constar la finalitat de l'entitat.
  i) Certificat acreditatiu d'experiència en l'atenció a persones, gestió de centres o serveis, dins del sector de la infància i adolescència.
  j) Certificat de qualitat del centre o servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit han de presentar una declaració responsable en la qual es comprometen a complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  Altra documentació que podrà presentar-se:
  a) Declaració responsable del representant de l'entitat sobre el servei de formació i supervisió de l'equip professional del centre, orientat a la millora permanent de l'organització i el funcionament del centre.
  b) Programes específics d'intervenció.
  c) Declaració responsable del representant de l'entitat sobre l'existència del servei de suport a les famílies-escola de pares.
  d) Carta de serveis referida al servei que s'ofereix.
  e) Certificat acreditatiu de la coordinació amb altres entitats de l'àmbit laboral i /o social; estructures de coordinació o representacions municipals o supramunicipals i serveis d'oci educatiu; medi ambient, solidaritat, fisicoesportives, culturals-artístiques.
  f) Certificat acreditatiu relatiu a les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes.
  g) Processos de participació i decisió de les persones usuàries en el servei.
  h) Anys d'experiència acreditada en la prestació de serveis dirigits a infància i adolescència.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD CONCERT SOCIAL PER AL SECTOR D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA PER A L'ANY 2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Instrucció de l'expedient: realització d'ofici de les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè n'esmene la falta o presente els documents requerits, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la resolució prèvia.

  3. Proposta de resolució de la Comissió d'Avaluació, òrgan competent per a resoldre.

  4. Resolució de concessió o denegació de concert social.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé interposar un recurs contenciós administratiu en el termini assenyalat i davant de l'òrgan determinat per la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20614

  Informació adicional

  S'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics.
  Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de l'URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'internet: http://www.gva

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  L'incompliment greu o reiterat de les obligacions per part de l'entitat concertada del servei podrà donar lloc a la resolució o extinció del concert, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals en les quals s'haja pogut incórrer d'acord amb el que preveuen els articles 43 i 44 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.
  - Ordre de 19 de juny de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la tipologia i les condicions materials i de funcionament dels centres de protecció de menors, a la Comunitat Valenciana.
  - Ordre de 17 de gener de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de protecció i l'acolliment residencial i d'estada de dia de menors a la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al any 2020: servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc..
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020. (DOGV 8714 / 10.01.2020)

  Llista de normativa

  Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

  Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc.

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de desembre de 2019

  Llistat de seguiment

  Resolució de 30 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020. Servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc.

  Correcció d'errors de la Resolució de 30 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.