ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a treballadors i treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2301179
|
Codi GVA: 20973
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 14-05-2020

Fins 09-06-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió d'ajudes als treballadors i treballadores per compte d'altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que estableix l'article 6 del Reial...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
14-05-2020 al 09-06-2020
Normativa
 • DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària...
 • Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
 • DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19.
 • DECRET 61/2020, de 15 de maig, del Consell, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19.
 • ACORD de 3 de novembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, pel qual s'amplia el termini per a la resolució i notificació de les ajudes convocades pel Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els treballadors i treballadores per compte d'altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que s'han establit durant l'estat d'alarma.

Requisits

1. Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els requisits següents:

a) Figurar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l'estat d'alarma en un percentatge igual o superior al 50 %, i haver mantingut aquesta reducció durant almenys un mes a data d'obertura del termini de presentació d'aquestes sol·licituds d'ajuda.

c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

 

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries els treballadors i treballadores en les quals concórrega alguna de les prohibicions que preveu l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, sense perjudici de les excepcionalitats que preveu el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye de la documentació exigida, es requerirà l'interessat perquè en el termini de deu dies esmene la falta o presente els documents preceptius.

Òrgans de tramitació
La tramitació i la gestió de les ajudes correspon a LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. La persona titular de la Direcció General de LABORA o l'òrgan en què aquesta delegue tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV (núm. 8810, de 13 de maig de 2020)

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 14 de maig al 3 de juny de 2020, els dos inclosos.

 

Publicació en el DOGV del DECRET 61/2020, de 15 de maig, del Consell, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19. DOGV núm. 8815, de 19 de maig de 2020, pel qual s'amplia el termini de presentació de les sol·licituds.

 

Per tant, el termini de fi de presentació de sol·licituds és el dia 9 de juny de 2020.

Documentació
1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent: a) Model normalitzat de domiciliació bancària (HOR0003E). b) En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'ha d'aportar el formulari relatiu a la representació. 2. Només s'admetrà...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). Si no es disposa de signatura electrònica avançada, s'ha d'acudir a la representació a través de persona que sí que dispose...
Saber més
  Presencial

  1. D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de la sol·licitud o de la documentació que ha d'acompanyar-la, justificativa de l'ajuda, o qualsevol altra relacionada amb la present convocatòria, les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les administracions públiques el podrà modificar en qualsevol moment.

   

  2. D'acord amb el que disposa l'apartat anterior:

   

  a) Preferentment, les sol·licituds s'han de presentar en model normalitzat, juntament amb la documentació específica, en el registre general dels serveis centrals de LABORA, així com en les corresponents direccions territorials , sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, a:

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  ACORD D'AMPLIACIÓ DE TERMINI (DOGV 8947 DE 9/11/2020). Ampliar el termini per a resoldre i notificar la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19, convocades mitjançant el Decret 58/2020, de 8 de maig, del Consell,...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La quantia de l'ajuda individualitzada per als treballadors i treballadores que s'hagen vist obligades a reduir la seua jornada a conseqüència del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, ascendirà a 600 euros si la reducció de jornada és d'entre el 81 % el 100 % de la jornada. 450 euros si la...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Haver mantingut la reducció de jornada origen de la subvenció en els termes de l'article 4.1 d'aquest decret. b) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La proposta de concessió de les ajudes es realitzarà per una comissió tècnica la presidència de la qual correspondrà a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació de LABORA que podrà delegar l'exercici de les seues funcions en la persona titular de la Subdirecció General...
  Saber més