Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a treballadors i treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes als treballadors i treballadores per compte d'altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que estableix l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els treballadors i treballadores per compte d'altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que s'han establit durant l'estat d'alarma.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els requisits següents:
  a) Figurar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.
  b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l'estat d'alarma en un percentatge igual o superior al 50 %, i haver mantingut aquesta reducció durant almenys un mes a data d'obertura del termini de presentació d'aquestes sol·licituds d'ajuda.
  c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  2. No podran obtindre la condició de beneficiàries els treballadors i treballadores en les quals concórrega alguna de les prohibicions que preveu l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, sense perjudici de les excepcionalitats que preveu el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda individualitzada per als treballadors i treballadores que s'hagen vist obligades a reduir la seua jornada a conseqüència del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, ascendirà a
  600 euros si la reducció de jornada és d'entre el 81 % el 100 % de la jornada.
  450 euros si la reducció és d'entre el 61 % i el 80 % de la jornada.
  300 euros si la reducció és d'entre el 50 % i el 60 % de la jornada.

  PAGAMENT:

  El pagament de les ajudes es farà mitjançant una transferència al compte bancari que han indicat les persones beneficiàries d'aquestes. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV (núm. 8810, de 13 de maig de 2020)

  El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 14 de maig al 3 de juny de 2020, els dos inclosos.

  Publicació en el DOGV del DECRET 61/2020, de 15 de maig, del Consell, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19. DOGV núm. 8815, de 19 de maig de 2020, pel qual s'amplia el termini de presentació de les sol·licituds.

  Per tant, el termini de fi de presentació de sol·licituds és el dia 9 de juny de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de la sol·licitud o de la documentació que ha d'acompanyar-la, justificativa de l'ajuda, o qualsevol altra relacionada amb la present convocatòria, les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les administracions públiques el podrà modificar en qualsevol moment.

  2. D'acord amb el que disposa l'apartat anterior:

  a) Preferentment, les sol·licituds s'han de presentar en model normalitzat, juntament amb la documentació específica, en el registre general dels serveis centrals de LABORA, així com en les corresponents direccions territorials , sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869160
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964558657
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20973

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Model normalitzat de domiciliació bancària (HOR0003E).
  b) En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'ha d'aportar el formulari relatiu a la representació.

  2. Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

  Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant, cas en què haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara en avant LABORA) a recaptar a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa al següent:

  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  c) Domicili fiscal.

  Impresos associats

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS DEL PROCEDIMENT ECONCI 2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REDUCCIÓ DE JORNADA ESTABLIDA EN L´ARTICLE 6 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020 ECONCI 2020

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye de la documentació exigida, es requerirà l'interessat perquè en el termini de deu dies esmene la falta o presente els documents preceptius.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que disposen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que la persona interessada hi puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20973

  Tramitació

  Una vegada examinades les sol·licituds, la comissió tècnica esmentada emetrà un informe en què farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

  Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  Informació adicional

  Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). Si no es disposa de signatura electrònica avançada, s'ha d'acudir a la representació a través de persona que sí que dispose d'aquesta i acredite la representació.

  Per a això, s'han de dirigir a la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/…..), accés a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través de procediment habilitat a aquest efecte i denominat ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a treballadors i treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació.

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:
  a) Haver mantingut la reducció de jornada origen de la subvenció en els termes de l'article 4.1 d'aquest decret.
  b) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca LABORA.
  c) Si escau, procedir al reintegrament dels fons percebuts.
  d) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.
  e) Comunicar, si és el cas, la pèrdua dels requisits per al manteniment de la reducció de jornada

  Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades o dels requisits per a ser beneficiari d'aquestes ajudes, així com en el cas que es declare judicialment la nul·litat de la reducció de jornada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
  - DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19.
  - DECRET 61/2020, de 15 de maig, del Consell, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19.
  - ACORD de 3 de novembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, pel qual s'amplia el termini per a la resolució i notificació de les ajudes convocades pel Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a
  una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19

  Llista de normativa

  VEGEU EL DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

  VEGEU el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  VEGEU EL DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19.

  Vegeu el DECRET 61/2020, de 15 de maig, del Consell, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19.

  Vegeu ACORD de 3 de novembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, pel qual s'amplia el termini per a la resolució i notificació de les ajudes convocades pel Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.