Detall de Procediment

Sol·licitud de renovació de l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera (grup B).

Codi SIA: 2327274
Codi GVA: 21166
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 14-08-2020
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Facilitar a les instal·lacions en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses dins del grup B del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) previst en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, que preveu la Llei 34/2007, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de la sol·licitud de renovació de l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Han de sol·licitar-ho les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions existents que ja disposen d'autorització que vulguen realitzar una renovació. Queden exceptuades d'aquesta obligació les instal·lacions sotmeses a l'autorització ambiental integrada regulada en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, ja que l'autorització d'emissions a l'atmosfera està integrada en l'anterior.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/10).
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/07).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils originades per l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/03).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a aplicar-lo (BOE núm. 25, de 29/01/11).
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 316, de 31/12/2016).
 • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. (BOE núm. 311, de 23/12/2017).
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
 • Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.
 • Correcció d'errors del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (DOGV núm. 8587, de 09/07/2019).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les instal·lacions han de sol·licitar la renovació de l'autorització de manera prèvia a la finalització de la vigència de l'autorització.

Formularis documentació

Sol·licitud de renovació de l'autorització d'emissions a l'atmosfera (grup B), per a instal·lacions en les quals es desenvolupa alguna activitat del grup B d'acord amb el Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) previst en l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, modificat pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener, dirigit a la Direcció General de Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. El titular ha de presentar amb la sol·licitud un certificat emés per una entitat inscrita, per al camp de la contaminació atmosfèrica, en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental (ECMCA) de la Comunitat Valenciana i el justificant de l'abonament de la taxa corresponent. En el cas que s'estiga tramitant la modificació de l'autorització vigent, es considera suficient amb la sol·licitud de renovació i la taxa corresponent en cas de modificació no substancial. En aquest cas, no serà necessari presentar aquest certificat, ja que d'acord amb l'article 8.3 del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, s'estableix un termini màxim de tres mesos des de la modificació de la instal·lació, que haurà de remetre a l'òrgan que el va autoritzar el certificat d'adequació realitzat per ECMCA. En cas que s'hagen produït modificacions la incorporació a l'autorització vigent de les quals no haja sigut sol·licitada, l'imprés de sol·licitud corresponent anirà acompanyat de la documentació següent: 1 Projecte bàsic d'emissions a l'atmosfera amb el contingut següent: 1.1 Memòria tècnica amb el contingut mínim següent: 1.1.1 Antecedents. 1.1.2 Objecte. 1.1.3 Dades generals de la instal·lació: - Titular. - Emplaçament. - Descripció de la instal·lació que incloga un esquema del procés productiu. 1.1.4 Contaminació atmosfèrica originada per la instal·lació. - Descripció de les fonts que originen contaminants inclosos en l'annex I de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. Identificació de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (APCA) dutes a terme en la instal·lació i descripció d'aquestes. - Identificació i descripció dels focus d'emissió associats a cada una de les APCA, en què s'especifique la maquinària i el procés que origina la contaminació, les característiques del punt d'emissió a l'atmosfera i els equips correctors per a reduir les emissions a l'atmosfera. - Esquema de traçabilitat dels gasos emesos des dels equips productors fins als punts d'emissió. - Descripció dels sistemes correctors i pla de manteniment d'aquests. - Descripció dels sistemes d'autocontrol duts a terme per a comprovar el funcionament correcte dels sistemes de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, a fi de garantir que es compleixen els valors límit d'emissió i la periodicitat d'aquests. - En cas que es veja afectada pel Reial decret 117/2003, i estiga inscrita en el registre preceptiu, s'ha d'indicar la data i l'òrgan de l'Administració al qual es va remetre l'últim pla de gestió de dissolvents presentat. Si la instal·lació no està inscrita en el registre, s'ha d'adjuntar la documentació requerida per a això. - Si és procedent, descripció de les mesures adoptades a fi de reduir la contaminació a llarga distància o transfronterera. - Descripció de les mesures relatives a les condicions d'explotació en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient, com la posada en marxa, les fuites, les fallades de funcionament, les parades temporals o el tancament definitiu. 1.1.5 Plans: - Localització de la instal·lació. De planta, on es localitzen els focus d'emissió identificats. - Alçat de la instal·lació on es puguen observar les altures dels focus (amb tantes seccions com calga per a caracteritzar cada un dels focus d'emissió existents). - Punts de mesurament proposats per al cas d'emissions difuses. 1.2 Fitxes de contaminació atmosfèrica: 1.2.1 Fitxa de la instal·lació 1.2.2 Fitxa d'activitat 1.2.3 Fitxa de focus 1.2.4 Fitxa d'emissions difuses: (incloses les de compostos orgànics volàtils, si n'hi ha). 2. Acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que té la persona signant de la sol·licitud. 3. Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. - Autorització, renovació o modificació substancial d'emissió a l'atmosfera (grups A o B del CAPCA): 467,77 euros. BONIFICACIONS: - Una bonificació del 20 % de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. - Una bonificació del 30 % de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat conforme al Reglament CE número 1221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del 15 % en el cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (per a la qual cosa cal acreditar la certificació corresponent). Les bonificacions indicades no seran acumulables entre si. A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions): 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic el botó "Generar imprés". 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar". 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Torneu a fer clic en el botó "Acceptar". 4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. B. Pagament 1. A través del pagament telemàtic genèric. - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament. 2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de pagament i entitats col·laboradores". https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21166. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de sol·licitud de renovació de l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera i la resta de documentació requerida, que serà analitzada i avaluada per la direcció territorial de la conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial en què haja de situar-se la instal·lació. - Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a l'interessat el pertinent requeriment d'esmena, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Quan el titular de la instal·lació presente amb la sol·licitud el certificat d'ECMCA amb anterioritat a la data de venciment de l'autorització, la seua vigència s'entendrà prorrogada fins a la resolució del procediment de renovació per part de l'òrgan competent. - Si l'avaluació de la documentació presentada és positiva, es dictaminarà la resolució favorable corresponent.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan autonòmic competent per a la tramitació del procediment d'autorització d'emissió a l'atmosfera d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera és la direcció territorial de la conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial de la qual s'haja de situar la instal·lació.

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el termini d'un mes des de l'endemà del dia en què es notifique, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

3 mesos

Òrgans resolució

Òrgans resolució

L'òrgan autonòmic competent per a la resolució del procediment d'autorització d'emissió a l'atmosfera d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera és la direcció territorial de la conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial de la qual s'haja d'ubicar la instal·lació.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa