Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de concert del servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores

  Objecte del tràmit

  L'objecte del concert és la gestió del servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars de xiquets, xiquetes i adolescents, en la modalitat d'urgència, temporal o permanent, en famílies educadores, que comprén el conjunt d'actuacions mensuals de caràcter educatiu, formatiu, social i psicològic, que han de realitzar-se per part de l'equip tècnic assignat, per a l'adequat desenvolupament de l'acolliment familiar de xiquets, xiquetes i adolescents en família educadora, així com per a la seua avaluació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar el concert entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits per a accedir al règim d'acció concertada i per a actuar com a institucions col·laboradores en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

  Requeriments

  a) Estar degudament inscrites en l'àrea d'atenció corresponent a infància i adolescència en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.
  b) Comptar amb l'acreditació administrativa exigida per la normativa sectorial. A aquest efecte, les entitats sol·licitants hauran de reunir la condicions d'habilitació exigides per la Disposició addicional primera de la Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil en matèria d'adopció, per a intervindre en funcions de guarda de persones menors d'edat o de mediació: que en els seus estatuts o regles figure com a fi la protecció de persones menors d'edat i que disposen dels mitjans materials i equips pluridisciplinaris necessaris per al desenvolupament de les funcions encomanades.
  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
  d) Disposar el servei d'autorització de funcionament, conforme a la normativa general de serveis socials i la normativa sectorial, o estar en disposició d'obtindre-la abans de la finalització del termini presentació de sol·licituds. En tot cas, en el moment de l'adjudicació del concert, l'entitat haurà de disposar de l'autorització de funcionament.
  En el cas d'aquells serveis d'acció concertada de la present convocatòria que no compten amb normativa sectorial d'aplicació, hauran de presentar al costat de la seua sol·licitud una declaració responsable per la qual es comprometen a complir tots els requisits de funcionament exigits en l'annex tècnic de la present convocatòria.
  e) Acreditar o estar en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del centre o servei, abans de la data de finalització del concert social o la seua pròrroga. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  f) Acreditar la titularitat de l'immoble en què presta el servei o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o persona titular del local on es troba situat el servei.
  g) No estar incurs en les prohibicions que estableix l'article 8 del Decret 181/2017.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import del concert per a la gestió del Servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores, s'efectuarà d'acord amb el mòdul econòmic establit en l'Annex corresponent al Servei en la convocatòria.

  PAGAMENT

  El règim del pagament del concert s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per l'entitat concertada, a mes vençut previ document justificatiu de la correcta prestació del servei concertat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes a comptar des de l'endemà al de la data de publicació de la convocatòria. (DOGV Num. 8982 / 23.12.2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual s'autoritze el representant legal la participació en el procediment de selecció i la sol·licitud del concert social (apartat E de l'annex III).
  b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzen la consulta interactiva d'aquesta documentació (apartat F de l'annex III).
  c) Declaració responsable de l'entitat de no estar incursa en cap causa de prohibició per a concertar (apartat G de l'annex III).
  d) Memòria Tècnica de funcionament del servei.
  e) Relació de professionals i personal d'atenció directa amb què compta el servei, amb indicació del nom i cognoms dels seus components, lloc de treball, titulació, tipus de relació laboral dels mateixos amb l'entitat titular, antiguitat, nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cadascun d'ells i funcions que realitzen.
  En el cas que es tracte d'una entitat que no haja estat prestant el servei objecte de la present convocatòria aportara un compromís de contractació del personal requerit per al correcte funcionament d'aquest recurs, havent d'aportar la documentació prèviament indicada en el termini d'un mes després de la formalització de l'acord d'acció concertada, així com una adscripció dels mitjans necessaris.
  f) Declaracions responsables corresponents a les clàusules socials.
  g) Declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat que tot el personal que presta el Servei, inclòs el voluntari, en exercir professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb persones menors d'edat, compleix el requisit previst en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, i en l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, relatiu a no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats en aquests preceptes.
  En el cas que un treballador o treballadora de manera sobrevinguda incomplisca aquesta obligació, l'entitat haurà de substituir de manera immediata a aquest.
  h) Escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en què faça constar la finalitat de l'entitat.
  i) Certificat acreditatiu d'experiència en l'atenció a persones, gestió de centres o serveis, dins del sector de la infància i adolescència, així com la resta de la documentació acreditativa de la resta de requisits a tindre en compte en el barem.
  j) Certificat de qualitat del servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de presentar declaració responsable en la qual es comprometen a complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER Al SERVEI D'INTERVENCIONS TÈCNIQUES EN ACOLLIMENTS FAMILIARS EN FAMÍLIES EDUCADORES PER A l'ANY 2021

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  2.- Instrucció de l'expedient: realització d'ofici de les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució.

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè esmene la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució.

  3.- Proposta de resolució de la Comissió d'Avaluació òrgan competent per a resoldre.

  4.- Resolució de concessió o denegació de concert social.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació o bé interposar-se recurs contenciós- administratiu en el termini assenyalat i davant l'òrgan determinat per la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21380

  Tramitació

  Es presentaran exclusivament per mitjans electrònics.
  Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de la URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  L'incompliment greu o reiterat de les obligacions per part de l'entitat concertada del servei podrà donar lloc a la resolució o extinció del concert, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals en les quals s'haguera pogut incórrer d'acord amb el que es preveu en els articles 43 i 44 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials l'el àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2021: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores.

  Llista de normativa

  Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2021: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.