TECE-Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar obres, de nova planta o rehabilitació, que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura. Convocatòria 2021. Programa 2: Obres.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2406610
|
Codi GVA: 21568
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Mitjançant Resolució de 26 d'abril de 2021, es convoquen subvencions per a cofinançar obres, de nova planta i rehabilitació, que contribuïsquen a un necessari canvi de paradigma incorporant mesures sostenibles i potenciant la transferència tecnològica i la innovació aplicada com a catalitzadors...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Les persones beneficiàries i participants en el projecte i desenvolupament de les actuacions, es comprometen a citar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que aquestes han gaudit d'una subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

 

En tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de figurar de manera visible el logotip de la Generalitat Valenciana-Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de manera que permeta identificar l'origen de la subvenció.

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'haurà de donar l'adequada publicitat a aquestes ajudes, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

 

Durant l'execució de l'obra subvencionada, la persona beneficiària col·locarà un cartell, en lloc visible, en el qual s'indique que està subvencionada per la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb crèdit del Pla IRTA. Les característiques del cartell seran facilitades en concedir-se la subvenció.

Normativa
 • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...
 • Resolució, de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2021 les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes subvencions:

 

a. Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels espais o sòl on se situen les actuacions en les quals es vaja a dur a terme la inversió.

b. Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que promoguen projectes de recerca i desenvolupament de producte.

c. Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest cas, la sol·licitud de la subvenció així com l'execució i justificació de la inversió correspondrà a l'ens o organisme autònom.

d. Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores d'espais, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o projectes en aquestes. L'ens gestor serà responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l'execució de la inversió i la seua justificació.

 

L'entitat sol·licitant només podrà realitzar una única sol·licitud en cada convocatòria, per tant, no s'admetrà més d'una sol·licitud per entitat encara que es tracte de programes diferents.

 

En el cas que una mateixa persona present diverses sol·licituds per a una mateixa convocatòria, únicament es considerarà vàlida l'última presentada en termini.

Requisits

Podrà sol·licitar aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que aposte per la sostenibilitat i la innovació aplicada en les obres de construcció o rehabilitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i estiga al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho les que hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma conforme al que s'estableix en el títol VI d'aquesta llei.

 

Les entitats que estiguen legalment obligades a disposar d'un Pla d'Igualtat, hauran d'acreditar la seua aprovació per a poder obtindre la condició de beneficiari de les ajudes.

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de tramitació, establit en l'apartat cinqué de la Resolució de **, de ****, de 2021, serà telemàtic, sense perjudici que les persones físiques poden triar el mitjà per a relacionar-se amb l'Administració. La sol·licitud es formalitzarà segons els formularis que figuren com a...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la valoració dels projectes i la concessió o denegació d'aquestes ajudes, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació en ordre decreixent de puntuació, segons el que s'estableix en la base dècima de l'ordre 6/2020, de 24 de setembre i l'apartat sisé de la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria (DOGV l DOGV. (DOGV núm. 9076, de 05.05.2021).

 

El termini finalitza el dia 1 de juny de 2021.

Documentació
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es recull en l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent.
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  D'acord amb el que es disposa en l'el apartat segon de la Resolució se subvencionarà, com a màxim, el 95% de la redacció del projecte, en funció dels criteris establits en aquest apartat, no podent superar la quantia màxima a percebre el pressupost total, IVA exclòs, de l'actuació. A tenor del...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de la convocatòria es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes acontar des de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV o, bé, podrà interposar-se, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del...

  Saber més
  Òrgans resolució