Ajudes per a joves per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2412221
|
Codi GVA: 21792
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 28-06-2021

Fins 30-09-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes directes destinades a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l'accés a un habitatge en règim de propietat localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana.

 

Seran subvencionables les adquisicions d'un habitatge subscrites durant el període comprés entre 1 any anterior a la data de la convocatòria fins a l'últim dia del termini de sol·licitud i el contracte de compravenda del qual es trobe pendent de formalitzar en el moment de sol·licitud de l'ajuda.

 

S'entén per municipi de xicoteta grandària el que tinga una població resident inferior als 5.000 habitants, dels quals la majoria estiguen integrats en el medi rural.

 

S'entén per nucli de població de xicoteta grandària:

- Els ens d'àmbit territorial inferior al municipi.

- Altres formes d'organització desconcentrada com caserius, consells, parròquies, llogarets, pedanies, llocs annexos.

- Altres anàlegs que tinguen una població resident inferior als 5.000 habitants, dels quals la majoria estiguen integrats en el medi rural, encara que formen part de municipis que tinguen una població resident superior als 5.000 habitants.

 

A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior es tindran en compte les xifres oficials del padró municipal d'habitants publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en la data de la convocatòria corresponent.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
28-06-2021 al 30-09-2021
Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

 

- L'ajuda a l'adquisició d'habitatge per a joves s'ha de destinar obligatòriament a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent localitzada en un municipi o nucli de població de grandària reduïda de la Comunitat Valenciana i serà compatible amb qualsevol altra ajuda per al mateix objecte que atorgue qualsevol altra institució pública o privada sempre que l'import total de les ajudes rebudes no supere el cost total del preu de compra i sempre que la regulació de les altres ajudes, siguen d'àmbit nacional o europeu, ho admeten.

 

- Les ajudes que regulen aquestes bases no seran compatibles amb les ajudes per al lloguer del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 durant el mateix període subvencionat, però sí que poden resultar compatibles amb altres ajudes que es destinen a millorar la sostenibilitat energètica o a la rehabilitació de l'habitatge per a dotar-la de les condicions d'accessibilitat adequades.

 

La persona sol·licitant d'ajudes ha d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, amb la indicació, quan siga possible, de si ha sigut beneficiària, així com del tipus i l'import de l'ajuda rebuda.

Normativa
 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
 • ORDRE 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a...
 • Resolució de 16 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els requisits indicats en l'apartat de "Requisits".

Requisits

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els següents requisits:

 

a) Tindre menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda; aquest requisit ha de concórrer en tots els compradors de l'habitatge, si en són diversos.

 

b) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris, han de tindre residència legal a Espanya.

 

c) Estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge localitzat en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària, inclòs el supòsit d'habitatge edificat, o a edificar sobre un dret de superfície la titularitat de la qual recaiga en un tercer.

 

d) Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

 

Aquest llindar serà de:

- 4 vegades l'IPREM quan es tracte de persones amb diversitat funcional o si la persona sol·licitant forma part d'una família nombrosa que en depenga;

- 5 vegades IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones sol·licitants amb discapacitat d'algun dels següents tipus: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100, ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100.

 

e) Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades l'IPREM.

 

f) Que l'habitatge per adquirir constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries durant un termini mínim de 5 anys des de la data de l'adquisició, i ha de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del lliurament per la persona o entitat venedora.

 

El termini de 5 anys podrà ser inferior quan sobrevinguen canvis de domicili per raons laborals o quan s'aliene l'habitatge reinvertint el total de l'import obtingut amb l'alienació en l'adquisició d'un altre habitatge habitual i permanent que s'adeqüe a les noves circumstàncies familiars de la persona beneficiària. A aquest efecte, els beneficiaris de l'ajuda hauran de sol·licitar l'autorització de llibertat de cessió a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la província on se situe l'habitatge que resoldrà el que siga procedent.

 

I això sense perjudici del règim jurídic que puga derivar-se del pla estatal d'habitatge a l'empara del qual s'haja construït l'habitatge, si estiguera sotmés a algun règim de protecció pública.

 

g) Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 100.000 euros. Si la compravenda inclou annexos com garatge o traster, el preu de cada un haurà d'estar desglossat i ha de figurar el preu de cada un dels elements per separat.

 

Si en el preu total s'inclouen annexos com garatge i traster, i el preu de cada un d'aquests no estiguera desglossat, de manera que només figurara l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge; del 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

 

h) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

 

i) No estar incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant tinga la propietat o l'usdefruit d'algun habitatge a Espanya.

S'exceptuaran d'aquest requisit qui siguen titulars d'un habitatge però n'acrediten la no disponibilitat per causa de separació o divorci o la impossibilitat d'habitar-la per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat, o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat familiar que estiga en situació de dependència respecte de la unitat.

 

Quan la sol·licitud d'ajuda siga feta per diverses persones adquirents d'un habitatge, es computaran els ingressos de totes a l'efecte de determinar que la suma no supera els límits indicats en els apartats anteriors, i han de concórrer en tots els requisits establits en aquestes bases per a ser beneficiària de l'ajuda a l'adquisició d'habitatge.

Com es tramita

Procés de tramitació

El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva.

 

Només es podrà presentar 1 sol·licitud per habitatge, per la qual cosa si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per a un mateix habitatge, s'anul·laran d'ofici les sol·licituds duplicades i es mantindrà com a única sol·licitud la presentada en últim lloc.

 

Tant si es disposa de certificat digital com si no, totes les sol·licituds han de tramitar-se emplenant el formulari telemàtic indicat en els enllaços dels apartats a) i b) següents, segons el cas que corresponga.

a) Si es disposa de certificat digital, clique en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (situat al principi de la pàgina) emplene el formulari i adjunte tota la documentació disponible en el moment de la sol·licitud

 

Els ajuntaments i les mancomunitats, per si mateix o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament, mitjançant un certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el formulari corresponent.

b) Si no es disposa de certificat digital, clique en l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic" o la icona "Tramitar telemàticament" (situat al principi de la pàgina). Una vegada emplenat el formulari, haurà d'imprimir el justificant de presentació i l'imprés de sol·licitud (és un sol document), signar-lo i presentar-lo junt tota la documentació requerida. en els llocs que s'indica en l'apartat "On dirigir-se? Presencial", d'aquest tràmit.

 

No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini que s'ha establit.

 

La sol·licitud de les ajudes implicarà l'autorització de les persones interessades perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes.

La presentació de la sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la convocatòria i de les condicions, els requisits i les obligacions que aquesta recull.

 

 

TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

 

Els diversos tràmits que s'hagen d'omplir en el procediment es publicaran en la web oficial de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, publicació que es comunicarà a les persones interessades mitjançant un SMS al telèfon que hagen comunicat a l'Administració.

 

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no es presente amb la documentació exigida en l'ordre de bases i en la resolució de la convocatòria d'ajudes, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a la persona interessada que n'esmene la falta o presente els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en què s'indicarà el mitjà perquè cada persona sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió i el mitjà per a esmenar la documentació requerida.

 

La documentació aportada finalitzat el termini concedit no es tindrà en compte per a la concessió de l'ajuda.

 

A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es publicaran en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica les llistes provisionals de sol·licituds admeses i la d'excloses per resultar incompleta la documentació presentada o per no resultar acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda.

 

Qui haja facilitat en la seua sol·licitud un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de les llistes provisionals mitjançant un missatge de text SMS.

 

La publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica substituirà la notificació individual, segons el que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

 

Les resolucions que es dicten inclouran una llista ordenada de totes les sol·licituds que complisquen amb les condicions administratives i tècniques que estableixen les bases reguladores per a adquirir la condició de persona beneficiària, però hagen sigut estimades per no superar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada una en funció dels criteris de valoració que preveuen les bases.

 

La resolució contindrà la indicació de les persones beneficiàries, la identificació de l'habitatge objecte de l'ajuda, la quantia de l'ajuda i el termini i la forma de justificació, així com les obligacions contretes i les altres especificacions que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta resolució es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual de la resolució, segons el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

 

Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.

 

Si es desestimaren sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de l'ordre, s'incrementaren els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'alliberara part del crèdit disponible inicialment, per renúncia de l'adjudicatari o per no haver aportat la persona beneficiària la preceptiva justificació dins del termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió d'ajuda a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit següents a aquella en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat el crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

Criteris de valoració

Les ajudes es concediran fins a esgotar l'import màxim de la dotació econòmica prevista per a la convocatòria. Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, es tindran en compte 3 criteris:

 

a) La ubicació de l'habitatge en un municipi en risc de despoblació. A aquest efecte, en cada convocatòria s'establirà com a annex la llista de municipis en els quals concórrega aquesta condició.

 

b) La possible inclusió de la persona o les persones sol·licitants en algun dels grups d'especial atenció.

 

c) El nivell d'ingressos de la persona o les persones sol·licitants.

 

Grups d'especial atenció.

Persones sol·licitants que es troben en alguna d'aquestes circumstàncies:

- Família monoparental.

- Formar part de famílies nombroses que depenguen d'ella

- Dona víctima de violència de gènere.

- Víctimes del terrorisme. Persones que hagen patit danys incapacitants a conseqüència de l'activitat terrorista, descendents de les víctimes mortes en actes terroristes, així com les persones amenaçades, en tots els casos durant els 2 anys anteriors a la convocatòria.

- Persona amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

- Població jove extutelada.

- Persones afectades per situacions catastròfiques.

- Persona amb trastorn mental greu.

- Persones que hagen patit una execució hipotecària prèvia del seu habitatge habitual, o que hagen donat el seu habitatge habitual en pagament de deute amb origen en un crèdit hipotecari o hagen sigut desnonades.

- Dones en situació de necessitat o risc d'exclusió, circumstàncies acreditades mitjançant un informe emés pels serveis socials municipals de l'ajuntament on residisquen.

 

En cas que les sol·licituds presentades en una convocatòria, complint amb els límits d'ingressos, requerisquen una dotació d'ajudes superior als fons disponibles, i diverses sol·licituds hagen obtingut igualtat de puntuació, a l'efecte del desempat prevaldrà la sol·licitud presentada en data anterior. No obstant això, en cas que la sol·licitud estiga incompleta, la data determinant serà la de la presentació de la documentació que esmene aquesta omissió. En cas de persistir l'empat, aquest es dirimirà per sorteig.

Òrgans de tramitació
Serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, València i Castelló.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a presentar la sol·licitud d'ajuda és des del 28 de juny fins al 30 de setembre de 2021, els dos inclusivament (Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i convocatòria corresponent a l'exercici 2021.

 

No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini que s'ha establit.

Documentació
La sol·licitud d'ajuda degudament signada per la persona o persones peticionàries de l'ajuda s'ha d'acompanyar de la documentació següent: Seran subvencionables les adquisicions d'un habitatge subscrites durant el període comprés entre un any anterior a la data de la convocatòria fins a...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució que convoque les ajudes. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la Llei...
Saber més
Quantia i cobrament
La quantia de l'ajuda a l'adquisició d'habitatge serà de fins a 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20 per 100 del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició. En el supòsit d'adquisició de la propietat d'un habitatge per més d'una persona...
Saber més
Obligacions
OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en virtut de la seua condició de persones beneficiàries de les ajudes regulades en l'ordre que aprova les bases i...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de subvencions que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.
Sancions
L'incompliment de les obligacions que s'imposen en aquestes bases, així com el falsejament, la inexactitud o l'omissió de les dades que van servir de fonament a la seua concessió, o de les que estableixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc a la pèrdua total o...
Saber més