Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització ambiental integrada.

Codi SIA:: 211035
Codi GVA:: 2195
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Queda sotmesa al règim de l'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en les quals es porte a terme alguna de les activitats que inclou l'annex I de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. Aquesta autorització precedeix a la construcció, el muntatge o el trasllat de les instal·lacions, i s'adapta a les modificacions que es produïsquen en aquestes. EXCLUSIONS: S'exceptuen del règim de l'autorització ambiental integrada les instal·lacions o les parts d'aquestes que s'utilitzen per a la investigació, el desenvolupament i la experimentació de nous productes i processos.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'activitat inclosa en l'annex I de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (vegeu l'enllaç a la llei en "Fonts jurídiques").

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.
 • Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 157, de 02/07/2002).
 • Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.
 • Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i la qualitat ambiental (DOGV núm. 5350, de 20/09/2006).
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 6931 de 27/12/2012).
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 251, de 19.10.2013).
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/2014).
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
 • RD 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes i emissions industrials.
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV núm. 9327 de 28 d'abril de 2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. D'acord amb el que estableix l'article 27 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, una vegada s'hagen dut a terme les actuacions prèvies que pertoquen i que es recullen en el capítol III del títol I de la llei, el procediment d'autorització ambiental integrada s'iniciarà amb la presentació de la sol·licitud signada mitjançant certificat digital adreçada a la Direcció General de Qualitat Ambiental, a la qual s'ha d'acompanyar, com a mínim, la documentació següent: a) Projecte bàsic d'activitat, redactat i subscrit pel tècnic competent, que s'ha d'identificar amb el nom, els cognoms, la titulació i el document nacional d'identitat i, quan legalment es puga exigir, el visat pel col·legi professional corresponent, amb el contingut mínim que estableix la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, una informació que està disponible en l'apartat "Enllaços d'interés". b) Estudi d'impacte ambiental, amb l'amplitud i el nivell de detall que haja determinat prèviament l'òrgan ambiental i amb el contingut i els requisits que exigeix la legislació vigent en matèria d'avaluació d'impacte ambiental de projectes. c) Informe urbanístic municipal, o còpia de la sol·licitud d'aquest informe, quan no s'haja emés en termini. d) Declaració d'interés comunitari quan el projecte s'haja de situar en sòl no urbanitzable i es puga exigir de conformitat amb la normativa urbanística. e) A les instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, la documentació que exigeix la normativa estatal i autonòmica en la matèria. f) Si escau, la documentació que exigeix la legislació d'aigües per a l'autorització d'abocaments a les aigües continentals i al sistema integral de sanejament, i la legislació de costes per a l'autorització d'abocaments des de terra fins al mar. g) La determinació de les dades que, segons el parer del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents. h) Resum no tècnic de la documentació presentada, de manera comprensible per al públic, a l'efecte del tràmit d'informació pública. i) Segons com pertoque, la documentació que exigeix la normativa vigent en matèria de residus i sòls contaminats, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i altres normes sectorials que es puguen aplicar, i en particular la documentació que exigeix l'article 8 del RD 815/2013 de 18 d'octubre, d'emissions industrials. j) Qualsevol altra informació i documentació que acredite el compliment de requisits que estableix la legislació mediambiental aplicable, incloses, si escau, les relatives a fiances i assegurances obligatòries que s'hi puguen exigir. 2. Quan l'activitat implique l'ús, la producció o l'emissió de substàncies perilloses rellevants, amb la possibilitat de contaminació del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies en l'emplaçament de la instal·lació, es requerirà un informe base abans de començar l'explotació de la instal·lació, o abans de l'actualització de l'autorització, amb el contingut que estableix la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, de conformitat amb l'article 12.f del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. 3. Justificant del pagament de la taxa. 4. Si escau, certificació de verificació documental. 5. De la documentació que s'assenyala en els apartats anteriors, s'han de lliurar dues còpies en format digital quan es tracte de persones físiques que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Adminitració segons l'article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. 6. Qualsevol documentació tècnica que estiga signada per un tècnic titulat i que no estiga visada, s'ha d'acompanyar amb una declaració responsable signada en què s'acredite aquesta titulació. - En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació ja autoritzada, la sol·licitud s'ha de referir específicament a les parts de la instal·lació i als aspectes afectats per aquesta modificació. 7. Fitxes de contaminació atmosfèrica: Fitxa I: Fitxa de la instal·lació (el model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços) Fitxa II: Fitxa d'Activitat: (una per a cadascuna de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació, descrites en la fitxa d'instal·lació (el model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços). Fitxa III: Fitxa de focus canalitzats: una per a cadascun dels focus de cadascuna de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació. (el model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços) Fitxa IV: Fitxa d'emissions difuses: (incloses les de compostos orgànics volàtils si n'hi ha). (El model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. En aplicació de l'article 26.2-4, de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes. 1. Tramitació de l'autorització ambiental integrada (AAI) per a instal·lacions noves o que ja estan fetes amb llicència ambiental, que es pretenguen ampliar i es troben sotmeses al règim d'autorització ambiental integrada: - Activitat industrial: 3.118,45 euros - Explotació ramadera: 1.559,22 euros - Tramitació del canvi de titularitat de l'autorització ambiental integrada (AAI): 90,52 euros 2. Tramitació de modificació substancial de l'AAI (MS): - Activitat industrial: 1.559,22 euros - Explotació ramadera: 779,62 euros 3. Tramitació de modificació no substancial de l'AAI (MNS): - Activitat industrial: 311,84 euros - Explotació ramadera: 155,93 euros 4. Tramitació de revisió AAI (sense modificació de la instal·lació): - Activitat industrial: 1.029,19 euros - Explotació ramadera: 514,60 euros BONIFICACIONS: La quota líquida és el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents: - Una bonificació del trenta per cent de la quota íntegra, si el contribuent acompanya amb la sol·licitud la certificació de verificació documental emesa pel col·legi professional que tinga subscrit amb la Generalitat el conveni corresponent, d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol. - Una bonificació del vint per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una xicoteta o una mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003. - Una bonificació del trenta per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat de conformitat amb el Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009. La bonificació és del quinze per cent en cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat de conformitat a la Norma ISO 14001. Les bonificacions que preveu aquest article no es poden acumular entre si. A. Obtenció del formulari a través de Sara: Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que us sol·licita. Feu clic en el botó "Generar imprés". 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu en el botó "Acceptar". 3. Una pantalla us mostrarà les dades que identifiquen el model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar". 4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores accepten els exemplars per a efectuar el pagament. B. Pagament 1. Per mitjà del pagament telemàtic genèric. - Per a les persones que tinguen el DNI electrònic o el certificat electrònic, i si prèviament han generat la taxa per Internet, poden efectuar el pagament telemàticament. 2. A través de la banca electrònica, la banca telefònica o el dèbit en línia, de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots. 3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores". https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius al quals s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no esta obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc02195. Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau de signatura per a les persones físiques. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque. Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica si s'accedeix a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com van les meues coses"> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- TRÀMITS PREVIS 1r. SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ SOBRE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL I DOCUMENT INICIAL DEL PROJECTE (Article 21. Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana). 1. En el supòsit de projectes subjectes a l'avaluació d'impacte ambiental, el promotor ha de presentar, davant de la Direcció General de Qualitat Ambiental, una sol·licitud adreçada a l'òrgan ambiental, de submissió del projecte a l'avaluació d'impacte ambiental, i s'ha d'acompanyar amb un document inicial del projecte amb el contingut mínim i els requisits formals que estableix la normativa específica. La Direcció General de Qualitat Ambiental remetrà a l'òrgan ambiental la sol·licitud i el document inicial del projecte perquè determine l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental. 2. L'òrgan ambiental comunicarà al promotor l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, així com les respostes que haja rebut de les consultes que s'hagen fet, en el termini màxim de tres mesos, comptadors des de la recepció de la sol·licitud i del document inicial del projecte per l'òrgan ambiental. 2n. INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL (Article 22. Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana). 1. Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud o la formulació, és preceptiu sol·licitar de l'ajuntament del municipi en el qual s'haja de situar la instal·lació, l'expedició d'un informe que acredite la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals relatives a aquest. 2. Amb la sol·licitud de l'informe urbanístic municipal s'han d'acompanyar els documents següents: a) Plànol georeferenciat per al cas d'autorització ambiental integrada i plànol d'emplaçament per als instruments d'intervenció ambiental restants, en què figure tota la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada. b) Memòria descriptiva de la instal·lació i l'activitat amb les característiques principals que té. c) Necessitat d'ús i aprofitament del sòl. d) Requeriments de la instal·lació respecte dels serveis públics essencials. 3. Aquest informe, que serà vinculant quan siga negatiu, s'ha d'emetre en el termini màxim d'un mes des de la sol·licitud, i versarà sobre els aspectes següents: a) El planejament al qual està subjecte la finca i la localització d'aquesta sobre el plànol segons el planejament urbanístic vigent. b) La classificació i la qualificació urbanística del sòl. En cas que l'activitat es pretenga situar en sòl no urbanitzable, s'ha d'indicar, si escau, la necessitat de tramitar la declaració d'interés comunitari. c) Els usos urbanístics admesos i, si escau, l'existència de limitacions de caràcter estrictament urbanístic. d) Les modificacions del planejament que, si escau, s'estiguen elaborant i que poden afectar la ubicació de la instal·lació. e) Les circumstàncies que es preveuen, si escau, en els instruments de planificació urbanística per a les instal·lacions que hi havia amb anterioritat a l'aprovació d'aquests. 4. L'informe urbanístic municipal s'ha d'acompanyar, en qualsevol cas, amb el certificat subscrit pel secretari/ària de la corporació amb el vistiplau de la persona titular de l'Alcaldia Presidència de l'ajuntament en què constarà el pronunciament exprés sobre la compatibilitat o la incompatibilitat urbanística del projecte amb el planejament urbanístic. 5. En cas que l'informe no s'emeta en el termini assenyalat, es pot presentar una còpia de la sol·licitud d'aquest juntament amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada. 6. L'informe que s'haja emés fora del termini establit, però que s'haja rebut amb anterioritat a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada, en cas que siga negatiu, implicarà que l'òrgan substantiu ambiental dicte una resolució motivada, de manera que pose fi al procediment i, per tant, s'arxiven les actuacions. 7. L'informe urbanístic municipal regulat en aquest article és independent de la llicència urbanística o de qualsevol altra llicència o autorització que es puga exigir en virtut del que estableix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació. 3r. CERTIFICACIÓ DE VERIFICACIÓ DOCUMENTAL (Article 23. Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana). Amb caràcter potestatiu i amb la finalitat d'agilitzar els procediments d'autorització ambiental integrada, prèviament a la presentació de la sol·licitud, es pot obtindre una certificació emesa pels col·legis professionals o per altres corporacions de dret públic amb les quals la conselleria competent en medi ambient haja subscrit el conveni corresponent, que acredite la verificació de la documentació. La verificació consisteix en la revisió tècnica, l'informe i la validació dels projectes bàsics d'activitat, de l'estudi d'impacte ambiental i l'altra documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, que inclou, així mateix, la suficiència i la idoneïtat de la documentació per a les finalitats de l'autorització i l'adequació d'aquesta a tota la normativa que es puga aplicar a l'activitat que s'ha de dur a terme. La sol·licitud d'autorització ambiental integrada que s'acompanye amb la certificació regulada en aquest article, juntament amb la resta de documentació que s'hi exigeix, s'admetrà a tràmit, la qual cosa no impedirà l'òrgan competent per a la tramitació el fet de dur a terme els requeriments d'esmena que pertoquen si, amb posterioritat, es detecten insuficiències o deficiències que es puguen esmenar. L'interessat podrà optar per presentar la sol·licitud i la documentació que s'exigeix per a l'autorització ambiental integrada sense acompanyar la certificació regulada en aquest article, en aquest cas, la verificació es farà en el si del procediment per a l'obtenció d'aquesta, amb l'admissió a tràmit prèvia, de conformitat amb el que es preveu en el capítol II del títol II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol. La certificació que es regula en aquest article és independent del tràmit que es preveu en l'article 21 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, en el supòsit de projectes subjectes a l'avaluació d'impacte ambiental. - SOL·LICITUD, VERIFICACIÓ FORMAL, ADMISSIÓ A TRÀMIT I, SI ESCAU, ESMENA. Verificació formal i admissió a tràmit: Quan s'haja rebut la sol·licitud en la Direcció General de Qualitat Ambiental, es verificarà formalment la documentació que s'haja presentat, a fi de comprovar la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic d'activitat, de l'estudi d'impacte ambiental i de la resta de documentació. La Direcció General de Qualitat Ambiental pot sol·licitar a altres òrgans de la Generalitat o d'altres administracions públiques que hagen d'intervindre en el procediment, que es pronuncien en el termini de 20 dies sobre la suficiència i la idoneïtat de la documentació en relació amb els respectius àmbits competencials i, si escau, que indiquen a la Direcció General de Qualitat Ambiental les deficiències que poden ser objecte d'esmena. Una vegada haja transcorregut aquest termini sense que s'haja fet cap pronunciament sobre aquest tema, s'entendrà adequada la documentació que s'ha presentat, únicament a l'efecte de l'admissió a tràmit d'aquesta. La verificació formal no és procedent en els casos en què la sol·licitud d'autorització ambiental integrada s'acompanye, juntament amb la resta de documentació que s'hi exigeix, de la certificació que es regula en l'article 23 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. No s'admeten a tràmit les sol·licituds que no s'acompanyen de l'informe urbanístic municipal que acredite la compatibilitat urbanística del projecte, o la còpia de la sol·licitud d'aquest; les que no hagen obtingut la declaració d'interés comunitari quan es puga exigir de conformitat amb la normativa urbanística i d'ordenació territorial; ni les sol·licituds respecte de les quals el projecte bàsic d'activitat, l'estudi d'impacte ambiental o una altra documentació necessària per a resoldre, no es corresponga amb la sol·licitud formulada o pequen d'insuficiències o deficiències que es consideren que no es poden esmenar i, per tant, s'hagen de tornar a formular. La resolució que acorde la inadmissió a tràmit i l'arxivament de les actuacions consegüent, s'adoptarà motivadament, amb l'audiència prèvia de l'interessat. Les sol·licituds en què no concórrega una causa d'inadmissió d'acord amb l'apartat anterior, s'admetran a tràmit, i es comunicarà a l'interessat. L'admissió a tràmit de la sol·licitud no prejutjarà el sentit de la resolució definitiva que s'adopte. Esmena de la sol·licitud: Quan, com a resultat de la verificació formal, s'hagen detectat insuficiències o deficiències que es puguen esmenar, la Direcció General de Qualitat Ambiental requerirà l'interessat perquè la complete o l'esmene, i li concedirà, a aquest efecte, el termini que es considere necessari en funció de la complexitat de la documentació que ha d'aportar, que no podrà excedir els quinze dies. En cas que no la complete o l'esmene íntegrament en el termini que li han concedit, es considerarà que desisteix de la seua petició, i s'arxivaran les actuacions, amb la resolució prèvia dictada en els termes de l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. - INFORMACIÓ PÚBLICA, PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES. - Informació pública: La conselleria competent en matèria de medi ambient sotmetrà la sol·licitud d'autorització ambiental integrada, juntament amb la documentació que exigeix l'article 27 de la Llei 6/2014, al tràmit d'informació pública durant un període de 30 dies, per mitjà de la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El tràmit d'informació pública de l'autorització ambiental integrada és comú per a l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, així com, si escau, per als procediments d'autoritzacions substantives de les indústries que s'assenyalen en l'article 4.3 d'aquesta llei. - Participació pública i consultes a les administracions públiques afectades. En la fase inicial del procediment i simultàniament amb el període d'informació pública, s'habilitarà en la web de la conselleria competent en medi ambient un apartat per a la participació del públic en general, en el qual s'inclouran els aspectes més rellevants relacionats amb el procediment d'autorització del projecte, i, en concret, els que estableix la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació. Els suggeriments que es presenten no donen lloc a la condició d'interessat, ni dret a una resposta raonada de manera individualitzada, encara que l'òrgan competent les ha de tindre en consideració a l'hora de resoldre la sol·licitud. Quan el projecte es trobe sotmés a l'avaluació d'impacte ambiental, s'efectuarà una consulta a les administracions públiques afectades que hagen sigut consultades prèviament en relació amb la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, i també a les persones interessades, i els informarà del dret que tenen a participar en el procediment i del moment en què el poden exercitar de conformitat amb el que estableix la normativa bàsica estatal en matèria d'impacte ambiental de projectes. - DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL 1. Quan el projecte es trobe sotmés a l'avaluació d'impacte ambiental i s'haja conclòs el tràmit d'informació pública, la Direcció General de Qualitat Ambiental remetrà a l'òrgan ambiental una còpia de l'expedient, juntament amb les al·legacions rebudes, acompanyat, si escau, de les observacions que considere oportunes, a fi que es formule la declaració d'impacte ambiental en el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de l'expedient, en la qual es considere si el projecte és acceptable als efectes ambientals o es determinen les condicions que s'hagen d'establir amb vista a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals d'acord amb el que estableix la normativa bàsica vigent en matèria d'avaluació ambiental de projectes. 2. Els condicionants establits formaran un tot coherent amb els que exigeix l'autorització ambiental integrada, en la qual s'integraran aquells i en formaran part del contingut. 3. Si l'òrgan substantiu ambiental discrepa sobre la conveniència, als efectes ambientals, d'executar el projecte o de les determinacions o el contingut del condicionat de la declaració d'impacte ambiental, plantejarà aquesta discrepància davant de l'òrgan ambiental per mitjà d'un escrit raonat, en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de la recepció de la declaració d'impacte ambiental. Si es manté la discrepància, s'ha d'atendre al que estableix, a aquest efecte, la normativa en matèria d'impacte ambiental. 4. En cas que corresponga a l'Administració general de l'Estat dur a terme l'avaluació d'impacte ambiental, s'ha d'atendre al que disposa la normativa bàsica estatal. 5. Si la declaració d'impacte ambiental és desfavorable i, en conseqüència, impedeix l'atorgament de l'autorització ambiental integrada, l'òrgan substantiu ambiental dictarà la resolució motivada en què denegue l'autorització i pose fi al procediment. - INFORMES Una vegada haja acabat el tràmit d'informació pública, la Direcció General de Qualitat Ambiental sol·licitarà simultàniament un informe als òrgans que s'hagen de pronunciar sobre les matèries de la seua competència, i remetrà a aquest efecte, a aquests òrgans, una còpia de la documentació pertinent, juntament amb les al·legacions i les observacions que s'hagen fet i que afecten l'àmbit de les seues competències. Es pot interrompre el termini de resolució del procediment quan se sol·liciten informes preceptius que siguen determinants per a la resolució, pel temps que hi haja entre la petició i la recepció de l'informe, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tenen caràcter preceptiu, i vinculant quan siguen desfavorables o establisquen condicionaments necessaris en l'àmbit de les competències respectives de cada òrgan, els informes regulats en els articles 34 a 36 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, i s'han d'emetre en els terminis que es preveuen en aquests preceptes. La falta d'emissió en termini d'aquests informes no impedirà la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada, si bé és cert que els que s'emeten fora de termini i es reben abans que es dicte la proposta de resolució s'han de tindre en consideració quan aquesta es formule. Quan aquests informes siguen desfavorables i, en conseqüència, impedisquen l'atorgament de l'autorització ambiental integrada, l'òrgan substantiu ambiental dictarà la resolució motivada en què denegue l'autorització. Són preceptius igualment els informes que tinguen atribuït expressament aquest caràcter en la legislació sectorial d'aplicació i són vinculants en els termes que aquesta preveja. S'han d'emetre en els terminis que aquesta normativa sectorial estableix i, a falta d'això, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de la petició d'informe. - INFORME DE L'AJUNTAMENT EN MATÈRIES DE LA SEUA COMPETÈNCIA (Article 34 de la Llei 6/2014) La Direcció General de Qualitat Ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu un informe de l'ajuntament en el territori del qual s'haja de situar la instal·lació o l'activitat, sobre les matèries de la seua competència, i s'ha d'emetre en el termini de 30 dies des de la recepció de la petició. L'informe ha de ser motivat i ha de contindre els pronunciaments relatius a l'adequació de la instal·lació analitzada a tots els aspectes ambientals de l'activitat que siguen de competència municipal, en particular els relatius a mesures correctores proposades per a garantir les condicions de seguretat de la instal·lació o l'activitat, els aspectes ambientals relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si escau, els relatius a incendis, seguretat o sanitaris, i qualsevol altres que es prevegen en el projecte d'activitat presentat i de competència municipal. En cas d'informe favorable, la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrada podrà examinar la garantia i l'eficàcia dels sistemes correctors proposats i el grau de seguretat d'aquests, i, si escau, determinar la imposició de mesures correctores. - INFORME DE L'ORGANISME DE CONCA (Article 35 de la Llei 6/2014) En els casos en què l'activitat sotmesa a l'autorització ambiental integrada necessite, d'acord amb la legislació d'aigües, una autorització d'abocament al domini públic hidràulic de conques gestionades per l'Administració general de l'Estat, l'organisme de conca competent ha d'emetre un informe que determine les característiques de l'abocament i les mesures correctores que s'han d'adoptar a fi de preservar el bon estat ecològic de les aigües. Aquest informe s'ha d'emetre en el termini que estableix la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, i es pot suspendre el termini màxim de resolució de l'autorització ambiental integrada en els termes que estableix l'article 22 de la Llei 39/2015. Una vegada haja transcorregut el termini sense que l'organisme de conca haja emés l'informe, es podrà atorgar l'autorització ambiental integrada, i en aquesta es recolliran les característiques de l'abocament i les mesures correctores requerides, que s'establiran de conformitat amb la legislació sectorial aplicable. No obstant això, l'informe que es reba fora del termini assenyalat i abans de l'atorgament de l'autorització ambiental integrada, l'ha de tindre en consideració l'òrgan substantiu ambiental en atorgar l'autorització. Si l'informe considera que és inadmissible l'abocament i, conseqüentment, impedeix l'atorgament de l'autorització ambiental integrada, es dictarà una resolució motivada en què es denegue l'autorització. No és necessari aquest informe quan el titular declara l'abocament zero, de conformitat amb el que estableix la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació. INFORME EN MATÈRIA D'ACCIDENTS GREUS EN QUÈ INTERVINEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES (Article 36 de la Llei 6/2014) En cas que l'activitat estiga afectada pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, o per la norma que el substitueix, la Direcció General de Qualitat Ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu l'emissió d'un informe a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus. L'informe s'ha d'emetre en el termini d'1 mes des de la recepció de la documentació. Quan es tracte d'establiments en què hagen d'estar presents substàncies perilloses en quantitats iguals a les que s'especifiquen en la columna 3, o superiors, de les parts 1 i 2 de l'annex I del reial decret esmentat, se sol·licitarà d'aquest òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o la indústria. Aquest pronunciament s'ha d'emetre en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació, de conformitat amb el que estableix el reial decret esmentat . L'informe és vinculant quan és desfavorable, així com pel que fa als condicionaments necessaris que estableix en l'àmbit de les seues competències. ALTRES INFORMES (Article 37 Llei 6/2014). 1. La Direcció General de Qualitat Ambiental podrà recaptar tants informes com considere necessaris o determinants per a resoldre, si fonamenta la conveniència de reclamar-los en la petició d'informe. 2. Es recaptaran necessàriament els pronunciaments o els informes que es necessiten a l'efecte de verificar la compatibilitat de la instal·lació amb l'ocupació, l'ús del sòl i altres aspectes de caràcter territorial. En cas que l'òrgan amb competències sobre la matèria informe desfavorablement, aquest informe tindrà caràcter vinculant en el procediment de l'autorització ambiental integrada, i determinarà la denegació d'aquesta. 3. En particular, si durant la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada s'observa alguna discrepància entre el projecte sotmés a autorització i la declaració d'interés comunitari que s'ha aportat juntament amb la sol·licitud, l'òrgan substantiu ambiental remetrà una còpia del projecte i sol·licitarà de l'òrgan competent en matèria d'urbanisme i ordenació del territori l'emissió d'un informe en el termini màxim de 20 dies. L'informe es pronunciarà sobre la conformitat del projecte amb la declaració d'interés comunitari emesa i, si escau, la necessitat de la seua revisió, o no, i la documentació que haja de presentar el sol·licitant a aquest efecte. La necessitat de revisió i els termes en què siga procedent fer l'adequació de la declaració d'interés comunitari, la comunicarà l'òrgan substantiu ambiental als interessats en el procediment. - TRÀMIT D'AUDIÈNCIA A L'INTERESSAT Prèviament a l'elaboració de la proposta de resolució, la conselleria competent en matèria de medi ambient donarà audiència perquè en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que consideren convenient i presenten, si escau, la documentació que consideren. Quan en el tràmit d'audiència s'hagen fet al·legacions, es donarà trasllat d'aquestes i, si escau, de la documentació rebuda en aquest tràmit, als òrgans competents per a emetre informes preceptius, perquè manifesten la seua opinió, en el termini màxim de 15 dies. - DICTAMEN AMBIENTAL I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ Una vegada s'haja conclòs la tramitació, es remetrà l'expedient a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrada perquè efectue el dictamen ambiental del projecte i eleve la proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre. La comissió podrà acordar la necessitat de fer modificacions en el projecte o la necessitat d'aportar documentació addicional rellevant perquè es puga atorgar l'autorització. En aquest cas, l'òrgan ambiental informarà l'interessat perquè faça les modificacions oportunes o aporte la documentació necessària en els termes i en el termini que s'indiquen atenent la complexitat de la documentació que s'ha de presentar. -RESOLUCIÓ La competència per a la resolució del procediment d'autorització ambiental integrada correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental, que dictarà i notificarà la resolució en el termini màxim de nou mesos, d'acord amb el que estableix la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre Una vegada haja transcorregut el termini establit sense que s'haja notificat la resolució, aquesta s'entendrà desestimada.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Termini màxim

Termini màxim

- La resolució de l'autorització ambiental integrada es dictarà i es notificarà en el termini màxim de deu mesos, en el cas de les instal·lacions de l'annex I de la Llei 2/2006; o huit mesos, en el cas de les instal·lacions del annex II de la Llei 2/2006, des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de la conselleria competent en matèria de medi ambient. - Una vegada haja transcorregut el termini establit sense que s'haja notificat la resolució, aquesta s'entendrà desestimada.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa