Ajudes urgents al personal artístic i tècnic de les arts escèniques, la música, les arts visuals i l'audiovisual i altres activitats culturals suspeses o reduïdes a conseqüència de la COVID-19.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 2451280
|
Codi GVA: 21962
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El que es pretén amb aquestes ajudes és pal·liar la situació de necessitat material i vulnerabilitat del personal artístic i tècnic de les arts escèniques, la música, les arts visuals i l'audiovisual i altres activitats culturals que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit competencial de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, de conformitat amb l'article 168.1 c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i del que preveu l'article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

.Poden ser beneficiaris de les ajudes, artistes i personal tècnic de les arts escèniques, la música, l'art visual i l'audiovisual.

Requisits

a) En el cas de persona treballadora, estar empadronada i residir legalment en un municipi de la Comunitat Valenciana, almenys des de l'1 de gener de 2020. b) En el cas d'autònom, tindre el seu domicili fiscal en un municipi de la Comunitat Valenciana, almenys des de l'1 de gener de 2020. c)...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ( DOGV núm 9220 bis, de 22/11/2021)

Documentació
1. S'ha d'aportar la documentació següent: a) Formulari de la sol·licitud (annex II), en el qual s'inclou: a.1) Declaració responsable del compliment dels requisits, segons el que s'indica en l'article 8. a.2) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre és de tres mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Quantia i cobrament
La quantia individualitzada de la subvenció per persona beneficiària serà de 2.000,00 €, excepte en el cas que el nombre de sol·licituds presentades supere l'import global màxim del crèdit inicialment assignat i no siga possible una ampliació d'aquest, es procedirà a repartir el crèdit esmentat a...
Saber més
Obligacions
A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Facilitar totes les dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que els siga requerida per la Direcció General de Cultura i Patrimoni. b)...
Saber més
Observacions

Segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, aquest acte que posa fi a la via administrativa podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé caldrà...

Saber més
Òrgans resolució