Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ompliment del full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors.

  Objecte del tràmit

  Establir el procediment per a omplir el model oficial del full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors, que s'adjunta com a annex a l'ordre.
  El procediment regulat té com a finalitat afavorir les actuacions de promoció del bon tracte al menor, previndre situacions de risc sociosanitari i de desprotecció dels menors, i servir de via de comunicació d'aquestes situacions des de l'àmbit sanitari i entre aquest i l'àmbit de l'acció social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El full de notificació l'ha d'omplir el personal de l'àmbit sanitari de la conselleria competent en matèria de sanitat, de centres i serveis sanitaris públics i privats, tant en l'àmbit d'atenció primària com en el d'especialitzada, quan es presenten indicadors i factors de desprotecció observats en menors que acudisquen als centres sanitaris.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No n'hi ha termini. Està obert permanentment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Es descriu en el procediment de tramitació.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  FULL DE NOTIFICACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA INFANTIL I LA PROTECCIÓ DE MENORS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  I. Procediment en cas de possible risc sociosanitari d'un menor:

  Davant de situacions de possible risc sociosanitari d'un menor que puguen ser abordades mitjançant la intervenció des de del mateix àmbit sanitari, el personal dels centres sanitaris registrarà el full de notificació que figura en l'annex per a comunicar, derivar, coordinar o sol·licitar l'actuació del servei o unitat sanitària corresponent, per a la qual cosa ha de procedir de la manera següent:
  a) Registrarà i guardarà el full de notificació en la història clínica informatitzada a través del Sistema d'Informació Ambulatòria (SIA). Excepcionalment, en cas que no estiga implantat aquest sistema, incorporarà en la història clínica del menor, en format paper, l'exemplar que corresponga del full de notificació i remetrà la còpia destinada a l'administració al centre de salut pública del departament de salut de residència del menor.
  b) Remetrà el document corresponent del full de notificació al servei o unitat sanitària a què es comunica o sol·licita la intervenció.  II. Procediment en cas de possible desprotecció social d'un menor:

  1. El personal dels centres sanitaris, davant d'indicadors i factors de possible situació de desprotecció observats en menors atesos en aquests, prestarà l'atenció sanitària i social que siga procedent i, tenint en compte l'obligació de comunicació a l'autoritat competent en matèria de protecció de menors, omplirà el full de notificació que figura en l'annex amb l'assessorament, si escau, del personal de la Unitat de Treball Social Sanitària, per a comunicar, derivar, coordinar o sol·licitar l'actuació de l'equip municipal de serveis socials de la localitat on residisca el menor, per a la qual cosa ha de procedir de la manera següent:
  a) Registrarà i guardarà el full de notificació en la història clínica informatitzada a través del Sistema d'Informació Ambulatòria (SIA). Excepcionalment, en cas que no estiga implantat aquest sistema, incorporarà en la història clínica del menor, en format paper, l'exemplar que corresponga del full de notificació i remetrà la còpia destinada a l'administració al centre de salut pública del departament de salut de residència del menor.
  b) Remetrà, com més prompte millor, el document corresponent del full de notificació, directament o a través de la Unitat de Treball Social Sanitària, si n'hi ha, mitjançant un correu electrònic, fax o correu ordinari, a l'equip municipal de serveis socials de la localitat on resideix el/la menor, per a sol·licitar-ne la intervenció.

  2. En els supòsits de perill greu i imminent per a la integritat física o psicològica del menor -per la gravetat i risc de repetició-, que pogueren requerir la urgent adopció de mesures de protecció, s'atendrà sanitàriament el menor i, sense perjudici de la remissió del full de notificació a l'equip municipal de serveis socials, es comunicarà amb immediatesa aquesta circumstància, sempre telefònicament i, a més, mitjançant fax o correu electrònic, als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de protecció de menors o, quan aquests serveis no estiguen en funcionament, als centres de recepció de menors de cada província. El contingut del fax o correu electrònic ha d'incloure una còpia de l'exemplar del full de notificació que s'ha remés a l'equip municipal de serveis socials.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Els professionals sanitaris, els treballadors socials sanitaris i la resta del personal que, en l'exercici de les seues funcions, accedisquen a dades i informació sobre circumstàncies personals i familiars dels menors o les seues famílies han de guardar reserva i sigil professional.

  2. El tractament de dades de caràcter personal de la informació derivada del full de notificació s'ha de realitzar d'acord amb el que disposa l'article 22 quater de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17/1/96).
  - Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4008, de 28/05/01).
  - Ordre 1/2016, de 19 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regulen les mesures de col·laboració i coordinació sociosanitària en l'àmbit de la protecció integral del menor i s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors (DOCV núm. 7822, de 6/07/16).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 93/2001, de 22 de maig.

  Vegeu l'Ordre 1/2016, de 19 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.