Ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2509578
|
Codi GVA: 22018
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de les subvencions és cobrir parcialment les despeses derivades del manteniment de les explotacions dels ramaders ecològics certificats que realitzen pràctiques extensives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
29-05-2023
Observacions

1. A fi de procedir al pagament de la subvenció, l’òrgan instructor comprovarà prèviament l’adequada justificació de la subvenció concedida, així com la realització de l’activitat subvencionada i el compliment de totes les obligacions que es deriven de l’aplicació d’aquesta ordre.

 

2. A la vista del compliment dels requisits indicats en el punt anterior, i a proposta de l'òrgan instructor, l'òrgan competent per a la resolució resoldrà sobre els pagaments parcials o totals de l'ajuda.

 

3. El nombre de caps/ruscos per al càlcul de les unitats de bestiar gros (UBG) de cada un dels beneficiaris, es basarà en les dades proporcionades per una certificació emesa pel CAECV, amb la indicació d’operadors i censos en data de presentació de sol·licituds, la qual serà remesa pels beneficiaris a l'òrgan gestor de les ajudes.

 

4. D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament de l’ajuda comporta l’autorització a l’òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d’identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'absència d'oposició expressa per part de l'interessat presumeix la seua autorització per a efectuar la consulta o obtindre la informació esmentada.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones (físiques i jurídiques) ramaderes que tinguen la seua explotació ramadera inscrita en el Registre de productors del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

Requisits

Els requisits que han de complir són:

 

a) Estar inscrit en el Registre d'explotacions ramaderes (REGA) de la Comunitat Valenciana en alguna de les següents espècies en règim extensiu: boví, oví, caprí, equí o apícola.

 

b) Tindre l’explotació ramadera inscrita i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors), d’acord amb l’article 4 i l’article 34 de l’Ordre 30/2010, de 3 d’agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

 

c) Acreditar, abans que es dicte la proposta de resolució de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. L’òrgan gestor del procediment ha d’estar autoritzat per la persona interessada per a poder consultar les dades d’estar al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària, estatal i autonòmica, i les dades d'identitat fiscal davant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En cas contrari, la persona interessada ha d’aportar els documents acreditatius corresponents.

 

 

L’òrgan gestor del procediment té potestat per a consultar les dades d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si la persona interessada s’hi vol oposar, és imprescindible que indique la informació concreta a la consulta de la qual s’oposa i els motius que ho justifiquen. Si s’hi oposa, queda obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

 

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que efectuarà l’òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides i a les que preveu la legislació del Tribunal de Comptes, per a la qual cosa aportarà tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, hauran de sotmetre’s als controls sobre el terreny i a posteriori que realitze l'òrgan competent.

 

e) Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

f) Comunicar a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d’altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l’ajuda, s’efectuen durant la tramitació de l’expedient, aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

 

g) Presentar, si és el cas, una declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, amb la indicació de l’import, l’organisme, la data de concessió i el règim d’ajudes en què s’empara o, si és el cas, una declaració de no haver-ne rebut cap.

 

h) Acreditació mitjançant una declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, a aquells empresaris, persones físiques o jurídiques que sol·liciten subvencions o ajudes econòmiques de la Generalitat.

 

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent de conformitat amb el que estableixen els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

j) Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les sol·licituds de subvenció s’han de dirigir a la direcció general competent en matèria de producció ecològica. El termini de presentació de sol·licituds i la forma de presentació es determinarà en cada convocatòria. - Una vegada presentada la sol·licitud amb la seua corresponent...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9604, 26.05.2023).

 

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar la documentació següent: a) Certificació emesa pel CAECV, amb la indicació dels operadors i censos en data de presentació de sol·licituds, amb la finalitat de conéixer el nombre de caps/ruscos per al càlcul de les unitats de bestiar gros (UBG). b)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, als registres que s’indiquen a continuació.

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 29-05-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos a comptar a partir de la finalització del termini de presentació d'aquestes. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat cap resolució expressa, podran considerar-se desestimades les...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L’import subvencionable serà de 150 euros per unitat de bestiar gros (UBG) d'animal reproductor o rusc. Els índexs de conversió a unitats de bestiar gros (UGM) seran els següents: Boví, equí: 1 UBG per animal reproductor. Oví, caprí, ruscos: 0,15 UBG per animal reproductor o rusc. - La quantia...
  Saber més
  Obligacions
  Els beneficiaris han de fer publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i les condicions que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la...
  Saber més
  Observacions

  Contra les resolucions de concessió de l'ajuda que es dicten i esgoten la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador en la matèria que regula aquesta ordre és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 1. Les sancions donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de...
  Saber més