Detall de Procediment

Presentació de documentació obligatòria per a establiments afectats per la normativa d'accidents greus: pla d'emergència interior o autoprotecció, informe de seguretat, comunicació de realització d'inspecció periòdica. Indústria

Codi SIA:: 2508409
Codi GVA:: 22040
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu és registrar la documentació que, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre accidents greus, han de presentar de manera obligatòria: - Pla d'emergència interior o autoprotecció - Informe de seguretat - Comunicació de realització d'inspecció periòdica Aquest tràmit NO INCLOU la presentació del document relatiu a les dades d'afecció que estableix l'article 7 (notificació) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, que es presentarà exclusivament a través del tràmit següent (veure enllaços): Afecció d'establiments a la normativa en matèria d'accidents greus: alta, modificació, canvi de titularitat, baixa. Comunicació d'accident greu. Indústria https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22034&version=amp Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li recomanem contacte amb el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, a través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

Observacions

Observacions

A) PLA D'EMERGÈNCIA INTERIOR O AUTOPROTECCIÓ (article 12 del Reial decret 840/2015, d'accidents greus): En tots els establiments subjectes a les disposicions d'aquest reial decret, l'industrial haurà d'elaborar un pla d'emergència interior o autoprotecció, en el qual es definisca l'organització i el conjunt de mitjans i procediments d'actuació, amb la finalitat de previndre els accidents de qualsevol tipus i, si és el cas, limitar els efectes a l'interior de l'establiment. El seu contingut s'ha d'ajustar al que especifica la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la planificació davant del risc d'accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, aprovada pel Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre, i la normativa en vigor en matèria d'autoprotecció. S'elaboraran prèvia consulta amb el personal de l'establiment i els treballadors d'empreses subcontractades o subcontractistes a llarg termini, i han de complir, en tot cas, el que disposa l'article 18, relatiu a la informació, consulta i participació dels treballadors, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Els òrgans competents de les comunitats autònomes establiran la normativa adequada a fi que els industrials mantinguen actualitzats els plans d'emergència interior o d'autoprotecció, mitjançant la seua modificació d'acord amb els canvis que s'hagen produït en els establiments i, en tot cas, en períodes no superiors a tres anys. La revisió tindrà en compte els canvis que s'hagen produït en els establiments i, en tot cas, en períodes no superiors a tres anys. La revisió tindrà en compte els canvis que s'hagen produït en els establiments corresponents, així com els nous coneixements tècnics i els coneixements sobre les mesures que s'hagen de prendre en cas d'accident greu. B) INFORME DE SEGURETAT (article 10 del Reial decret 840/2015): Els industrials dels establiments de nivell superior estan obligats a elaborar un informe de seguretat, que tinga per objecte: a. Demostrar que s'ha establit una política de prevenció d'accidents greus aplicada a través d'un sistema de gestió de la seguretat de conformitat amb els elements que figuren en l'annex II. b. Demostrar que s'han identificat i avaluat els riscos d'accidents, amb especial rigor en els casos en què aquests puguen generar conseqüències greus, i que s'han pres les mesures necessàries per a previndre'ls i per a limitar les conseqüències que tenen sobre la salut humana, el medi ambient i els béns. c. Demostrar que el disseny, la construcció, l'explotació i el manteniment de tota instal·lació, zona d'emmagatzematge, equips i infraestructura lligada al seu funcionament, que estiguen relacionats amb el risc d'accident greu en l'establiment, presenten una seguretat i fiabilitat suficients. d. Demostrar que s'han elaborat plans d'emergència interior o autoprotecció i facilitar les dades necessàries que possibiliten l'elaboració del pla d'emergència exterior a fi de prendre les mesures necessàries en cas d'accident greu. e. Proporcionar informació suficient a les autoritats competents perquè puguen prendre decisions en matèria d'implantació de nous establiments, o d'autorització d'una altra mena de projectes en les proximitats dels establiments existents. L'informe de seguretat contindrà, com a mínim, la informació que recull la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la planificació davant del risc d'accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, aprovada pel Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre. c) REALITZACIÓ D'INSPECCIÓ PERIÒDICA: Les inspeccions seran adequades per a la mena d'establiment de què es tracte, no dependran de la recepció de l'informe de seguretat ni de cap altre informe presentat i possibilitaran un examen planificat i sistemàtic dels equips tècnics, d'organització i de maneres de gestió aplicades en l'establiment, a fi que l'industrial puga demostrar, en particular: a. Que ha pres les mesures adequades per a previndre accidents greus, tenint en compte les activitats de l'establiment. b. Que ha pres les mesures adequades per a limitar les conseqüències d'accidents greus dins i fora de l'establiment. c. Que les dades i la informació facilitats en l'informe de seguretat, o altres informes presentats, reflecteixen fidelment l'estat de seguretat de l'establiment. d. Que ha establit programes i informat el personal de l'establiment sobre les mesures de protecció i actuació en cas d'accident. El període entre dues visites in situ consecutives no excedirà UN ANY PER ALS ESTABLIMENTS DE NIVELL SUPERIOR I TRES PER ALS DE NIVELL INFERIOR. D) CLASSIFICACIÓ D'ESTABLIMENTS AFECTATS PEL REIAL DECRET 840/2015: Els establiments afectats pel Reial decret 840/2015 es classifiquen en 2 nivells: 1. Establiments de NIVELL INFERIOR: Aquells en els quals estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les que s'especifiquen en la columna 2 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I; però inferiors a les quantitats que s'especifiquen en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga aplicable, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex I. 2. Establiments de NIVELL SUPERIOR: Aquells en els quals estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les que s'especifiquen en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga possible, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex I.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones titulars dels establiments o els seus representants.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

S'ha de presentar la documentació respectant els terminis següents: - Comunicació de realització d'inspecció periòdica: no podrà transcórrer més d'1 mes des de la data en què aquesta s'haja realitzat. - L'informe de seguretat i el Pla d'Autoprotecció ,en el cas d'establiments nous, abans de començar la seua construcció o explotació o abans de les modificacions que donen lloc a un canvi en l'inventari de substàncies perilloses.

Formularis documentació

A) PLA D'AUTOPROTECCIÓ: 1. Full de presentació de documentació obligatòria en matèria d'accidents greus (FULDOCAG). 2. Pla d'autoprotecció 3. Informe d'avaluació del document presentat realitzat per l'organisme de control habilitat, acreditat en el camp d'accidents greus. 4. Còpia de la presentació del Pla d'autoprotecció en el Registre autonòmic de plans d'autoprotecció. 5. En els establiments de nivell inferior, s'ha de presentar també la política d'accidents greus i el sistema de gestió de la seguretat. B) INFORME DE SEGURETAT: 1. Full de presentació de documentació obligatòria en matèria d'accidents greus (FULDOCAG). 2. Informe de seguretat 3. Informe d'avaluació del document presentat realitzat per un organisme de control d'habilitat (OCH) acreditat en el camp d'accidents greus. C) COMUNICACIÓ DE REALITZACIÓ D'INSPECCIÓ PERIÒDICA: 1. Full de presentació de documentació obligatòria en matèria d'accidents greus (FULDOCAG). 2. Informe d'inspecció realitzat per OCH acreditat en el camp d'accidents greus.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s';ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. Per a això, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema Clave-signatura de l';Estat, només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense la inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presente. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s';haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d';enviar-se en format PDF i hauran d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots els documents o alguns d';aquests, segons el cas. Si n';hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els haurà de crear o recaptar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació corresponent de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Revisió per personal tècnic i anotació en el registre específic. - Esmena, si és el cas. - Inspecció, si és el cas. - Expedient sancionador, si és el cas. - Resolució d'arxiu, si és el cas.

Obligacions

Obligacions

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ: S'han de mantindre degudament actualitzats, mitjançant la seua modificació d'acord amb els canvis que s'hagen produït en els establiments i, en tot cas, EN PERÍODES NO SUPERIORS A TRES ANYS. La revisió tindrà en compte els canvis que s'hagen produït en els establiments corresponents, així com els nous coneixements tècnics i els coneixements sobre les mesures que s'hagen de prendre en cas d'accident greu. INFORME DE SEGURETAT: Sense perjudici del que disposa l'article 11, l'industrial ha de revisar periòdicament l'informe de seguretat i actualitzar-lo, si és el cas, de la manera següent: a. Com a mínim, cada 5 anys. b. Arran d'un accident greu en el seu establiment, quan siga necessari. c. En qualsevol moment, a iniciativa de l'industrial o a petició de l'autoritat competent, quan estiga justificat per noves dades o amb la finalitat de tindre en compte els nous coneixements tècnics sobre seguretat. d. Quan es produïsca una modificació de la instal·lació, l'establiment o la zona d'emmagatzematge que puga tindre conseqüències importants respecte als riscos d'accidents greus (vegeu l'art. 11.3 de l'RD 840/2015). REALITZACIÓ D'INSPECCIÓ PERIÒDICA: La inspecció periòdica l'ha de realitzar un organisme de control habilitat (OCH) acreditat en el camp d'accidents greus. Els aspectes de la inspecció i els termes de l'informe d'inspecció han de complir els requisits establits per la conselleria amb competències en matèria d'indústria (vegeu l'apartat d'enllaços). S'ha de consultar amb caràcter previ a la seua realització i redacció al servei territorial d'indústria i energia de la província que corresponga. El període entre dues visites in situ presentades no ha d'excedir TRES ANYS per als establiments de nivell inferior i UN ANY per als establiments de nivell superior.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Sense perjuí de les infraccions que si és el cas puguen establir les comunitats autònomes, l'incompliment del que s'establix en l'RD 840/2015, de 21 de setembre, serà qualificat i sancionat de conformitat amb la següent normativa: a. Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil. b. Títol V "Infraccions i sancions" de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria c. Capítol V "Infraccions i sancions" de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental.