Ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus i millora de les existents (sistemes de recollida) finançades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2512246
|
Codi GVA: 22106
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Subvencionar l'execució de projectes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents, en concret:

 

Es defineixen diverses línies d'actuació:

 

LÍNIA A: recollida separada de bioresidus.

LÍNIA B: reciclatge de bioresidus mitjançant compostatge domèstic o comunitari.

LÍNIA C: recollida separada d'oli de cuina usat, domèstic o del comerç i serveis.

LÍNIA D: recollida separada de la fracció de residus tèxtils dels residus municipals.

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
31-05-2023
JustificacióTermini obert
15-03-2026

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Són beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis o altres entitats locals, com ara mancomunitats, diputacions i els consorcis constituïts per aquestes entitats locals, que tinguen assumida la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus a la Comunitat Valenciana i...

Saber més
Requisits

Per a accedir a la condició de beneficiàries, les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

 

a) No estar incursos en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

b) Disposar de capacitat econòmica, financera i operativa suficient per a garantir l'execució de l'operació proposada.

 

c) Acreditació d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds d'ajuda per a cada línia d'actuació s’han de presentar en el termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el (DOGV Núm. 9606 / 30.05.2023).

 

Documentació
S'han d’annexar a la sol·licitud els documents següents. En la part inferior d'aquesta pàgina web, s'inclouen els enllaços amb els formularis per a facilitar la presentació de documentació. S'han de descarregar, omplir i signar electrònicament per la persona adequada. En particular, es pot...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 31-05-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim de resolució i notificació serà de sis mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria; vençut el termini sense haver-se notificat resolució expressa, legitima els interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud als efectes que preveu...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Quantia de l'ajuda L'Import global màxim de la convocatòria serà de 18.956.840,00 euros i corresponent a cada línia d'actuació les següents quantitats en euros: - LÍNEA A: 17.156.840,00 euros - LÍNEA B: 1.000.000,00 euros - LÍNEA C: 300.000,00 euros - LÍNEA D: 500.000,00 euros TOTAL:...
  Saber més
  Obligacions
  Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats beneficiàries queden subjectes a les següents obligacions de caràcter general: a) Han de proposar i executar els projectes que es...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de les ajudes es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en medi ambient, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1...

  Saber més
  Sancions
  1. En els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'incompliment de les obligacions pot donar lloc, previ tràmit d'audiència, al reintegrament o la pèrdua de dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda concedida, sense perjudici d'altres...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Fins 15-03-2026

  Les entitats beneficiàries de l'ajuda per les activitats i conceptes subvencionables hauran de justificar documentalment l'execució d'aquestes. La seua presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de dos mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més