Detall de Procediment

Ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus i millora de les existents (sistemes de recollida) finançades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Codi SIA: 2512246
Codi GUC: 22106
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-05-2023
20-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Subvencionar l'execució de projectes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents, en concret: Es defineixen diverses línies d'actuació: LÍNIA A: recollida separada de bioresidus. LÍNIA B: reciclatge de bioresidus mitjançant compostatge domèstic o comunitari. LÍNIA C: recollida separada d'oli de cuina usat, domèstic o del comerç i serveis. LÍNIA D: recollida separada de la fracció de residus tèxtils dels residus municipals.

Requisits

Per a accedir a la condició de beneficiàries, les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents: a) No estar incursos en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Disposar de capacitat econòmica, financera i operativa suficient per a garantir l'execució de l'operació proposada. c) Acreditació d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

Qui pot sol·licitar-ho?

Són beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis o altres entitats locals, com ara mancomunitats, diputacions i els consorcis constituïts per aquestes entitats locals, que tinguen assumida la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus a la Comunitat Valenciana i que presenten projectes sobre els serveis de la seua competència.

Normativa del procediment

Termini

Les sol·licituds d'ajuda per a cada línia d'actuació s’han de presentar en el termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el (DOGV Núm. 9606 / 30.05.2023).

Documentació

S'han d’annexar a la sol·licitud els documents següents. En la part inferior d'aquesta pàgina web, s'inclouen els enllaços amb els formularis per a facilitar la presentació de documentació. S'han de descarregar, omplir i signar electrònicament per la persona adequada. En particular, es pot obtindre, entre altres, un formulari d'autocomprovació dels documents que s'han de presentar amb la sol·licitud. 1. En la sol·licitud general s'inclouen cinc declaracions responsables que s'han d'acceptar mitjançant un quadrat de verificació en representació de l'entitat i amb les conseqüències legals corresponents. 2.1. Certificat de la persona que ocupe la secretaria de l’entitat local sol·licitant que acredite: 2.1.1. El número d'identificació fiscal de la persona jurídica sol·licitant. 2.1.2. Identificació del seu representant legal, que indique el mitjà pel qual es determina. 2.1.3. De l'acord de l'òrgan de govern pel qual s'aprova la presentació de la sol·licitud de subvencions. 2.1.4. De la consignació pressupostària del cost de l'actuació. 2.1.5. Si és el cas, estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. 2.2. Memòria del projecte que identifique la línia d'actuació i les partides finançables i que, a més, s'ha d'ajustar al CONTINGUT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA recollida en l'annex de la resolució, signada pel representant legal. 2.3. Documents necessaris quan es reben fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2.3.1. La persona representant legal de l'entitat beneficiària (les contractistes o subcontractistes també ho han d’omplir com s'indica en el següent punt), que participe en el desenvolupament d'activitats per a aconseguir l'objectiu de l'ajuda, han d’aportar les seues dades i acceptar la cessió segons les condicions que recull el formulari FOR_06. 2.3.2. Totes les persones participants com a òrgan responsable/ òrgan gestor/beneficiària (les contractistes o subcontractistes també ho han d’omplir com s'indica en el següent punt), que participen en el desenvolupament d'activitats per a aconseguir l'objectiu de l'ajuda, han de manifestar el compromís ètic que recull el formulari FOR_07. 2.4. Documents relacionats amb l'aportació de dades de contractistes o subcontractistes i que corresponen amb els formularis FOR_06 I FOR_07. En cas que no es presenten aquests documents inicialment perquè no està adjudicat el contracte o determinada la subcontractació, s'ha de presentar inexcusablement amb la justificació prèvia al pagament.

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Termini alegació:
des de: 31-05-2023

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats beneficiàries queden subjectes a les següents obligacions de caràcter general: a) Han de proposar i executar els projectes que es corresponguen amb les línies d'actuació indicades i que complisquen els requisits i condicions que s'estableixen en aquesta resolució, la qual cosa implica complir la finalitat i realitzar l'actuació seleccionada en els termes i condicions establits en la resolució de selecció dels projectes. b) Justificar, dins del termini i en la forma escaient, davant de l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com l'aplicació efectiva dels fons a la finalitat per a la qual es van aprovar. c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen dur a terme els òrgans de control competents, per a la qual cosa hi han d’aportar tota la informació que es requerisca en l’exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar només se’n tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació que s’ha donat als fons percebuts. Així mateix, s'ha de comunicar qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. e) Portar un sistema de comptabilitat separat o amb un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l’actuació subvencionada. f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control. S’ha de presentar una còpia en la fase de justificació. g) Conservar els documents justificatius i la resta de documentació concernent al finançament, en format electrònic, durant un període de 5 anys a partir de l'operació. Aquest període és de 3 anys si el finançament no supera 60.000,00 €. h) Les beneficiàries han de fer la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en virtut de l'article 18.4 de la Llei general de subvencions. i) Destinar les inversions subvencionades a l’objectiu concret per al qual es van concedir durant un període mínim de cinc anys. j) En qualsevol acció de promoció i divulgació relacionada amb l'objecte d'aquestes ajudes (incloses les relacions amb els mitjans de comunicació, conferències, seminaris i material informatiu —com fullets, cartells, presentacions, etc.—, en format electrònic a través dels mitjans de comunicació tradicionals o de les xarxes socials), així com qualsevol infraestructura, equip, vehicle, subministrament o resultat important finançat, s’ha de fer constar expressament i per aquest ordre: • Emblema de la Unió i una declaració que indique «finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU», d'acord amb l'article 34, apartat 2, del Reglament 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. • Logotip oficial del Pla de recuperació, transformació i resiliència. • Logotip de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. • Logotips d'identitat corporativa GVANEXT. S’ha de garantir que els destinataris finals del finançament de la Unió en el marc de l’MRR reconeguen l’origen i garantisquen la visibilitat del finançament de la Unió. Això s’ha de justificar mitjançant fotografies, captures de pantalla, etc. k) Proporcionar la informació necessària mitjançant el procediment i el format que preveu l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, així com l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, publicades en el BOE de 30 de setembre de 2021, relatives al Pla de recuperació, transformació i resiliència (d'ara en avant, PRTR) durant tota la vigència d'aquest. l) Subministrar informació sobre la perceptora final dels fons, si no és la mateixa, així com la informació corresponent a contractistes i subcontractistes, d’acord amb el que preveu l’article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. En concret, les entitats beneficiàries han de complir les següents obligacions en relació amb la identificació de les persones contractistes i subcontractistes, detallades en l’apartat quart. Documentació necessària del resolc SEGON. Convocatòria de les ajudes d'aquesta convocatòria omplint els models indicats en l'apartat "Documents annexos". m) Declarar el compromís de compliment dels principis transversals establits en el PRTR, per a la qual cosa cal adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interés que puguen afectar l'àmbit objecte de gestió (model annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, facilitat com a formulari FOR_09). Aquest compromís l'han d'assumir les persones o les entitats beneficiàries de les ajudes i les encarregades de la realització o el subministrament, incloent-hi els subcontractistes. n) Les entitats beneficiàries han d’assumir que, segons la Comissió Europea, la venda i l’adquisició d’actius, béns i serveis (o altres transaccions comparables) s’han de realitzar mitjançant licitacions competitives, transparents, no discriminatòries i incondicionals. Si la venda i l'adquisició d'actius, béns i serveis (o altres transaccions comparables) es fa seguint un procediment de licitació competitiu, transparent, no discriminatori i incondicional que s'ajuste als principis del Tractat de funcionament de la Unió Europea i a la legislació vigent sobre contractació pública, es pot suposar que aquestes transaccions s'ajusten a les condicions de mercat, sempre que s'hagen utilitzat els criteris adequats per a seleccionar el comprador o el venedor. o) Les entitats beneficiàries han de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable (Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana, així com la seua normativa de contractació pública, així com la normativa de contractació pública, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic). En concret, l'actuació dels municipis, consorcis i altres ens locals s’ha de dur a terme en el marc del que disposen els plans zonals de residus, la llei de desplegament dels quals prescriu que es realitze mitjançant els projectes de gestió que preveu l’esmentada Llei 10/2000. p) En les obres que exigisquen un projecte tècnic, aquest ha de sotmetre’s a un informe de l’oficina de supervisió de projectes o de tècnics de l’Administració designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació de la primera anualitat d’ajuda. En el cas que es tracte de projectes inclosos en l’article 2 del Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, es pot presentar el visat col·legial en lloc de l’informe de l’oficina de supervisió.

Observacions

Contra la resolució de les ajudes es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en medi ambient, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de ser notificat, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 10, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia de l'ajuda L'Import global màxim de la convocatòria serà de 18.956.840,00 euros i corresponent a cada línia d'actuació les següents quantitats en euros: - LÍNEA A: 17.156.840,00 euros - LÍNEA B: 1.000.000,00 euros - LÍNEA C: 300.000,00 euros - LÍNEA D: 500.000,00 euros TOTAL: 18.956.840,00 euros Procediment de cobrament 1. El pagament de les subvencions concedides s'ha de realitzar de la manera següent: a) Una primera bestreta de pagament del 30 % de l'import subvencionat, una vegada resolta la concessió de l'ajuda. No s'exigirà garantia prèvia. b) La resta de l'import subvencionat s'abonarà mitjançant pagaments a compte després de la presentació de la documentació justificativa. El primer pagament a compte s'efectua si, a més, s'ha justificat l'import corresponent al pagament anticipat. 2. A la vista de la documentació presentada en l'informe justificatiu i realitzada la comprovació corresponent, l'òrgan instructor ha de certificar la part de l'actuació realment duta a terme i especificar l'import de la subvenció abonable d'acord amb el percentatge d'ajuda atorgat. 3. No es podrà fer el pagament de les ajudes mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració o mantinga deutes per resolució de procedència de reintegrament o no estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 4. L'import del pagament anticipat s'ha d'efectuar després de la resolució de concessió. La resta dels pagaments són sol·licitats pel beneficiari junt amb la documentació justificativa corresponent per mitjà del model i els formularis habilitats en la seu electrònica de la Generalitat.

Termini màxim

El termini màxim de resolució i notificació serà de sis mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria; vençut el termini sense haver-se notificat resolució expressa, legitima els interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud als efectes que preveu l'article 25.1 a i podrà considerar-se desestimada la sol·licitud. Totes les notificacions s'han d'efectuar per mitjans electrònics, d’acord amb el que preveu l’article 40 i següents la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Sancions

1. En els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'incompliment de les obligacions pot donar lloc, previ tràmit d'audiència, al reintegrament o la pèrdua de dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda concedida, sense perjudici d'altres responsabilitats en les quals es puga incórrer, d'acord amb el procediment legalment establit. 2. El reintegrament total de les quantitats percebudes o la pèrdua del dret al cobrament total de l'ajuda concedida es produirà com a conseqüència dels incompliments següents: a) Falta de justificació de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat. b) Incompliment total de l'objectiu que justifica la concessió de la subvenció. c) Falsejament de les condicions o els requisits exigits, o ocultació dels que hagen sigut causa de la denegació. d) Negativa, resistència o obstrucció a les actuacions de control i comprovació financera de l'Administració. 3. La justificació insuficient de les despeses o la realització parcial de l'activitat subvencionada, així com els altres incompliments d'obligacions recollides en aquesta resolució poden donar lloc a reintegraments parcials o declaracions de pèrdua del dret al cobrament parcial, respectant el principi de proporcionalitat d'acord amb la naturalesa, causes de l'incompliment i la seua incidència en l'objecte de la subvenció, així com a la intencionalitat, reiteració i reincidència. En tot cas, la valoració desfavorable, o fruit d'inspeccions o controls, la detecció provada d'incompliments en l'execució de les activitats regulades per a aquesta resolució comporta la reducció de l'ajuda. 4. Les entitats beneficiàries de les ajudes queden sotmeses al règim d'infraccions i sancions establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 5. A l'efecte d'aquestes ajudes, poden ser aplicables les previsions del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, quant a reintegrament de subvencions
Termini justificació:
fins a: 15-03-2026

Termini

Les entitats beneficiàries de l'ajuda per les activitats i conceptes subvencionables hauran de justificar documentalment l'execució d'aquestes. La seua presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de dos mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat.

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit