Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Activitat 4. Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2862295
|
Codi GVA: 22221
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència....

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

INFORMACIÓ ADDICIONAL Les resolucions de concessió es dictaran per l'ordre de presentació de les sol·licituds fins a l'esgotament del crèdit. En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haja expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes: a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima,...

Saber més
Requisits

Podran ser BENEFICIARIS de l'ajuda: · Les persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les autoritzacions de transport definides en l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 25 de març de 2022. L'autorització haurà d'estar en vigor a la data de la sol·licitud de les ajudes. · Les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa. 2. ESMENA - Quan la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins al 31 de desembre de 2023.

Documentació
1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud: a) Memòria descriptiva de les actuacions a escometre que continga, almenys, descripció i abast de l'actuació, inversió,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS (6) mesos des de la finalització del termini de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  - La quantia de les ajudes vindrà determinada pel nombre de punts de recàrrega instal·lats, sempre que reunisquen els requisits que s'estableixen en l'Ordre 2/2022, de 25 de març de 2022, i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, modificat pel Reial decret...
  Saber més
  Sancions
  Article 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.(DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).