Detall de Procediment

Ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a incentivar la realització d'accions de promoció del comerç i l'artesania local, en les àrees comercials urbanes, mercats municipals i mercats de venda no sedentària, incloent-hi els bons de comerç, per a l'exercici 2023 (CMPROM). Comerç.

Codi SIA: 2891925
Codi GUC: 22421
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-01-2023
03-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar les ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a incentivar la realització d'accions de promoció del comerç i l'artesania local en les àrees comercials urbanes, mercats municipals i mercats de venda no sedentària, incloent-hi els bons de comerç, amb la finalitat de fomentar el consum en el comerç local, que preveu l'article 22.10, capítol III, títol II, de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de bases reguladores. Poden incloure accions promocionals del comerç i l'artesania, de foment del consum en el comerç local, així com les despeses corrents en la implantació d'una plataforma de venda en línia.

Observacions

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018. 2) Les consultes sobre aquestes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

Requisits

1. Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutores per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 14/2016. 2. Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda. 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana que siguen AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS I ENS LOCALS MENORS.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 03 DE FEBRER DE 2023, ambdós inclosos. (Per a l'exercici 2023, la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9504, de 03.01.2023).

Documentació

1. SOL·LICITUD de subvenció, segons el model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit TELEMÀTIC. * Notes: - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, de bases reguladores, i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació". - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte serà inadmesa. 2. DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud: 2.1. ANNEX a la sol·licitud de subvenció (segons model normalitzat ANEXENTE disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit). 2.2. DOCUMENTACIÓ GENERAL a) a.1.- Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció us heu OPOSAT al fet que la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que, si és el cas, actue en nom i representació de l'entitat local sol·licitant subscrivint la sol·licitud de subvenció esmentada, cal presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona (DNI, NIE o passaport). a.2.- Com que la sol·licitant és una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En cas que aquesta documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà presentar el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ocupe la presidència o la seua representació en la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant. b) Memòria (segons model normalitzat MECMPROM inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs a la persona sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals i, en aquest cas, podran substituir-se per una memòria valorada de l'actuació que es realitzarà desglossada per partides i preus unitaris. d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: . En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. . I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia *Prop denominat "*PROPER: procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació e) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXENTE). f) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXENTE). g) Si és el cas, certificat o còpia de l'acte/acord de l'òrgan competent en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció. h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB de SOL·LICITUD de subvenció). i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de la convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar-ne un percentatge superior durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXENTE). j) Certificació de la persona titular de la tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol·licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció, si és procedent. k) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXENTE). l) Si es disposa d'aquests, s'ha d'aportar: - Documentació que acredite que disposa de pla d'igualtat, vigent i, si és el cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes. m) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. 2.3 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL En el cas d'aquestes ajudes, s'ha de presentar la següent documentació addicional que preveu l'article 21.1 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent: a) Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb l'expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb els quals compte per a dur a terme les actuacions plantejades, en cada cas. b) Certificat de la persona titular de la secretaria de l'entitat en què quede constància de la realització per part de l'entitat local de la campanya de promoció del Dia del Comerç Local, en l'exercici anterior a la sol·licitud de l'ajuda. 2.4. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent, podrà requerir a la sol·licitant la seua presentació o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans sempre que siguen, així mateix, acreditatius del compliment dels requisits requerits. 2.5. A més de la documentació requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

Presentació

Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa. Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. *Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (Enllaços). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es. - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure apartats Informació complementària i Enllaços d'aquest tràmit), o enviant un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. * Notes: - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, de bases reguladores, i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació". - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte serà inadmesa. - La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores d'aquestes ajudes. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb l'Ordre 22/2018, resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços"). 4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. COMISSIÓ QUALIFICADORA Una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6. RESOLUCIÓ - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes que estableix l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció. 7. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES - La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost aprovat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda. També serà admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió. - El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que, per circumstàncies concurrents, es fixe un termini diferent en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc HUITÉ de la resolució de CONCESSIÓ, EN L'EXERCICI 2023 la justificació d'aquestes ajudes s'ha de presentar FINS AL dia 9 DE NOVEMBRE DE 2023. - La documentació que cal presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes s'ha de fer mitjançant un COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el que preveu l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018. De conformitat amb el que disposa l'article 23.2 de l'Ordre 22/2018, amb la justificació ha d'aportar-se, a més, la documentació següent: a) Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Aquesta memòria s'ha d'acompanyar de la documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'indica en aquesta. b) En el cas de la realització d'accions de promoció del comerç de l'article 22.10 de l'Ordre 22/2018 consistents en la implantació dels bons de comerç, ha de presentar-se també el certificat de la persona interventora de l'entitat corresponent, en la qual s'indiquen les empreses incloses en la campanya de promoció, amb indicació del nom o raó social de les empreses participants, NIF o CIF, CNAE/IAE, import dels bons utilitzats en cada comerç participant en la campanya i la subvenció concedida a cada una. - Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el que ha presentat la beneficiària, s'aplicarà el percentatge de suport concedit. En tot cas, si la quantitat justificada i aprovada és igual o superior a la inicialment aprovada, es proposarà el pagament total de la subvenció concedida. - La presentació de la justificació es realitzarà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia PROP "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (veure apartat enllaços). 9. MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA En cas de minoració, resolució i reintegrament de l'ajuda concedida se seguirà el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018. 9. PLA DE CONTROL Aquesta matèria s'ajustarà al que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.2 de l'Ordre 22/2018.

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) QUANTIA Aquesta ajuda podrà arribar fins al 90 % de l'import de l'actuació subvencionada amb un límit de 50.000 euros. B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018.

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
Termini justificació: OBERT

Termini

- El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini diferent en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc HUITÉ de la Resolució de CONVOCATÒRIA, EN L'EXERCICI 2023 la justificació d'aquestes ajudes ha de presentar-se FINS Al dia 9 DE NOVEMBRE DE 2023.