Detall de Procediment

Ajudes a les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau, sense ànim de lucre, amb un àmbit d'actuació intercomarcal o superior, per a la realització de programes formatius específics per al desenvolupament de la competitivitat del comerç, per a l'exercici 2023 (CMFORM). Comerç.

Codi SIA: 2891926
Codi GUC: 22422
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-01-2023
03-02-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Sol·licitar les ajudes a les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau, sense ànim de lucre, amb un àmbit d'actuació intercomarcal o superior, per a la realització de programes formatius específics per al desenvolupament de la competitivitat del comerç, que preveu l'article 20.5, capítol II, títol II, de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de bases reguladores. Aquestes ajudes es concedeixen per a donar suport, a la Comunitat Valenciana, a la realització de programes formatius específics per al desenvolupament de la competitivitat en el comerç, dirigits tant a les pimes comercials com als professionals del comerç, per a fomentar la professionalització del sector, formant els empresaris i treballadors amb competències i capacitats per a fer front als nous reptes en la gestió comercial, a través d'un assessorament i acompanyament integral i personalitzat. Aquesta formació es dirigirà als propietaris i gerents dels establiments comercials minoristes, i també al seu personal treballador, així com als tècnics de les agrupacions de comerç, amb la finalitat de millorar o transformar els models de gestió. NOTA IMPORTANT: D'acord amb el resolc TERCER de la Resolució de CONCESSIÓ, en l'exercici 2022 es consideren susceptibles de suport les actuacions abans indicades realitzades en la Comunitat Valenciana des de l'1 de gener de 2022 fins a 18 DE NOVEMBRE DE 2022.

Observacions

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018. 2) Les consultes sobre aquestes ajudes s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

Requisits

1. Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutores per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 14/2016. 2. Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda. 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau, sense ànim de lucre, amb un àmbit d'actuació intercomarcal o superior, amb seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, de 24/12/2013).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
 • Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22/04/2022).
 • Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018). * NOTA: disponible el text consolidat (sense valor jurídic) d'aquesta Ordre 22/2018 en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços" del present tràmit).
 • Correcció d'errors de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8447, de 19/12/2018).
 • Ordre 5/2022, d'1 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de modificació de l'Ordre 22/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9355, de 06/06/2022).
 • Resolució de xx de diciembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (DOGV núm. 9540, de 03.01.2023).
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (DOGV 9505, de 04/01/2023)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 03 DE FEBRER DE 2023, ambdós inclosos. (Per a l'exercici 2023, la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9504, de 03.01.2023).

Documentació

1. SOL·LICITUD de subvenció, segons el model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit TELEMÀTIC. * Notes: - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, de bases reguladores, i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació". - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte serà inadmesa. 2. DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud: 2.1. ANNEX a la sol·licitud de subvenció (segons model normalitzat ANEXINTE disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit). 2.2. DOCUMENTACIÓ GENERAL a) a.1.- Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció us heu OPOSAT al fet que la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que, si és el cas, actue en nom i representació de l'entitat local sol·licitant subscrivint la sol·licitud de subvenció esmentada, cal presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona (DNI, NIE o passaport). a.2.- Com que la sol·licitant és una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En cas que aquesta documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà presentar el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ocupe la presidència o la seua representació en la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant. b) Memòria (segons model normalitzat MECMFORM inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs a la persona sol·licitant. Per a les despeses de personal, serà suficient l'estimació dels costos que preveu l'article 4.1.g de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la sol·licitant. d) Dades de domiciliació bancària: . En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. . I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació e) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), o s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte al compliment de les seues obligacions davant de la Seguretat Social, s'han de presentar, llavors, les certificacions següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data en què s'expedisquen, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. La direcció general competent en matèria de comerç, consum i artesania requerirà la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència per a esmenar-la. Podran exonerar-se d'aquesta obligació les beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar les beneficiàries l'exigència que preveu l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. f) Si en l'annex a la sol·licitud ANEXINTE NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del domicili fiscal de la entitat sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de l'AEAT acreditatiu d'aquesta dada. g) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud *ANEXINTE). h) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable de qui represente l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció, i/o la documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació. i) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXINTE). j) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXINTE). k) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB de SOL·LICITUD de subvenció). l) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, o, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de la convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar-ne un percentatge superior durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXINTE). m) Si l'entitat sol·licitant no compta amb personal que haja de donar d'alta en la Seguretat Social, haurà de presentar també declaració responsable referida a aquesta circumstància (segons model normalitzat DECRESS, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). n) Si es disposa d'aquests, s'ha d'aportar: - Documentació que acredite que disposa de pla d'igualtat, vigent i, si és el cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes. ñ) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. 2.3 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL En el cas d'aquestes ajudes, s'ha de presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 21.1 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent: a) Certificat del titular de la secretaria de l'entitat sol·licitant en el qual consten el dia de publicació de la corresponent convocatòria; la identificació de les agrupacions, associacions, gremis, federacions i altres unions, vinculats a l'entitat sol·licitant, si és el cas, o el nombre d'empreses vinculades amb la indicació de les que exerceixen una activitat comercial o artesana, segons siga procedent, d'acord amb el que estableixen els articles 6.8 o 6.9 de l'Ordre 22/2018. Aquest certificat s'ha d'acompanyar d'una acreditació bancària del nombre de rebuts girats periòdicament a les associades per al pagament de les quotes, o, en defecte d'això, la documentació equivalent. En cas de discrepància i a l'efecte de còmput d'associats, es considerarà la quantitat més baixa de les dues. b) Llista certificada de les agrupacions integrades en l'entitat sol·licitant, i de totes les persones associades a cada una d'aquestes, en què consten dades d'identificació, domicili, IAE/CNAE en el qual estan donats d'alta, així com la quota que paguen a l'agrupació a la qual pertanyen. (Aquest document s'ha de presentar segons el model normalitzat RACMFORM, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic). c) Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir, amb les seues associades directes o indirectes i amb la indicació dels mitjans personals, materials i tècnics dels quals disposa per a dur a terme les actuacions plantejades. d) Còpia actualitzada de la vida laboral, d'un codi compte de cotització (el de l'entitat sol·licitant), emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i currículum del personal tècnic, així com el personal que impartirà les actuacions formatives que recull l'article 20.5 de l'Ordre 22/2018. 2.4. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent, podrà requerir a la sol·licitant la seua presentació o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans sempre que siguen, així mateix, acreditatius del compliment dels requisits requerits. 2.5. A més de la documentació requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar el formulari web de sol·licitud general de subvenció, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu l'apartat "Enllaços". Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços". 5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador o dispositiu, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents han d'incorporar les signatures digitals de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. * Notes: - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, de bases reguladores, i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació". - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte serà inadmesa. - La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores d'aquestes ajudes. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb l'Ordre 22/2018, resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços"). 4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. COMISSIÓ QUALIFICADORA Una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6. RESOLUCIÓ - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes que estableix l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció. 7. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES - La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost aprovat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda. També serà admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió. - El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que, per circumstàncies concurrents, es fixe un termini diferent en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc tercer de la resolució de concessió, EN L'EXERCICI 2023 la justificació d'aquestes ajudes s'ha de presentar FINS AL dia 9 DE NOVEMBRE DE 2023. - La documentació que cal presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes s'ha de fer mitjançant un COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el que preveu l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018. De conformitat amb el que disposa l'article 21.2 de l'Ordre 22/2018, amb la justificació ha d'aportar-se, a més, la documentació següent: a) Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats, que s'ha d'acompanyar de: - Documentació que acredite, si és el cas, l'assistència de l'alumnat a les activitats secundades. - Documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que en s'indique en aquesta. b) Declaració responsable de cada participant en el programa formatiu regulat en l'article 20.5 de l'Ordre 22/2018, en la qual es detalle l'acció formativa realitzada i els objectius aconseguits, incloent-hi: - La conformitat de la pime comercial o professional participant. - Així com la declaració responsable de les ajudes de minimis obtingudes en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors i de les ajudes rebudes per a la mateixa actuació. c) Acreditació documental de la comunicació per part de l'agrupació de professional de comerç, beneficiària de l'ajuda, a les empreses beneficiàries indirectes de la formació que recull l'article 20.5 de l'Ordre 22/2018, de l'import estimat de l'ajuda en espècie a l'efecte del seu còmput, i l'advertiment de l'obligació de computar-la als efectes que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, així com de la limitació d'aquesta a un màxim de 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals. - Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el que ha presentat la beneficiària, s'aplicarà el percentatge de suport concedit. En tot cas, si la quantitat justificada i aprovada és igual o superior a la inicialment aprovada, es proposarà el pagament total de la subvenció concedida. - La presentació de la justificació es farà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia PROP "Aportació de documentacióa un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productiud, Comerç i Treball (veure apartat enllaços). 9. MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA En cas de minoració, resolució i reintegrament de l'ajuda concedida se seguirà el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018. 9. PLA DE CONTROL Aquesta matèria s'ajustarà al que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018.

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

A) QUANTIA - Es consideren despeses subvencionables les despeses de publicitat de l'acció, lloguer de local i equipament informàtic o audiovisual, material didàctic, professorat, programari (software), així com els costos indirectes de direcció i coordinació fins a un màxim del 10 % del costde l'actuació. - L'ajuda podrà arribar fins al 100 % del cost de l'actuació subvencionada,amb un límit de 150.000 euros. - Amb caràcter general, s'ha de considerar, a més, el que disposen l'article 4 (subcontractació, IVA, despeses, etc.) de l'Ordre 22/2018. B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018.