Detall de Procediments

Ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics en la Comunitat Valenciana, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2022 (STRATG) . Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics en la Comunitat Valenciana, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2022 (STRATG) . Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització de projectes d'inversió, així com d'investigació industrial i desenvolupament experimental, que siguen executats en la Comunitat Valenciana per empreses industrials, de manera independent o en col·laboració amb altres empreses o entitats, i que es puguen considerar estratègics per concórrer alguna o diverses de les següents circumstàncies:
  a) Per tindre un caràcter tractor industrial amb efectes a mitjà o llarg termini.
  b) Per la seua capacitat de vertebrar un determinat territori o generar grans impactes econòmics i en l'ús d'aquest.
  c) Per generar determinades externalitats positives de gran rellevància sobre l'activitat industrial en la Comunitat Valenciana, més enllà dels beneficis directes a les empresasparticipants en el projecte.
  d) Per involucrar a gran part d'una o diverses cadenes de valor industrials.
  e) Per la seua capacitat per a mobilitzar inversió privada interna o externa
  f) Per suposar una diversificació o canvi estratègic en algun dels productes o béns produïts en un establiment industrial situat en la Comunitat Valenciana

  1. TERMINI DE REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:
  Els projectes d'inversió podran tindre CARÀCTER PLURIENNAL si així ho requereix el termini d'execució.
  Els costos acollits al RÈGIM DE MINIMIS o al MNT, hauran de realitzar-se entre l'1 de gener de 2022 i les dates de la justificació de la subvenció establida en el resolc setzé de la convocatòria.
  Els costos acollits al RGEC, hauran de realitzar-se entre la data de la sol·licitud i la data de la justificació de la subvenció establida en el resolc setzé de la convocatòria.
  En el cas d'INVERSIONS, es considerarà que la realització de les actuacions es produeix amb la instal·lació dels actius o la finalització dels serveis subvencionats.
  Excepcionalment, i prèvia sol·licitud justificada abans de l'expiració del termini establit, la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines podrà autoritzar l'ampliació d'aquest termini per a la instal·lació dels actius o la finalització dels serveis subvencionats, sense que en cap cas aquesta ampliació puga superar els 9 mesos des de l'endemà a la publicació de la resolució de concessió en el DOGV, i imposarà a l'empresa l'obligació d'acreditar, mitjançant addenda a l'informe de l'empresa auditora, la instal·lació dels actius o la finalització dels serveis dins del termini ampliat, suposant el seu incompliment o la falta de presentació en termini d'aquesta addenda, la revocació total o parcial de la subvenció, amb reembossament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament.
  - Una vegada recaiguda la resolució de concessió, quan per causes justificades es posaren de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en la resolució de concessió, i la realitat econòmica que la seua execució exigira, l'empresa beneficiària podrà sol·licitar de forma raonada el REAJUSTAMENT D'ANUALITATS previstes en la resolució de concessió per a adaptar el calendari d'execució, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se amb antelació d'un mes al fet que concloga el termini parcial o final corresponent a l'anualitat desajustada per a l'execució del projecte.
  2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2022:
  El pressupost mínim subvencionable del projecte íntegrament serà de 500.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els costos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen aquest pressupost mínim seran DESESTIMADES.
  Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com justificat, no aconsegueix el pressupost mínim subvencionable de l'apartat anterior, s'acordarà la REVOCACIÓ total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les empreses privades, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva que es puga considerar estratègica conforme als criteris establits en el resolc primer de la resolució de convocatòria.

  Als efectes d'aquestes ajudes:

  - S'entendrà per EMPRESA PRIVADA tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre mercantil, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.

  - Es consideraran PETITES EMPRESES les que ocupen a menys de 50 persones i el volum de negoci de les quals anual o el balanç general anual de la qual no supere els 10.000.000 d'euros.

  - Es consideraran com a MITJANES a les empreses que ocupen entre 50 i 249 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual superior a 10 milions d'euros i igual o inferior a 50.000.000 euros, o bé un balanç general superior a 10.000.000 euros i igual o inferior a 43.000.000 euros.

  - Es consideraran GRANS EMPRESES les que no tinguen la consideració de PIME.

  - Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà en la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA, si el projecte es desenvoluparà majoritàriament en un establiment situat en la Comunitat Valenciana, amb independència d'on es trobe el domicili social de l'empresa, i l'activitat principal del projecte proposat per a subvencionar s'emmarca clarament en el grup d'activitats C «Indústria Manufacturera» (codis del 10 a 33) de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (*CNAE-2009). La vinculació del projecte amb alguna d'aquestes activitats industrials haurà de justificar-se motivadament en la memòria descriptiva, i acreditar-se de conformitat amb el que s'estableix en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria.

  Queden EXCLOSES com a possibles beneficiàries:
  - les persones físiques i les comunitats de béns.
  - les persones que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.
  - les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles
  - les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els supòsits regulats en l'apartat 3 del resolc tercer de la resolució de convocatòria.
  - en el cas d'emparar tot o una part del projecte estratègic en el RGEC, en els supòsits regulats en l'apartat 4 del resolc tercer de la resolució de convocatòria.
  - en el cas d'emparar tot o una part del projecte estratègic en Marc Nacional Temporal, o norma equivalent que li substituïsca, en els supòsits regulats en l'apartat 5 del resolc tercer de la resolució de convocatòria.
  - les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, especialment les empreses que es troben en situació concursal i no acrediten en la nota registral que tenen un conveni aprovat judicialment

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense esta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1) QUANTIA DE L'AJUDA:

  1.1. Per als projectes o costos que s'emparen en el REGLAMENT DE MINIMIS:
  Per als projectes o costos que s'emparen en el reglament de minimis, l'ajuda consistirà en els següents percentatges sobre els costos subvencionables en funció de la grandària de l'empresa:
  - Fins al 40% en el cas de grans empreses.
  - Fins al 50% en el cas de mitjanes empreses.
  - Fins al 60% en el cas de petites empreses.

  No obstant l'anterior, l'import total de les ajudes de minimis que es pot atorgar a una única empresa no podrà excedir de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (l'actual i els anteriors), o de 100.000 euros en el cas de les empreses que operen en el sector de transport de mercaderies per carretera. En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, totes les ajudes de minimis atorgades amb anterioritat a qualsevol de les empreses que es fusionen es tindran en compte per a determinar si l'atorgament d'una nova ajuda de minimis a la nova *empesa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.

  1.2. Per als projectes o costos que s'emparen en el MARC NACIONAL TEMPORAL O NORMA QUE EL SUBSTITUÏSCA:
  L'ajuda es concedirà per un import brut màxim, abans d'impostos i altres retencions, i consistirà en els següents percentatges sobre els costos subvencionables en funció de la grandària d'empresa:
  - Fins al 40% en el cas de grans empreses.
  - Fins al 50% en el cas de mitjanes empreses.
  - Fins al 60% en el cas de petites empreses.

  No obstant l'anterior, l'import total de les ajudes rebudes a l'empara d'aquest marc no podrà superar per empresa o entitat l'import de 2,3 milions d'euros, o aquell que s'establisca en cas de modificació del Marc Nacional Temporal

  1.3. Per als projectes o costos que s'emparen en els ARTICLES 25, 36, 38 I 41 DEL RGEC:
  L'ajuda consistirà en una subvenció per a cada empresa o entitat beneficiària que no excedirà dels percentatges de costos subvencionables establits com a intensitats màximes d'ajuda en aquests articles , amb els increments autoritzats en ells segons el tipus d'empresa.

  2) DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables , en funció del marc normatiu triat: Veure els apartats 2 a 8 del resolc seté de la resolució de convocatòria.
  2.2. Vegeu les REGLES APLICABLES ALS CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE descrites en l'apartat 9 del resolc setè de la resolució de convocatòria.

  2.3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 18 de MAIG de 2022 FINS AL dia 6 de JUNY de 2022, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que per a 2022 s'ha publicat en el DOGV núm. 9340, de 16/05/2022).

  IMPORTANT:
  -Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola)

  -L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  Eixa sol·licitud conté les següents DECLARACIONS que hauran d'emplenar-se expressament:
  a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa per als mateixos costos presentats per a aquesta subvenció, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en el resolc seté de la convocatòria.
  b) Declaració responsable que indique que l'empresa no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  2. En l'ANNEX DE DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS (veure fomulario normalitzat existent en el tràmit telemàtic i en el procediment), en el qual hauran d'emplenar-se expressament les dades i declaracions responsables , que a continuació es relacionen i annexar-ho al tràmit , juntament amb la resta de documentació:

  i) CNAE principal de l'empresa, amb almenys 4 dígits, i si escau, CNAEs secundaris.
  ii) Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única empresa, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2022 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració, sobre la base de la declaració responsable presentada, que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2022 i els dos exercicis fiscals anteriors.
  iii) Criteris de preferència per als casos D'EMPAT DE PUNTUACIÓ d'acord amb el que s'estableix en l'Annex II d'aquesta resolució, quan concórreguen en l'empresa sol·licitant, en la data de presentació de la sol·licitud d'ajudes. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines.
  iv) RESUM DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES, amb desglossament de l'import total pressupostat sense IVA , respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté.
  v) Declaració responsable que indique que l'empresa disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.

  3. DOCUMENTACIÓ D'INICI

  Juntament amb la sol·licitud i i annex de declaracions responsables, a més es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents preceptius:

  a) NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o document oficial equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, persones administradores, càrrecs, persones apoderades, Inscripcions, Dipòsits de comptes. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran de constar explicades en la nota informativa o aportar-se nota addicional sobre aquest tema, el que serà obligatori en el cas de situacions concursals. .

  b) Exclusivament en els següents casos, serà necessari aportar, al costat de la nota registral anterior, un INFORME DE LA SEGURETAT SOCIAL sobre la situació del codi de compte de cotització, que no podrà tindre una antiguitat superior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, i haurà de contindre un CNAE amb 4 dígits que coincidisca amb algun dels inclosos en el Grup C de la Classificació Nacional d'Activitats:
  i. En el cas que la nota informativa del registre mercantil presentada no conste expressament el número CNAE amb almenys 4 dígits, en cap dels seus apartats.
  ii. En el cas que el CNAE que conste en la nota informativa no coincidisca amb algun dels inclosos en en el Grup C de la Classificació Nacional d'Activitats: o aquell fora diferent al de l'activitat industrial per a la qual l'empresa sol·licita l'ajuda.
  iii. En el cas de pimes cooperatives o societats laborals no inscrites en el registre mercantil.

  c) MEMÒRIA DESCRIPTIVA (model normalitzat) del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex I de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa, la seua absència, un incomplet o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competente en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  d) d) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS ESTIMATS, amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable, detallant el marc normatiu comunitari al qual s'acullen els mateixos. En cas de no detallar-se el marc normatiu al qual s'acull determinada despesa subvencionable, es considerarà que el mateix s'acull al Marc Nacional Temporal.

  e) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient en aquest sentit. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació; en aquest cas serà obligatori indicar en l'apartat específic del formulari de sol·licitud el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) Exclusivament en el cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen:
  i) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  ii) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  iii)De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

  g) Informe sobre VERIFICACIÓ DE L'EFECTE INCENTIVADOR de l'ajuda en el cas que el projecte o algun dels seus costos s'emparen en el RGEC, conforme al model normalitzat. Es considerarà que les ajudes tenen un efecte incentivador sobre l'activitat de l'empresa objecte de l'ajuda si:
  g.1. Abans de començar el projecte o l'activitat, l'empresa beneficiària ha presentat per escrit una sol·licitud d'ajuda, per tant, no poden estar iniciats abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
  g.2. En el supòsit de GRANS EMPRESES tenen un efecte incentivador si, a més de complir la condició establida en l'apartat g.1) al costat de la resta de documentació presentada per l'empresa s'emplena en l'informe d'efecte incentivador (model normalitzat INEFINCE) l'apartat de MEMÒRIA que demostre l'efecte incentivador de l'ajuda sobre les actuacions per a les quals la sol·licita, valorant un o més dels criteris següents:
  - Augment substancial del projecte o activitat gràcies a l'ajuda
  - Augment substancial de l'import total invertit per l'empresa beneficiària en el projecte o activitat gràcies a l'ajuda
  - Augment substancial del ritme d'execució del projecte o activitat de què es tracte.

  4. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [GUSTRATG] GUIA JUSTIFICATIVA 2022

  [MESTRATG] MODEL DE RESUM DE DADES BÀSIQUES I MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA DE LES ACTUACIONS (STRATG)

  [AUSTRATG] MODEL INFORME DE REVISIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS

  [COSTRATG] MODEL NORMALITZAT DE TAULA DE COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD, DECLARACIONS RESPONSABLES I de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - Tant la sol·licitud com les declaracions responsables que s'han de presentar hauran de signar-se electrònicament per la empresa sol·licitant, amb la certificació de persona jurídica, certificat electrònic de representació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sede_certificados), o amb la certificació digital del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de representants de la Generalitat.

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc desé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

  2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

  - L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.
  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
  - Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  3. ESMENA DE SOL·LICITUDS

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'empresa sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació requerida es realitzarà mitjançant el tràmitel tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  4. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ

  - De conformitat amb el que s'estableix en l'article 24 de l'Ordre 6/2021, examinades les sol·licituds, la comissió d'avaluació elevarà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, així com, en el seu cas, de denegació d'ajudes, de desistiment o inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas.
  - La composició de la Comissió d'avaluació i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 24, apartat 5 .

  5. RESOLUCIÓ

  - Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució estimatòria o desestimatòria de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes, així com la inadmissió de les sol·licituds que no reunisquen els requisits necessaris i el desistiment de les mateixes per no esmenar adequadament en el termini concedit o altres motius
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.


  6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  7.1. Termini i forma de presentació:
  1. Les empreses beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa de l'execució dels projectes objecte de la subvenció en els següents terminis màxims:
  - Justificació de l'execució realitzada en 2022: fins al 5 de desembre de 2022.
  - Justificació de l'execució de 2023: fins al 5 de desembre de 2023.
  2. Les empreses beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa de l'execució dels projectes objecte de la subvenció mitjançant el tràmit d'Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, al qual s'accedeix a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450


  7.2. Documentació justificativa:

  - La documentació justificativa haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 29 de l'Ordre 6/2021 i és la següent:

  a) Model normalitzat de l'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta .
  b) Model normalitzat de LLISTAT DE DESPESES REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS amb motiu del projecte d'inversió subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes.
  c) Model normalitzat de MEMÒRIA TÈCNICA-ECONÒMICA i RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS, segons model normalitzat, signada electrònicament.
  d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat 5 f) del resolc nové de la Resolució de convocatòria.
  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.


  7.3. Informació i publicitat:

  Totes les empreses beneficiàries que perceben una ajuda per aquesta convocatòria, hauran d'informar d'aquesta, publicant obligatòriament en un apartat específic del seu portal web, la concessió de l'ajuda per aquesta conselleria, de l'import concedit i una referència genèrica del projecte d'inversió per al qual es concedeix l'ajuda. El compliment d'aquesta obligació es justificarà davant l'empresa auditora, mitjançant impressió de la pantalla de la web en la qual conste.
  L'incompliment d'aquesta obligació de publicitat podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en la Resolució de convocatòria. Aquesta informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 5 anys comptats des de la data de concessió de les ajudes.

  Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

  8. PAGAMENT DE LES AJUDES:
  Veure resolució de convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22436

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que preveuen la base 25 de l'Ordre 6/2021 i el resolc dotzé i els annexos I i II de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  1. Les empreses beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions incloses en l'Ordre 6/2021 de 13 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial sostenible de la Comunitat Valenciana.
  2. Les establides en el resolc quart de la resolució de convocatòria.

  Sancions

  Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'indústria

  Apartat "Ajudes" de l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria

  Carpeta ciutadana

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 6/2021, de 13 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial sostenible de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 9196, de 18/10/2021)
  - Resolució de 11 de maig de 2022, del conseller d'economia sostenible, sectors productius, comerç i treball, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2022, d'ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics en la Comunitat Valenciana, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (STRATG). (DOGV núm. 9340, de 16/05/2022).
  - Extracte de la Resolució d'11 de maig de 2022, del conseller d'economia sostenible, sectors productius, comerç i treball, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2022, d'ajudes per a impulsar projectes estratègics en la Comunitat Valenciana, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (DOGV núm. 9340, de 16/05/2022).
  - Resolució de 27 de juny de 2022, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria, per a l'exercici 2022, d'ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics en la Comunitat Valenciana, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana (DOGV núm. 9372, de 30/06/2022).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió

  Veure Ordre 6/2021, de 13 d'octubre (bases reguladores)

  Veure Resolució d'11 de maig de 2022 (convocatòria)

  Veure Extracte de la Resolució d'11 de maig de 2022

  Vegeu Resolució de 27 de juny de 2022 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.