Detall de Procediment

Ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics en la Comunitat Valenciana, dins de la sisena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2023 (STRATG). Indústria.

Codi SIA: 2860830
Codi GUC: 22436
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-05-2023
16-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització de projectes d'inversió, així com projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental, que siguen executats en la Comunitat Valenciana i que es puguen considerar estratègics per concórrer dos o més de les següents circumstàncies: a) Per tindre un caràcter tractor industrial per a un sector o el conjunt de la indústria de la Comunitat Valenciana, amb efectes, almenys, a mitjà o llarg termini. b) Per la seua capacitat de generar ocupació en el territori. c) Per generar determinades externalitats positives de gran rellevància sobre l'activitat industrial. d) Per involucrar a gran part d'una o diverses cadenes de valor industrials. e) Per la seua capacitat per a mobilitzar una gran inversió en la Comunitat Valenciana. f) Per suposar un impuls a la descarbonització de la indústria.

Observacions

1. TERMINI DE REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: - Els projectes d'inversió podran tindre CARÀCTER PLURIENNAL si així ho requereix el termini d'execució. - Els costos acollits al RÈGIM DE MINIMIS , hauran de realitzar-se entre l'1 de gener de 2023 i les dates de la justificació anual de la subvenció establida en el resolc setzé de la convocatòria. - Els costos acollits al RGEC, hauran de realitzar-se entre la data de la sol·licitud i les dates de la justificació de la subvenció establida en el resolc setzé de la convocatòria. - En el cas d'INVERSIONS, es considerarà que la realització de les actuacions es produeix amb la posada en funcionament dels actius subvencionats. En la resta de costos, es considerarà la data de finalització de les col·laboracions, adquisicions o serveis associats als costos subvencionats. - Prèvia sol·licitud motivada, la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines podrà autoritzar l'AMPLIACIÓ DE TERMINI per a la posada en funcionament dels actius o de realització de les col·laboracions i serveis, fins a un màxim de nou mesos més enllà de la data màxima de justificació de cada anualitat, i sense perjudici de mantindre's l'obligació de presentar fins hui límit de justificació de cada anualitat la documentació justificativa del pagament de totes les actuacions subvencionables, i de la realització de les actuacions ja finalitzades. Aquesta autorització imposarà a la beneficiària l'obligació de presentar, en el termini de 10 dies hàbils després de finalitzar el termini ampliat, una addenda a l'informe de l'empresa auditora, que acredite la posada en funcionament de la inversió subvencionada o de realització de les col·laboracions dins del termini ampliat. La insuficient acreditació o la falta de presentació en termini d'aquesta addenda, suposarà la revocació total o parcial de la subvenció, amb reembossament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament. - Una vegada recaiguda la resolució de concessió, quan per causes justificades es posaren de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en la resolució de concessió, i la realitat econòmica que la seua execució exigira, la beneficiària podrà sol·licitar de forma raonada el reajustament de les anualitats previstes en la resolució de concessió per a adaptar el calendari d'execució, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Esta sol·licitud haurà de presentar-se fins al 20 de novembre de cada anualitat. 2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2023: - El pressupost mínim subvencionable del projecte íntegrament serà d'1.000.000 euros, sense tindre en compte l'IVA i sumant tots els costos subvencionables. Les sol·licituds els costos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen aquest pressupost mínim seran DESESTIMADES. - Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com a subvencionable, no aconsegueix el pressupost mínim subvencionable de l'apartat anterior, sumant les anualitats a les quals s'estenga el projecte, s'acordarà la REVOCACIÓ total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta, llevat que es justifique adequadament que s'ha executat un import inferior al pressupost mínim per causes no imputables a la beneficiària, i el projecte desenvolupat manté en qualsevol cas el seu impacte estratègic. 3. Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquestes ajudes seran atesos mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgie_convocatorias@gva.es 4. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. 5. Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes / Convocatòries" de l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les empreses industrials privades, així com les associacions empresarials vinculades directament a la indústria, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana els projectes industrials que es puguen considerar estratègics conforme als criteris establits en el resolc primer. A l'efecte d'aquestes ajudes: - S'entendrà per EMPRESA PRIVADA a tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre de Societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. - Es consideraran PETITES EMPRESES les que ocupen a menys de 50 persones i el volum de negoci de les quals anual o el balanç general anual de la qual no supere els 10.000.000 d'euros. - Es consideraran com a MITJANES a les empreses que ocupen entre 50 i 249 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual superior a 10 milions d'euros i igual o inferior a 50.000.000 euros, o bé un balanç general superior a 10.000.000 euros i igual o inferior a 43.000.000 euros. - Es consideraran GRANS EMPRESES les que no tinguen la consideració de PIME. - Es considerarà que la beneficiària desenvolupa o desenvoluparà en la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA, si el projecte es desenvoluparà *mayoritamente en un establiment productiu situat en la Comunitat Valenciana, amb independència d'on es trobe el domicili social de l'empresa o entitat, i l'activitat principal del projecte proposat per a subvencionar s'emmarca clarament en el grup d'activitats C «Indústria Manufacturera» (codis del 10 a 32) de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009). La vinculació del projecte amb alguna d'aquestes activitats industrials haurà de justificar-se motivadament en la memòria descriptiva, i i en el cas d'empreses, mitjançant l'adscripció d'un CNAE industrial, que haurà de constar en la nota informativa, o si escau en l'informe de seguretat social, establits en les lletres a) i b) del punt 5 del resolc nové. L'absència d'adscripció d'un CNAE industrial en els documents citats, suposarà la inadmissió de la sol·licitud per no reunir els requisits de la convocatòria, sense necessitat de requeriment previ. 2. Queden EXCLOSES com a possibles beneficiàries: - les persones físiques i les comunitats de béns. - les empreses del sector de la pesca i l'aqüicultura, regulades pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013. - les empreses del sector de la producció agrícola primària. - en el cas d'emparar tot o una part del projecte estratègic en el RGEC, en els supòsits regulats en l'apartat 9 del resolc tercer de la resolució de convocatòria. En el cas que les despeses subvencionables a la inversió s'emparen en l'article 14 del RGEC, no podran subvencionar-se els disposats en l'apartat 10 del resolc tercer de la resolució de convocatòria. - les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 , 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, especialment les que es troben en situació concursal i no acrediten en la nota registral que tenen un conveni aprovat judicialment. 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense esta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 16 de MAIG de 2023 FINS Al dia 16 de JUNY de 2023, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que per a 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9594, de 12/05/2023). * IMPORTANT: - Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). - L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

Documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic). Eixa sol·licitud conté les següents DECLARACIONS que hauran d'emplenar-se expressament: a) Dades de domiciliació bancària que, en tot cas, han d'indicar-se en l'apartat «Dades bancàries» del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic. A més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic denominat «Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat», en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació. El citat tràmit està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit. b) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa o entitat per als mateixos costos presentats per a aquesta subvenció, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra d, apartat 10 del resolc seté de la convocatòria. c) Declaració responsable que l'empresa o entitat no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2, 3 i 3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. En l'ANNEX DE DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS (vegeu formulari normalitzat existent en el tràmit telemàtic i en el procediment), en el qual hauran d'emplenar-se expressament les dades i declaracions responsables , que a continuació es relacionen i annexar-lo al tràmit , juntament amb la resta de documentació: i) CNAE principal de la sol·licitant, amb almenys 4 dígits, i en el seu cas, CNAEs secundaris. ii) Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única empresa o entitat, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2023 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa o entitat el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa o entitat. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració, sobre la base de la declaració responsable presentada, que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2023 i els dos exercicis fiscals anteriors. iii) Si és una empresa o entitat que, d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, conforme al que es disposa en l'article 13.3 bis de la Llei General de Subvencions. iv) Criteris de preferència per als casos d'EMPAT DE PUNTUACIÓ d'acord amb el que s'estableix en l'Annex II d'aquesta resolució, quan concórreguen en la sol·licitant en la data de presentació de la sol·licitud d'ajudes. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General amb competències en matèria d'indústria. v) RESUM DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES, desglossant l'import total pressupostat sense IVA , respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté. vi) Declaració responsable que l'empresa o entitat disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, que compleix les precisions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes, que està al corrent en el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i que l'empresa compleix els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 3. DOCUMENTACIÓ D'INICI: Al costat de la sol·licitud i annex de declaracions responsables, a més es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents preceptius: a) En el cas d'empreses, NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o document oficial equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, persones administradores /càrrecs, persones apoderades, Inscripcions, Depòsits de comptes. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran de constar explicades en la nota informativa o aportar-se nota addicional sobre aquest tema, la qual cosa serà obligatori en el cas de situacions concursals. b) Exclusivament en els següents casos, serà necessari aportar per les empreses, al costat de la nota registral anterior, un INFORME DE LA SEGURETAT SOCIAL sobre la situació del codi de compte de cotització, que no podrà tindre una antiguitat superior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, i haurà de contindre un CNAE amb 4 dígits que coincidisca amb algun dels inclosos en el Grup C de la Classificació Nacional d'Activitats (CNAE 2009): i. En el cas que en la nota informativa del registre mercantil presentada no conste expressament el codi CNAE amb almenys 4 dígits en cap dels seus apartats. ii. En el cas que el CNAE que conste en la nota informativa no coincidisca amb algun dels inclosos en el Grup C de la Classificació Nacional d'Activitats o aquell fora diferent al de l'activitat industrial per a la qual l'empresa sol·licita l'ajuda. iii. En el cas de les empreses industrials amb forma jurídica de cooperatives o societats laborals que no estiguen inscrites en el Registre Mercantil c) En el cas d'associacions, haurà d'aportar: i. Acta de constitució de l'entitat sol·licitant i dels estatuts vigents, o en el seu cas, declaració de vigència degudament signada. ii. Certificat, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent. iii. Actes i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2020, 2021 i 2022. d) MEMÒRIA DESCRIPTIVA (model normalitzat) del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex I de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa la seua absència, una incompleta o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament. e) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS ESTIMATS, amb el desglossament anual detallat del pressupost subvencionable, concretant el marc normatiu comunitari al qual s'acullen els mateixos. f) Exclusivament per a les societats que, d'acord amb la normativa comptable, no puguen presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, i per a acreditar el compliment dels terminis legals de pagament conforme exigeix l'article 13.3 bis de la Llei General de Subvencions, haurà d'aportar-se una certificació, emesa per auditor/a inscrit/a en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que atendrà el termini efectiu dels pagaments de l'empresa client, amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l'empresa proveïdora, i concloga que no s'incompleixen els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (haurà de seleccionar el model CESTRATG, que corresponga dels indicats en el procediment) g) Exclusivament, en el cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines perquè obtinga de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen: i. De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. ii. De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. iii. De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència. 4. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-firma de l'Estat (únicament per a les persones fisiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD, DECLARACIONS RESPONSABLES i de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes. IMPORTANT: - Tant la sol·licitud com les declaracions responsables a presentar hauran de signar-se electrònicament per l'empresa o entitat sol·licitant, amb certificació de persona jurídica, certificat electrònic de representació de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses en la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sede_certificados), o amb certificat digital de la persona representant de l'empresa, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat. - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida es realitzarà obligatòriament de manera telemàtica, atenent el que es preveu en el resolc nové de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'. - Si, malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en la qual es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produeix després del termini establit en el resolc dècim de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània. 2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT - L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que les mateixes reuneixen els requisits establits. - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació obrant en el mateix i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà recaptar els informes dels organismes i entitats que estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això. - Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. 3. ESMENA DE SOL·LICITUDS - Quan la documentació no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible,o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'empresa perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment. - Els requeriments es regiran pel que es disposa en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics en ser aquesta via obligatòria per a les persones jurídiques. - L'esmena o aportació de documentació requerida es realitzarà a través del tràmit telemàtic de l'apartat ESMENA/APORTACIÓ_Presentació autenticada (també accessible des dels apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats). 4. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ - De conformitat amb el que s'estableix en l'article 24 de l'Ordre 6/2021, modificada per Ordre 12/2022, de 10 de novembre, examinades les sol·licituds, la comissió d'avaluació elevarà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, així com, en el seu cas, de denegació d'ajudes, de desistiment o inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas. - La composició de la Comissió d'avaluació i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 24, apartat 5. 5. RESOLUCIÓ - Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució estimatòria o desestimatòria de les sol·licituds d'aquestes ajudes, així com la inadmissió de les sol·licituds que no reunisquen els requisits necessaris i el desistiment de les mateixes per no esmenar adequadament en el termini concedit o altres motius. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada. 6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses o entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 7. INFORMACIÓ I PUBLICITAT: Totes les entitats i empreses beneficiàries que perceben una ajuda per aquesta convocatòria, hauran de publicar obligatòriament en un apartat específic del seu portal web, l'import concedit i una referència genèrica del projecte per al qual es concedeix l'ajuda. La informació haurà de mantindre's fàcilment accessible en el portal web almenys durant 5 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes. A més haurà d'informar-se de la subvenció de la Conselleria en tot el material físic, gràfic, audiovisual relacionat amb les actuacions subvencionades (carpetes, cartelleria, bàners en webs, notes de premsa, campanyes en xarxes socials, vídeos, *roll-*ups i estands, mails informatius, invitacions a participar en les actuacions, accions de difusió, informes o estudis lliurables finals etc), El compliment d'aquestes obligacions de publicitat es justificarà davant l'empresa auditora i el seu incompliment total o parcial podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc dihuité de la Resolució de convocatòria. Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada la citada relació, del tipus "Amb la subvenció de...". El seu accés està disponible a través del següent enllaç: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/ Pot utilitzar-se qualsevol de les dues versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu. 8. PAGAMENT DE LES AJUDES: vegeu Resolució de convocatòria.

Criteris de valoració

Vegeu el que preveuen la base 25 de l'Ordre 6/2021, modificada per Ordre 12/2022, de 10 de novembre i el resolc dotzé i els annexos I i II de la Resolució de convocatòria.

òrgans de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que reuneixen els requisits establits.

Obligacions

1. Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions incloses en l'Ordre 6/2021 de 13 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial sostenible de la Comunitat Valenciana, modificada per Ordre 12/2022, de 10 de novembre. 2. Les establides en el resolc quart de la resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Quantia i cobrament

1) QUANTIA DE L'AJUDA: 1.1. Per als projectes o costos que s'emparen en el REGLAMENT DE MINIMIS: Per als projectes o costos que s'emparen en el reglament de minimis, l'ajuda consistirà en els següents percentatges sobre els costos subvencionables en funció de la grandària de l'empresa o entitat: - Fins al 40% en el cas de grans empreses. - Fins al 50% en el cas de mitjanes empreses. - Fins al 60% en el cas de petites empreses. No obstant l'anterior, l'import total de les ajudes de minimis que es pot atorgar a una única empresa o entitat no podrà excedir de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (l'actual i els dos anteriors), o de 100.000 euros en el cas de les empreses que operen en el sector de transport de mercaderies per carretera. En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, totes les ajudes de minimis atorgades amb anterioritat a qualsevol de les empreses que es fusionen es tindran en compte per a determinar si l'atorgament d'una nova ajuda de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent. 1.2. Per als projectes o costos que s'emparen en els ARTICLES 14, 25, 36, 38 I 41 DEL *RGEC: L'ajuda consistirà en una subvenció per a cada empresa o entitat beneficiària que no excedirà dels percentatges de costos subvencionables establits com a intensitats màximes d'ajuda en aquests articles, amb els increments autoritzats en ells segons el tipus d'empresa o entitat i que es concreten en l'annex III d'aquesta resolució . Per als projectes o costos del paràgraf anterior, l'ajuda per beneficiària i projecte no podrà superar els llindars de notificació establits en l'article 4.1 del *RGEC. 2) DESPESES SUBVENCIONABLES 2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables , en funció del marc normatiu triat: Veure els apartats 2 a 9 del resolc seté de la resolució de convocatòria. 2.2. Vegeu les REGLES APLICABLES Als CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE descrites en l'apartat 10 del resolc seté de la Resolució de convocatòria. 2.3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haja notificat una resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

- Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. - S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Les beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa de l'execució dels projectes objecte de la subvenció mitjançant el tràmit telemàtic que es concretarà en la resolució de concessió d'ajudes.

Termini

Les beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa de l'execució dels projectes objecte de la subvenció en els següents terminis màxims: - Justificació de l'execució realitzada en 2023: fins al 5 de desembre de 2023. - Justificació de l'execució de 2024: fins al 5 de desembre de 2024. - Justificació de l'execució de 2025: fins al 5 de desembre de 2025.

Documentació

- La documentació justificativa que haurà de presentar-se és la següent: a) Model normalitzat de l'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta. b) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS amb motiu del projecte d'inversió subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes. c) Model normalitzat de MEMÒRIA TÈCNICA-ECONÒMICA. d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat cinc g) del resolc nové de la Resolució de convocatòria. - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

Què és i per a què serveix?

- Quan la documentació no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment. - L'esmena o aportació de documentació requerida es realitzarà a través del tràmit telemàtic d'este apartat ESMENA/APORTACIÓ_Presentació autenticada (també accessible des dels apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats). - Els requeriments es regiran pel que es disposa en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics en ser aquesta via obligatòria per a les persones jurídiques.

Termini

- TERMINI: 10 dies hàbils - CÒMPUT DEL TERMINI: Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte, o des del següent a aquell en què es produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu (art. 30.3 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit