Detall de Procediment

Ajudes per a la construcció d'instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus tèxtils recollits separadament, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Codi SIA:: 2892678
Codi GVA:: 22443
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-07-2022
08-08-2022)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Subvencionar, mitjançant un procés de concurrència competitiva, l'execució de projectes per a la construcció d'instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus tèxtils recollits separadament, els requisits conceptes finançables i criteris de valoració dels quals s'especifiquen en l'annex a aquesta resolució: No es finançarà la construcció d'instal·lacions que tinguen per objecte altres tractaments diferents del reciclatge dels residus tèxtils.

Observacions

Observacions

Si és possible, les consultes es faran a través del correu electrònic consulta_me@gva.es.

Requisits

Requisits

No estar incursos en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'ara en avant, Llei general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Seran beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, registrades mitjançant autorització o comunicació que realitze qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus tèxtils (roba, calçat, accessoris de vestir, roba de la llar i similars), les instal·lacions de les quals estiguen inscrites en el Registre general de gestors autoritzats de residus de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Extracte de la Resolució d'1 de juliol de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Resolució de 18 de gener de 2023, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, de les ajudes per a instal·lacions de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea per a les ajudes de minimis (DO L 352 de 24.12.2013), modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DO L 215 de 07.07.2020)
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de "no causar un perjudici significatiu", en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de recuperació i resiliència, document 2021/C 58/01.
 • Resolució d'1 de juliol de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar en un termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV i s'han de dirigir a la persona titular de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. (DOGV nº 9377, de 07.07.2022)

Formularis documentació

Només es podrà fer una sol·licitud. La documentació, preferentment, s'ha de presentar a través d'aquesta mateixa adreça. També es podria presentar en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, i en qualsevol dels registres que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú. El model normalitzat de sol·licitud, així com la resta de formularis i instruccions, estaran disponibles a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22443, o bé sol·licitant-los al correu electrònic consulta_me@gva.es o en la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, situada a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia, 77, 46018 València. Es pot obtindre, entre altres, un formulari d'autocomprovació dels documents que s'han de presentar juntament amb la sol·licitud FOR_02_RECICLATGE_Comprovació documentació. 1. Acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o en el cens equivalent de l'Administració tributària foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda i el domicili fiscal de la persona sol·licitant. 2. Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal, juntament amb la còpia del document acreditatiu de la representació legal de la persona que dona conformitat a la sol·licitud en nom de l'entitat sol·licitant. 3. Memòria del projecte en què s'identifique la línia d'actuació i els conceptes finançables, que, a més, s'ha d'ajustar al CONTINGUT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA recollida en l'annex, signada per la persona física o el representant legal. S'adjunta un formulari d'autocomprovació dels requisits de la memòria denominat: "FOR_03_RECICLATGE_AutoComprovacióMEMORIA". 4. Declaracions responsables de la persona representant legal: 4.1. Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals, autonòmiques i amb la Seguretat Social. 4.2. Declaració responsable de la persona física o de la persona que exercisca la secretaria o gerència de la sol·licitant acreditativa del fet que es disposa de capacitat econòmica, financera i operativa requerida per a garantir l'execució de l'actuació proposada. 4.3. Que la persona o l'entitat no està incursa en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 o 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. S'ha dissenyat un formulari específic per a aquest fi denominat "FOR_04RECICLATGE_Aº13.2 13.3 LGS". 4.4. Que cap de les mesures del projecte pot causar dany al medi ambient, per a cap dels 6 objectius mediambientals considerats en el Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles (Reglament de taxonomia), denominat principi DNSH (do no significant harm). 4.5. Declarar el compromís de compliment dels principis transversals establits en el PRTR, i adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interés que puguen afectar l'àmbit objecte de gestió (model annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre). S'hi adjunta el formulari denominat: "FOR_06RECICLATGE_Anexo_IV-C-Declaració de compromis"). 4.6. Sobre unes altres ajudes minimis (subjectes al Reglament [UE] núm. 1407/2013 o a altres reglaments de minimis) concedides en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors, d'acord amb els articles 3 i 6 del Reglament (UE) núm. 1407/2013. 4.7. Sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) núm. 1407/2013. 5. Documents relacionats amb l'aportació de dades de terceres persones. En cas que no es presenten aquests documents inicialment per no estar fet el contracte o determinada la subcontractació, s'ha de presentar inexcusablement amb la justificació prèvia al pagament. 5.1. Identificació de la persona perceptora final dels fons, com a persona o entitat beneficiària de les ajudes o adjudicatària d'un contracte o subcontractista. A més, cada una ha d'omplir un model de declaració de compromís segons el model C de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. S'adjunta el formulari denominat: "FOR_06RECICLATGE_Anexo_IV-C-Declaració de compromis". 5.2. Les terceres persones perceptores finals de fons han d'omplir el model B de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, relatiu a la cessió i el tractament de dades de caràcter personal. S'hi adjunta el formulari denominat: "FOR_05RECICLATGE_Anexo_IV-B-Cessió de dades". 5.3. Les beneficiàries o contractistes han d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. DOCUMENTS ANNEXOS S'han preparat diferents formularis, uns són d'ompliment obligatori i altres són necessaris per a facilitar la gestió i per a comprovar que es fa correctament la sol·licitud: - Formularis en els quals es resumeixen les quantitats sol·licitades per a cada concepte finançable. Segons la línia que se sol·licite, s'ha d'utilitzar el formulari corresponent. Totes les quantitats seran sense IVA, segons l'article 31.8 de la Llei general de subvencions. FOR_01A_RECICLATGE_Quantitats sol·licitades FOR_01B_RECICLATGE_Quantitats sol·licitades - Formulari d'autocomprovació de documentació per a facilitar aquesta fase a la persona que gestione l'expedient i, posteriorment, a les persones que l'instruïsquen. FOR_02_RECICLATGE_Comprovació documentación - Formulari d'autocomprovació dels requisits de la memòria, per a verificar que la memòria compleix amb tots els requeriments, en la redacció i en la instrucció. FOR_03_RECICLATGE_AutoComprovacióMEMORIA - OBLIGATORI. Formulari pel qual el representant legal certifica que l'entitat local no està incursa en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 o 13.3 de la Llei general de subvencions. FOR_04RECICLATGE_A13.2 13.3 LGS - OBLIGATORI. Formulari pel qual la primera beneficiària i les persones contractistes o subcontractistes admeten la cessió de les seues dades a la Unió Europea i estats membres sobre la base de la legislació europea esmentada en el document i que correspon al model B de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. FOR_05RECICLATGE_Anexo_IV-B-Cessió de dades - OBLIGATORI. Formulari pel qual l'entitat beneficiària, contractistes i subcontractistes es comprometen a aplicar els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adopten les mesures necessàries per a previndre i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interés. Correspon amb el model C de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021. FOR_06RECICLATGE_Anexo_IV-C-Declaració de compromis.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22443 Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Òrgan de tramitació: Una comissió de valoració, composta per la persona titular de la Subdirecció General de Qualitat i Educació Ambiental, o la persona que ocupe una prefectura de servei en qui delegue, que ocuparà la presidència, tres persones funcionàries de nivell tècnic, d'entre les adscrites a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, designades pel seu titular, una de les quals serà designada per a ocupar la secretaria de la Comissió de Valoració.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

CRITERIS DE VALORACIÓ: A.5.a) Amb 60 punts. Es valoraran les instal·lacions que tracten exclusivament residus tèxtils recollits separadament. A.5.b) En funció de la tipologia de la instal·lació, es valorarà en una de les opcions següents: Amb 30 punts. Quan en la mateixa instal·lació es realitzen operacions de valorització de reutilització i reciclatge. Amb 20 punts. Quan en instal·lacions de reciclatge es realitze prèviament la reutilització en instal·lacions externes. Amb 15 punts. Quan en la instal·lació es realitzen exclusivament operacions de reutilització. Amb 10 punts. Quan en la instal·lació es realitzen exclusivament operacions de reciclatge i no es justifique la selecció prèvia per a la reutilització en instal·lacions externes.

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats beneficiàries queden subjectes a les següents obligacions de caràcter general: a) Han de proposar i executar els projectes que es corresponguen amb les línies d'actuació indicades i que complisquen els requisits i condicions que s'estableixen en aquesta resolució, la qual cosa implica complir la finalitat i realitzar l'actuació seleccionada en els termes i condicions establits en la resolució de selecció dels projectes. b) Justificar, dins del termini i en la forma escaient, davant de l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com l'aplicació efectiva dels fons a la finalitat per a la qual es van aprovar. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen dur a terme els òrgans de control competents, per a la qual cosa hi han d'aportar tota la informació que es requerisca en l'exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només se'n tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts. Així mateix, s'ha de comunicar qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. e) Portar un sistema de comptabilitat separat o amb un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'actuació subvencionada. f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. g) Conservar els documents justificatius i la resta de documentació concernent al finançament, en format electrònic, durant un període de 5 anys a partir de l'operació. Aquest període és de 3 anys si el finançament no supera 60.000,00 €. h) Les beneficiàries han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en virtut de l'article 18.4 de la Llei general de subvencions. En qualsevol acció de promoció i divulgació relacionada amb l'objecte d'aquestes ajudes s'han de fer constar expressament el cofinançament de la Generalitat Valenciana i l'emblema de la Unió, i una declaració de finançament adequada que indique "Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU", d'acord amb l'article 34, apartat 2, del Reglament 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Es pot obtindre més informació en la següent adreça d'Internet: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual i) Destinar les inversions subvencionades a l'objectiu concret per al qual es van concedir durant un període mínim de cinc anys. j) Proporcionar la informació necessària mitjançant el procediment i el format previstos en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, així com en l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, publicades en el BOE de 30 de setembre de 2021, relatives al Pla de recuperació, transformació i resiliència (d'ara en avant, PRTR) durant tota la vigència d'aquest. k) Subministrar informació sobre la perceptora final dels fons si no és la mateixa, així com la informació corresponent a contractistes i subcontractistes, conforme al que preveu l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. En concret, les persones beneficiàries han de complir les següents obligacions en relació amb la identificació de les persones contractistes i subcontractistes, per a la qual cosa han d'omplir els models indicats en l'apartat "Documents annexos". k.1. NIF de la persona contractista o subcontractista. k.2. Nom o raó social. k.3. Domicili fiscal de la persona contractista i, si és el cas, subcontractista. k.4. Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per a complir el que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (model annex IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, facilitat com a formulari FOR_05RECICLATGE_Anexo_IV-B-Cessió de dades). k.5. Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals que estableix el PRTR i que puguen afectar l'àmbit objecte de gestió (model annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, facilitat com a formulari FOR_06RECICLATGE_Annex_IV-C-Declaració de compromis). k.6. Les persones contractistes han d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. Aquests documents s'han de presentar amb la justificació necessària per al pagament. l) Declarar el compromís de compliment dels principis transversals establits en el PRTR, per a la qual cosa cal adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interés que pogueren afectar l'àmbit objecte de gestió (model annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, facilitat com a formulari FOR_05RECICLATGE_Anexo_IV-C-Cessió de dades). Aquest compromís l'han d'assumir les persones o les entitats beneficiàries de les ajudes i les encarregades de la realització o el subministrament, incloent-hi els subcontractistes. m) Les persones beneficiàries han d'assumir que, segons la Comissió Europea, la venda i adquisició d'actius, béns i serveis (o altres transaccions comparables) s'han de fer de manera transparent, no discriminatòria i incondicional. Si la venda i adquisició d'actius, béns i serveis (o altres transaccions comparables) es realitza seguint aquestes condicions, es pot suposar que aquestes transaccions s'ajusten a les condicions de mercat, sempre que s'hagen utilitzat els criteris adequats per a seleccionar el comprador o el venedor. n) Les persones beneficiàries han de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable i, especialment, la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, i la normativa de desplegament, així com la normativa de contractació pública, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. ny) Declarar si s'han rebut més de 200.000 € d'ajudes estatals durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, ja que s'aplica el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea per a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013), modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la seua pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DO L 215, de 07.07.2020).

Observacions

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i aquesta podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada o ser impugnada directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Es delega en la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la resolució dels recursos de reposició que s'interposen contra la resolució de concessió.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'Import global màxim per a aquesta convocatòria serà de 2.399.700 €. L'import individual de cada subvenció podrà cobrir fins al 90 % de les despeses subvencionables assumides per l'entitat beneficiària. S'estableix la quantia màxima individual de 200.000 €. Per a determinar la quantia individual, la Comissió de Valoració ha de realitzar el procés següent per cada línia d'actuació: a) Determinar les despeses subvencionables vàlides per a cada sol·licitud. b) Determinar la puntuació de cada sol·licitud, per a la qual cosa s'aplicaran els criteris de valoració que defineix l'annex. No es requereix una puntuació mínima. c) Ordenar les sol·licituds de més a menys puntuació. d) Convertir els punts obtinguts segons els criteris de valoració definits en l'annex com a punts percentuals, per exemple 80 punts es transformen en un 80 %. e) Aplicar el percentatge obtingut sobre les despeses subvencionades observant les quanties màximes individuals per a cada línia. f) En el cas que no existisca crèdit suficient, l'import global es prorratejarà a la baixa, de manera que es disminuiran proporcionalment totes les ajudes fins a ajustar-se al crèdit. Procediment de cobrament 1. No podrà fer el pagament de les ajudes mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Administració i amb la Seguretat Social, o mantinga deutes per resolució de procedència de reintegrament. 2. Els pagaments seran sol·licitats pel beneficiari juntament amb la documentació justificativa corresponent mitjançant el model i els formularis habilitats. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda, per la qual cosa no s'inclourà en les quantitats sol·licitades l'Impost sobre el Valor Afegit, IVA, ni altres dels assenyalats en aquest punt. 3. Es pot sol·licitar el pagament de la totalitat de l'actuació presentant la documentació indicada en la base catorzena. 4. Es poden sol·licitar abonaments a compte en els termes i les condicions que preveu l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Aquests pagaments respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades i s'abonaran per la quantia equivalent a la justificació presentada, i sempre que la naturalesa i les característiques de les accions permeten aquest fraccionament a l'efecte del pagament. En tot cas, hi ha d'haver una coherència entre els abonaments i el ritme d'execució de les accions subvencionades.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim de resolució i notificació serà de tres mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV. El venciment del termini sense haver-se notificat la resolució expressa legitima els interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

1. En els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'incompliment de les obligacions pot donar lloc, previ tràmit d'audiència, al reintegrament o la pèrdua de dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda concedida, sense perjudici d'altres responsabilitats en les quals es puga incórrer, d'acord amb el procediment legalment establit. 2. El reintegrament total de les quantitats percebudes o la pèrdua del dret al cobrament total de l'ajuda concedida es produirà, a més, com a conseqüència dels incompliments següents: a) Falta de justificació de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat. b) Incompliment total de l'objectiu que justifica la concessió de la subvenció. c) Falsejament de les condicions o els requisits exigits, o ocultació dels que hagen sigut causa de la denegació. d) Negativa, resistència o obstrucció a les actuacions de control i comprovació financera de l'Administració. 3. La justificació insuficient de les despeses o la realització parcial de l'activitat subvencionada, així com els altres incompliments d'obligacions recollides en aquesta resolució poden donar lloc a reintegraments parcials o declaracions de pèrdua del dret al cobrament parcial, respectant el principi de proporcionalitat d'acord amb la naturalesa, causes de l'incompliment i la seua incidència en l'objecte de la subvenció, així com a la intencionalitat, reiteració i reincidència. En tot cas, la valoració desfavorable, o fruit d'inspeccions o controls, la detecció provada d'incompliments en l'execució de les activitats regulades per a aquesta resolució comporta la reducció de l'ajuda. 4. Les persones beneficiàries de les ajudes queden sotmeses al règim d'infraccions i sancions establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 5. A l'efecte d'aquestes ajudes, seran aplicables les previsions del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, quant a reintegrament de subvencions.