Detall de Procediment

Ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui durant la campanya 2021-2022 a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets

Codi SIA:: 2869456
Codi GVA:: 22512
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-07-2022
23-08-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocatòria per a l'exercici 2022 de les ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui durant la campanya 2021-2022 a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets, d'acord amb les bases reguladores de les ajudes aprovades per l'Ordre 8/2022, de 16 de juny de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV núm. 9364 / 17.06.2022).

Requisits

Requisits

Condicions generals d'admissibilitat Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir les següents condicions generals d'admissibilitat: a) Tindre l'explotació inscrita en el REGEPA, per a les orientacions productives de cítrics i/o de caqui, en les campanyes de referència. b) Haver comercialitzat collita durant les campanyes de referència i disposar dels justificants corresponents. c) Figurar les parcel·les en algun dels municipis que figuren en l'annex II d'aquesta ordre. d) Haver patit una reducció mínima d'un 30 % en el rendiment mitjà de la collita de cítrics i/o de caqui de la campanya vigent respecte de la de la mitjana de les tres campanyes anteriors, a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o dels altres cotonets que preveu aquesta ordre. e) Disposar d'un certificat d'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) en cítrics o caqui o de Planococcus citri (Risso), Pseudococcus viburni (Signoret) i Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) en caqui, segons consta en el model de l'annex III, expedit i signat per una persona física o jurídica que tinga l'acreditació de la condició d'assessor/a en gestió integrada de plagues, d'acord amb el que preveu l'article 12 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. f) Així mateix, el personal assessor a què es refereix la lletra anterior emetrà un certificat que acredite que s'han fet els tractaments i seguiment de plagues recomanats per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en cítrics i en caqui, i que es troben publicats en l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/avisos-de-tratamientos. Requisits Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les subvencions, la persona sol·licitant ha de complir, des del moment de presentar la sol·licitud, els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei general de subvencions, i, a més, els següents: a) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. b) El número del compte on se sol·licita l'ingrés de l'import de l'ajuda sol·licitada ha de pertànyer a la persona sol·licitant d'aquesta. c) La persona sol·licitant ha de presentar el compromís de destinar l'import de l'ajuda a complir amb la finalitat per la qual se li ha concedit l'ajuda. d) Presentar una declaració sobre si han demanat i/o han obtingut altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat, en què cal fer constar la llista detallada de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda. En cas d'haver rebut ajudes de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, hi ha d'indicar l'objecte, el reglament de minimis corresponent i l'import d'aquestes ajudes. e) En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, declaració de totes les ajudes prèvies de minimis concedides a qualsevol de les empreses que es fusionen. Es tindran en compte per a determinar si la concessió d'una nova ajuda de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent excedeix els límits màxims de minimis corresponents, el límit nacional o el límit sectorial corresponents. Les ajudes de minimis concedides legalment amb anterioritat a la fusió o adquisició continuaran sent legals. En cas que una empresa se separe en dues o més empreses independents, les ajudes de minimis concedides abans de la separació s'assignaran a l'empresa que es va beneficiar d'aquestes, que és en principi l'empresa que assumeix les activitats per a les quals es van concedir les ajudes de minimis. Si aquesta assignació no fora possible, les ajudes de minimis s'assignaran proporcionalment sobre la base del valor comptable del capital social de les noves empreses en la data efectiva de la separació. f) Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. g) Disposar d'un pla d'igualtat efectiva de dones i homes, si cal, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, i l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. h) Complir amb l'obligació d'informar tercers les dades de caràcter personals dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat de la presentació de la corresponent sol·licitud de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament que aquesta en fa. i) No tindre la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició que contenen les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, 31.07.2014). j) Quan el sol·licitant siga una agrupació sense personalitat jurídica, ha d'aportar el compromís dels integrants de no dissoldre's fins que no haja transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones comercialitzadores de collita de cítrics i/o de caqui, que consten inscrites en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), i que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Mitjançant Resolució d'1 d'agost de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'àmplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui durant la campanya 2021-2022 a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets, fins al 23 d'agost de 2022, inclusivament. (DOGV Num. 9399 / 05.08.2022). El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9384, 15.07.2022).

Formularis documentació

A les sol·licituds, el model normalitzat de les quals està disponible en la seu electrònica de la Generalitat i que s'han de presentar-se degudament omplides i signades, s'ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació: a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. b) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social. c) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància, si és el cas. d) En cas de persones jurídiques: - Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant. - Certificat de l'acord de l'òrgan competent, segons els estatuts de l'entitat, per a sol·licitar l'ajuda i acceptar els compromisos corresponents. - Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent. e) Formulari de domiciliació bancària, si és el cas, degudament omplit i signat. f) Declaració d'ajudes minimis en procediments de la conselleria competent en matèria d'agricultura, i declaració d'ajudes minimis en el cas de fusions o adquisicions d'empreses i en el cas que una empresa se separe en dues o més empreses independents. g) Liquidacions, factures de venda o altres justificants de comercialització de la collita de la campanya de la convocatòria i de les tres campanyes anteriors, en els quals consten, almenys, nom/raó social del sol·licitant, DNI/NIF, les referències SIGPAC de les parcel·les, les varietats i les quantitats de fruita comercialitzada en fresc de cada recinte. Aquest document s'ha de presentar, obligatòriament, en fitxer electrònic per a les sol·licituds presentades des d'una organització de productors, associació d'organitzacions de productors, cooperativa agroalimentària o altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, i organització professional agrària reconeguda a la Comunitat Valenciana, d'acord amb el format que s'establisca en la convocatòria corresponent. h) Certificat d'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) en cítrics o caqui o de Planococcus citri (Risso), Pseudococcus viburni (Signoret) i Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) en caqui, segons consta en el model de l'annex III, expedit i signat per una persona física o jurídica que tinga l'acreditació de la condició d'assessor en gestió integrada de plagues, d'acord amb el que preveu l'article 12 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre. i) Certificat d'haver fet els tractaments i el seguiment de plagues recomanats per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en cítrics i en caqui, expedit i signat per una persona física o jurídica que tinga l'acreditació de la condició d'assessor en gestió integrada de plagues, d'acord amb el que preveu l'article 12 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre. L'acreditació de la documentació relacionada s'ha d'efectuar sense perjudici del que estableix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Quan l'administració actuant consulte o recapte dades o documents en l'àmbit dels fins de la convocatòria que estiguen en el seu poder o que hagen sigut elaborats per qualsevol altra administració, el règim aplicable serà el següent: a) L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per la persona interessada per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i les dades d'identitat fiscal davant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En cas contrari, la persona interessada ha d'aportar els documents acreditatius corresponents. b) L'òrgan gestor del procediment té potestat per a consultar les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, les dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i el registre electrònic de poders notarials. c) L'òrgan gestor podrà verificar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada, d'acord amb el que estableix la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La potestat de verificació implica l'accés a les dades següents: dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del representant legal, i dades que consten en la Base de dades nacional de subvencions: consulta de concessions i ajudes, consulta d'inhabilitacions i, si és el cas, consulta de concessions i ajudes per la regla de minimis.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: Registre de les oficines comarcals agràries i de les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les comunicacions telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: sede.gva.es/es/proc22512. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Les persones beneficiàries de la subvenció s'han de comprometre a: a) Complir amb les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Complir amb la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i amb l'aplicació dels fons percebuts, que no és una altra que la de compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto). c) Proporcionar en tot moment la informació que els siga requerida respecte a la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. d) Comunicar a l'òrgan instructor les ajudes o els ingressos obtinguts o comandes a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer només es conega i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. e) Complir la resta d'obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores aprovades per l'Ordre 8/2022, de 16 de juny de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets. (DOGV núm. 9364 / 17.06.2022).

Observacions

Observacions

Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'ajuda té caràcter de subvenció per a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i/o de caqui durant la campanya 2021-2022, que hagen experimentat un descens del rendiment mitjà de la collita comercialitzada en aquesta campanya d'un mínim del 30 % respecte del de la mitjana de les tres campanyes anteriors, a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets, en els municipis indicats en l'annex II de l'Ordre 8/2022, de 16 de juny, de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets. (DOGV núm. 9364 / 17.06.2022). El càlcul de l'ajuda es farà tenint en compte el valor dels costos mitjans de producció variables del cultiu de què es tracte, cítrics o caqui, que s'han xifrat en 5.661,74 €/ha per a taronger, 5.743,71 €/ha per a mandariner, 9.021,46 €/ha per a llimera i 7.776,83 €/ha per a caquier, que es ponderaran segons el percentatge d'afecció de la plaga, definit en el número 4 de la base tercera, i multiplicant aquest resultat per la superfície total de la persona comercialitzadora de la collita en la campanya de la convocatòria, d'acord amb les fórmules següents: Taronger: CA = 5.661,74 €/ha x % afecció x SPC Mandariner: CA = 5.743,71 €/ha x % afecció x SPC Llimera: CA = 9.021,46 €/ha x % afecció x SPC Caqui: CA = 7.776,83 €/ha x % afecció x SPC en què CA és el càlcul de l'ajuda, en euros, i SPC la superfície de la persona comercialitzadora en la campanya de la convocatòria, en hectàrees. La determinació de la quantia de les ajudes es farà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritat que estableix la base onzena de l'Ordre 8/2022, de 16 de juny, de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets (DOGV núm. 9364 / 17.06.2022). Aquestes ajudes se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316, de la Comissió, de 21 de febrer de 2019, segons el qual el total d'ajudes de minimis concedides a una persona beneficiària no podrà excedir 20.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s'incremente el llindar establit per estat membre. Quan l'import proposat per a concedir en una sol·licitud siga inferior a 300 euros, aquesta no es tramitarà per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa, i s'arxivarà l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a emetre la resolució de concessió d'ajuda i notificar-la a la persona sol·licitant és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de falta de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajudes és el que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que es puguen derivar de la normativa sectorial aplicable. Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, donarà lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador del paràgraf anterior.