Detall de Procediment

Exempció de l'obligació de contractar un servei de manteniment per empreses instal·ladores habilitades en baixa tensió als titulars dels locals de pública concurrència. Indústria

Codi SIA:: 2892731
Codi GVA:: 22672
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar l'exempció de l'obligació de contractar un servei de manteniment per empreses instal·ladores habilitades en baixa tensió als titulars dels locals de pública concurrència, quan la persona titular de la instal·lació dispose dels mitjans i l'organització necessaris per a efectuar el seu manteniment.

Observacions

Observacions

1. EMPRESA INSTAL·LADORA EN BAIXA TENSIÓ Empresa instal·ladora en baixa tensió és la persona física o jurídica que realitza, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i les seues instruccions tècniques complementàries, per a la qual cosa ha de presentar la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat. 2. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES EN BAIXA TENSIÓ De conformitat amb la ITC-BT-03 del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (vegeu l'enllaç a aquest RD en l'apartat "Llista de normativa"), les empreses instal·ladores en baixa tensió es classifiquen en les categories següents: a) CATEGORIA BÀSICA (IBTB) Els instal·ladors d'aquesta categoria podran realitzar, mantindre i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió en edificis, indústries, infraestructures i, en general, totes les compreses en l'àmbit del Reglament de baixa tensió que no es reserven a la categoria especialista. b) CATEGORIA ESPECIALISTA (IBTE) Els instal·ladors i les empreses instal·ladores d'aquesta categoria podran realitzar, mantindre i reparar les instal·lacions de la categoria bàsica i, a més, les corresponents a: - Sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per a habitatges i edificis (IBTE1). Sistemes de control distribuït (IBTE2) - Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades (IBTE3). - Control de processos (IBTE4). - Línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia (IBTE5). - Locals amb el risc d'incendi o explosió (IBTE6). - Quiròfans i sales d'intervenció (IBTE7). - Llums de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars (IBTE8). - Instal·lacions generadores de baixa tensió (IBTE9), que estiguen contingudes en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries. 3. INSTAL·LADOR/A en baixa tensió: Instal·lador/a en baixa tensió és la persona física que té coneixements per a exercir alguna de les activitats corresponents a les categories indicades en l'apartat 3 de la ITC-BT-03 complint el que estableix l'apartat 4 d'aquesta. En concret: - Realitza, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries (ITC-BT). - Ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora habilitada. - I ha de complir i poder acreditar davant de l'administració competent (quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control i per a la categoria que corresponga -bàsica o especialista-) una de les situacions d'OBTENCIÓ DIRECTA de la condició d'instal·lador de baixa tensió que preveu la normativa vigent. L'empresa instal·ladora, en la seua declaració responsable per a l'exercici de l'activitat, acreditarà que la documentació o titulació del personal qualificat de què disposa, la capacita per a l'acompliment de l'activitat. Tot això es pot consultar en el servei existent sobre aquest tema en la Guia Prop i també en l'apartat corresponent de l'àrea d'indústria de la conselleria competent en aquesta matèria (vegeu l'enllaç en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 4. BUTLLETÍ DE REVISIÓ ANUAL (BRA) Les empreses instal·ladores habilitades en baixa tensió, estan OBLIGADES A: "EMETRE ANUALMENT EL BRA EXIGIT EN LA PRESENT ORDRE DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT"

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones titulars dels locals de pública concurrència que disposen dels mitjans i organització necessaris per a efectuar el seu manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del fet que disposa dels mitjans humans i materials indicats en la ITC-BT-03 del REBT-2002, signada per l'instal·lador habilitat designat per a realitzar les revisions. NOTA: El número de registre de la instal·lació es pot consultar en "Consulta d'instal·lacions industrials" (veure apartat enllaços)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/inici). 2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 3. Respecte als documents que cal annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que, després d'omplir-se, S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas. 4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació DE FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA de la documentació que siga procedent. 2. Si el sol·licitat és correcte, el servei territorial competent emetrà una resolució administrativa per a eximir-lo de l'obligació de contractar el manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb una empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió. 3. Si el sol·licitat NO és correcte o és incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena, per mitjans telemàtics a la persona titular de la instal·lació del local de pública concurrència. 4. Després d'això: - Si el titular esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient. 5. L'esmena també s'ha de fer per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. 6. Per a demanar informació sobre expedients en tràmit es recomana la sol·licitud de cita prèvia a través de l'enllaç corresponent (vegeu l'apartat d'enllaços).

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

Un mes

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableixen la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents.