Detall de Procediment

Full de notificació des de l'àmbit educatiu per a l'atenció socioeducativa i la protecció de l'alumnat menor d'edat, annex I, a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 211042
Codi GVA:: 2273
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Establir el procediment per a omplir el model oficial del full de notificació des de l'àmbit educatiu per a l'atenció socioeducativa i la protecció de l'alumnat menor d'edat, que s'adjunta com a annex I a l'ordre en la qual s'aprova aquesta, davant d'una possible situació de desprotecció.

Observacions

Observacions

1r. La direcció del centre i el professorat, així com la resta del personal que, en l'exercici de les seues funcions, col·labora en les notificacions esmentades per salvaguardar el bé superior de les persones menors d'edat, tindran la protecció jurídica per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, tal com consta en l'article 7 de la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'autoritat del professorat. 2n. Segons estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el registre i l'anàlisi de la informació derivats del full de notificació de situacions de desprotecció del menor des de l'àmbit educatiu, s'ha de realitzar garantint la confidencialitat de la informació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La direcció del centre educatiu corresponent o la persona que tinga la representació d'aquest.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei orgànica 1/1996, de 15 gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17/1/96).
  • Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4008, de 28/05/01).
  • Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.
  • Ordre 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i adolescència.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Quan s'observen indicadors i factors de possible situació de desprotecció observats en menors escolaritzats en els centres educatius.

Formularis documentació

- Full de notificació. - Qualsevol altre document o informe que facilite la valoració del cas.

Presentació

Presentació

Presencial

Per a la presentació del full de notificació, cal ajustar-se al que disposa l'article 5 de l'ORDRE 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i l'adolescència.

Telemàtica
A través de l'enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2273 Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Ompliu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els centres educatius, davant indicadors i factors de possible situació de desprotecció observats en les xiquetes, xiquets i/o adolescents escolaritzats en aquests, i tenint en compte l'obligació de comunicació a l'entitat pública competent en matèria de protecció de la infància i adolescència, hauran d'emplenar i remetre la Fulla de Notificació per a comunicar, derivar, coordinar o sol·licitar l'actuació de l'Equip d'Atenció Primària de la localitat on residisca la xiqueta, el xiquet i/o adolescent. Per a realitzar aquesta notificació i comunicació se seguirà el següent procediment: 1. Davant l'evidència raonable d'indicadors i factors de desprotecció observats en l'alumnat, el professor tutor o la professora tutora, el professorat de l'equip docent o altres professionals que exercisquen les seues funcions en el centre educatiu comunicaran la situació a l'equip directiu, que valorarà la gravetat de la situació i establirà, segons el nivell de gravetat, el procediment d'actuació ordinari o d'urgència. En tots dos procediments l'equip directiu constituirà l'equip d'intervenció. 2. L'equip d'intervenció estarà format per la direcció del centre educatiu, la persona tutora de la xiqueta, xiquet o adolescent, l'orientador/orientadora educativa que atén el centre i la persona coordinadora d'igualtat i convivència. Reunit aquest equip i analitzada la informació, s'emplenarà la Fulla de Notificació (Annex I) i s'establiran en el centre educatiu les mesures de protecció, observació i vigilància de les persones menors d'edat, planificant les mesures educatives necessàries en cadascuna de les situacions. La persona professional de l'Equip d'Atenció Primària on residisca la persona menor d'edat es coordinarà amb aquest equip d'intervenció, en el moment es realitze la notificació. Atesa la gravetat de la situació, valorada prèviament per l'equip d'intervenció, s'estableixen dos tipus de procediments d'actuació: ordinari i d'urgència. 1. Procediment Ordinari en cas de tindre evidències o indicis d'una possible situació de desprotecció social d'una persona menor d'edat. a) L'adreça del centre o la persona que ostente la representació d'aquest, remetrà el Full de Notificació, degudament emplenada i signada, amb la informació aportada per l'equip d'intervenció, com més prompte millor, per correu electrònic xifrat i/o fax a l'Equip d'Atenció Primària de la localitat on resideix la xiqueta, xiquet o adolescent, i a la Direcció General competent en matèria de protecció de la infància i adolescència de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge a efectes estadístics, a la següent adreça de correu electrònic: prevencion_infancia@gva.es. Així mateix, es remetrà una còpia del full de notificació degudament emplenada i signada a la Inspecció Educativa i s'incorporarà a l'expedient personal de la persona menor d'edat. b) La direcció del centre educatiu realitzarà la comunicació al Registre Central del pla PREVI, a través de la plataforma ITACA. c) La inspecció d'educació, informada a través de la plataforma ITACA, valorarà la situació i podrà sol·licitar l'assessorament o la intervenció de la Unitat d'Atenció i Intervenció (UAI) de la Direcció Territorial corresponent. La inspecció d'educació decidirà sobre la necessitat i el tipus d'intervenció. d) L'Equip d'Atenció Primària de la localitat on resideix la xiqueta, el xiquet o l'adolescent iniciarà, si escau, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i adolescència, l'oportú expedient administratiu i la valoració de la possible situació de risc, amb la consegüent devolució de la informació i actuacions al centre educatiu. 2. Procediment d'urgència s'aplicarà quan existisquen indicis de perill imminent i greu per a la integritat física o psíquica d'una xiqueta, xiquet o adolescent. Davant aquesta situació, tal com recull la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència, en el seu article 42.2, la direcció del centre, el notificarà immediatament a l'entitat pública competent en matèria de protecció de la infància i adolescència de la Generalitat, a l'autoritat judicial o al Ministeri fiscal i, si es requereix de la seua col·laboració, a les forces i cossos de seguretat. A més, es prendran les mesures immediates de protecció establides en l'Ordre que les circumstàncies requerisquen, inclosa, si escau, la retenció de la persona menor d'edat en el centre educatiu o servei sanitari fins que l'autoritat competent es faça càrrec d'ella o determine la mesura a adoptar. En aquests supòsits d'urgència, les persones professionals hauran d'informar de la situació i les actuacions que es realitzaran al xiquet, xiqueta o adolescent, en un llenguatge que siga adequat i comprensible i adaptat a les seues circumstàncies segons el seu desenvolupament evolutiu i maduresa i en formats accessibles, tal com recull l'article 17 de la Llei 26/2018, donant així compliment al dret de les persones menors d'edat a ser informades. a) L'adreça del centre educatiu comunicarà sempre de manera immediata aquesta circumstància telefònicament i, simultàniament, remetrà el full de notificació degudament emplenada i signada, mitjançant fax o correu electrònic als serveis territorials de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i quan els mateixos no estiguen en funcionament, als centres de recepció de la província corresponent, així com a l'Equip d'Atenció Primària de la localitat on residisca la persona menor d'edat a efectes informatius. Una còpia del full de notificació s'incorporarà a l'expedient personal de la xiqueta, xiquet o adolescent i s'enviarà a la Inspecció Educativa. b) Així mateix, la direcció del centre educatiu realitzarà la comunicació al Registre Central del pla PREVI, a través de la plataforma ITACA. La Inspecció d'educació, així informada, podrà sol·licitar assessorament o intervenció de la unitat d'atenció i intervenció (UAI) de la Direcció Territorial corresponent. c) De conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i adolescència, l'adreça del centre, en cas de sospita de delicte, notificarà la situació a l'autoritat judicial o al Ministeri Fiscal i, en el seu cas, si es requereix de la preceptiva col·laboració, a les Forces i Cossos de Seguretat, a través dels telèfons 091 -Policia Nacional- o 062 -Guàrdia Civil- segons el cas. Per a realitzar aquestes notificacions es procedirà tal com s'especifica en els annexos VI i VII, respectivament, l'Ordre 62/2014, del 28 de juliol. d) Així mateix, els serveis territorials de la Conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència oferiran la devolució de la informació a la direcció del centre educatiu que ha realitzat la notificació. LLOC DE NOTIFICACIÓ: A més del que s'estableix en l'article 5 de l'ORDRE 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou Full de Notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i adolescència, en el procediment d'urgència l'adreça del centre educatiu comunicarà sempre de manera immediata aquesta circumstància telefònicament i, simultàniament, remetrà el full de notificació degudament emplenat i signat, mitjançant fax o correu electrònic als serveis territorials de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge: DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE D’ALACANT Telèfon: 966 47 84 84 Correu electrònic: proteccionalicante@gva.es DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE DE CASTELLÓ Telèfon centraleta Dir. Territorial: 964 726 200 / 964 726 261 / 964 726 265 Fax: 964 72 62 01 Correu electrònic: direccioterritorialcs@gva.es DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE DE VALÈNCIA Telèfon: 961 271 679 / 961 271 639 / 961 271 693 / 961 271 582 Fax: 961271912_fax@gva.es / 961271913_fax@gva.es Correu electrònic: proteccionvalencia@gva.es En el procediment d'urgència, si la notificació ha de realitzar-se fora de l'horari administratiu, haurà de dirigir-se a la direcció del Centre de Recepció de la província que corresponga: Província d’ALACANT: CENTRE DE RECEPCIÓ “ALACANT” Telèfon: 965 919 000 / 965 919 002 / 965 919 003 / 616 942 617 Fax: 965 919 001 / 965 241 812 Correu electrònic: heredia_ros@gva.es CENTRE DE RECEPCIÓ “LUCENTUM I” Telèfon: 965 242 245 / 965 242 240-42 / 608 746 095 Correu electrònic: centrolucentum@diagrama.org CENTRE DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA “HOGAR PROVINCIAL” Telèfon: 965 265 100 / 965 269 394 Correu electrònic: gerenciahogar@diputacionalicante.es hogarprovincial@dip-alicante.es Província de CASTELLÓ: CENTRE DE RECEPCIÓ “VERGE DE LLEDÓ I” Telèfon Centraleta Residència Verge del Lledó I i II: 964 715 731 / 619 839 930 Fax: 964 336 740 Correu electrònic: rraia_vlledoI@gva.es CENTRE DE RECEPCIÓ “VERGE DE LLEDÓ II” Telèfon Centraleta Residència Verge del Lledó I i II: 964 715 731 / 964 715 738 / 649 495 235 Fax: 964 237 600 Correu electrònic: recep_menlledo@gva.es Província de VALÈNCIA: CENTRE DE RECEPCIÓ “LA TORRE (ALBORACHE)” Telèfon: 961 922 610 / 961 922 624 Correu electrònic: info.latorre@fundacionantoniomoreno.org CENTRE DE RECEPCIÓ “LES PALMERES” Telèfon: 962 787 155 / 962 787 157 / 650 522 795 Correu electrònic: palmeres_rci@gva.es CENTRE DE RECEPCIÓ “LOS PINOS” Telèfon: 960 500 241 Correu electrònic: subdireccion.lospinos@fundacionantoniomoreno.org

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa