Detall de Procediments

Full de notificació des de l'àmbit educatiu per a l'atenció socioeducativa i la protecció de l'alumnat menor d'edat, annex I, a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Full de notificació des de l'àmbit educatiu per a l'atenció socioeducativa i la protecció de l'alumnat menor d'edat, annex I, a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Establir el procediment per a omplir el model oficial del full de notificació des de l'àmbit educatiu per a l'atenció socioeducativa i la protecció de l'alumnat menor d'edat, que s'adjunta com a annex I a l'ordre en la qual s'aprova aquesta, davant d'una possible situació de desprotecció.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La direcció del centre educatiu corresponent o la persona que tinga la representació d'aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Quan s'observen indicadors i factors de possible situació de desprotecció observats en menors escolaritzats en els centres educatius.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a la presentació del full de notificació, cal ajustar-se al que disposa l'article 5 de l'ORDRE 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i l'adolescència.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Full de notificació.
  - Qualsevol altre document o informe que facilite la valoració del cas.

  Impresos associats

  FULL DE NOTIFICACIÓ DES DE L'ÀMBIT EDUCATIU PER A LA ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I LA PROTECCIÓ DE L'ALUMNAT MENOR D'EDAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els centres educatius, davant d'indicadors i factors de possible situació de desprotecció observats en les xiquetes, els xiquets i/o adolescents escolaritzats en aquests, i tenint en compte l'obligació de comunicació a l'entitat pública competent en matèria de protecció de la infància i adolescència, han d'omplir i remetre el full de notificació per a comunicar, derivar, coordinar o sol·licitar l'actuació de l'equip d'atenció primària de la localitat on residisca la xiqueta, el xiquet i/o l'adolescent.
  Per a fer aquesta notificació i comunicació, se seguirà el procediment següent:
  1. Davant l'evidència raonable d'indicadors i factors de desprotecció observats en l'alumnat, el professor tutor o la professora tutora, el professorat de l'equip docent o altres professionals que exercisquen les seues funcions en el centre educatiu comunicaran la situació a l'equip directiu, que valorarà la gravetat de la situació i establirà, segons el nivell de gravetat, el procediment d'actuació ordinari o d'urgència. En els dos procediments l'equip directiu constituirà l'equip d'intervenció.
  2. L'equip d'intervenció estarà format per la direcció del centre educatiu, la persona tutora de la xiqueta, el xiquet o l'adolescent, l'orientador/orientadora educativa que atén el centre i la persona coordinadora d'igualtat i convivència. Reunit aquest equip i analitzada la informació, s'ha d'omplir el full de notificació (annex I) i s'establiran en el centre educatiu les mesures de protecció, observació i vigilància de les persones menors d'edat, i es planificaran les mesures educatives necessàries en cada una de les situacions. La persona professional de l'equip d'atenció primària on residisca la persona menor d'edat es coordinarà amb aquest equip d'intervenció, en el moment en què se'n faça la notificació.

  Atesa la gravetat de la situació, valorada prèviament per l'equip d'intervenció, s'estableixen dos tipus de procediments d'actuació: ordinari i d'urgència.

  1. Procediment ordinari en cas de tindre evidències o indicis d'una possible situació de desprotecció social d'una persona menor d'edat.
  a) L'adreça del centre o la persona que tinga la representació d'aquest remetrà el full de notificació, degudament omplit i signat, amb la informació aportada per l'equip d'intervenció, com més prompte millor, per correu electrònic xifrat i/o fax a l'equip d'atenció primària de la localitat on resideix la xiqueta, el xiquet o l'adolescent, i a la direcció general competent en matèria de protecció de la infància i adolescència de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a efectes estadístics i de seguiment en els casos que es requerisca.
  Així mateix, es remetrà una còpia del full de notificació degudament omplit i signat a la Inspecció Educativa i s'incorporarà a l'expedient personal de la persona menor d'edat.
  b) La direcció del centre educatiu en farà la comunicació al Registre central del Pla PREVI, a través de la plataforma ITACA.
  c) La inspecció d'educació, informada a través de la plataforma ITACA, valorarà la situació i podrà sol·licitar l'assessorament o la intervenció de la Unitat d'Atenció i Intervenció (UAI) de la direcció territorial corresponent. La Inspecció d'Educació decidirà sobre la necessitat i el tipus d'intervenció.
  d) L'equip d'atenció primària de la localitat on resideix la xiqueta, el xiquet o l'adolescent iniciarà, si és el cas, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i adolescència, l'oportú expedient administratiu i la valoració de la possible situació de risc, amb la consegüent devolució de la informació i les actuacions al centre educatiu.

  2. Procediment d'urgència, que s'aplicarà quan existisquen indicis de perill imminent i greu per a la integritat física o psíquica d'una xiqueta, xiquet o adolescent.
  Davant d'aquesta situació, tal com recull la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, en el seu article 42.2, la direcció del centre ho notificarà immediatament a l'entitat pública competent en matèria de protecció de la infància i adolescència de la Generalitat, a l'autoritat judicial o al Ministeri Fiscal i, si es requereix la seua col·laboració, a les forces i cossos de seguretat. A més, es prendran les mesures immediates de protecció establides en l'ordre que les circumstàncies requerisquen, inclosa, si és el cas, la retenció de la persona menor d'edat en el centre educatiu o servei sanitari fins que l'autoritat competent es faça càrrec d'ella o determine la mesura que cal adoptar. En aquests supòsits d'urgència, les persones professionals hauran d'informar de la situació i les actuacions que es realitzaran al xiquet, la xiqueta o l'adolescent, en un llenguatge que siga adequat i comprensible i adaptat a les seues circumstàncies segons el seu desenvolupament evolutiu i maduresa i en formats accessibles, tal com recull l'article 17 de la Llei 26/2018, per tal de complir el dret de les persones menors d'edat a ser informades.

  a) L'adreça del centre educatiu comunicarà sempre de manera immediata aquesta circumstància telefònicament i, simultàniament, remetrà el full de notificació degudament omplit i signat, mitjançant un fax o correu electrònic als serveis territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i, quan aquests no estiguen en funcionament, als centres de recepció de la província corresponent, així com a l'equip d'atenció primària de la localitat on residisca la persona menor d'edat a efectes informatius.
  Una còpia del full de notificació s'incorporarà a l'expedient personal de la xiqueta, el xiquet o l'adolescent i s'enviarà a la Inspecció Educativa.
  b) Així mateix, la direcció del centre educatiu en farà la comunicació al Registre central del Pla PREVI, a través de la plataforma ITACA. La Inspecció d'Educació, així informada, podrà sol·licitar assessorament o intervenció de la Unitat d'Atenció i Intervenció (UAI) de la direcció territorial corresponent.
  c) De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i adolescència, la direcció del centre, en cas de sospita de delicte, notificarà la situació a l'autoritat judicial o al Ministeri Fiscal i, si és el cas, si es requereix la preceptiva col·laboració, a les forces i cossos de seguretat, a través dels telèfons 091 -Policia Nacional- o 062 -Guàrdia Civil-, segons el cas. Per a fer aquestes notificacions es procedirà tal com s'especifica en els annexos VI i VII, respectivament, de l'Ordre 62/2014, del 28 de juliol.
  d) Així mateix, els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència oferiran la devolució de la informació a la direcció del centre educatiu que ha fet la notificació.


  LLOC DE NOTIFICACIÓ:


  A més del que estableix l'article 5 de l'ORDRE 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i adolescència, en el procediment d'urgència la direcció del centre educatiu comunicarà sempre de manera immediata aquesta circumstància telefònicament i, simultàniament, remetrà el full de notificació degudament omplit i signat, mitjançant fax o correu electrònic als serveis territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives:


  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES D'ALACANT
  Telèfon: 966 47 83 21
  Correu electrònic: proteccionalicante@gva.es


  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES DE CASTELLÓ
  Telèfon: 964 726 261 / 964 726 265
  Fax: 964 72 62 01 / 946 72 62 01
  Correu electrònic: direccioterritorialcs@gva.es


  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES VALÈNCIA
  Telèfon: 681 193 883
  Fax: 961 27 19 12 / 961 27 19 13
  Correu electrònic: checa_mlu@gva.es


  EN EL PROCEDIMENT D'URGÈNCIA, SI LA NOTIFICACIÓ S'HA DE FER FORA DE L'HORARI ADMINISTRATIU, haurà de dirigir-se a la direcció del centre de recepció de la província que corresponga:


  Província d'ALACANT:


  CENTRE DE RECEPCIÓ "ALACANT"
  Telèfon: 965 919 000 / 965 919 002 / 965 919 003
  Fax: 965 919 001 / 965 241 812
  Correu electrònic: heredia_ros@gva.es


  Província de CASTELLÓ:


  CENTRE DE RECEPCIÓ "VERGE DEL LLEDÓ I"
  Telèfon: 964715730 / 619 839 930
  Fax: 964 237 600
  Correu electrònic: rraia_vlledoI@gva.es


  CENTRE DE RECEPCIÓ "VERGE DE LLEDÓ II"
  Telèfon: 964 715 737 / 964 715 731
  Fax: 964 237 600
  Correu electrònic: recep_menlledo@gva.es


  Província de VALÈNCIA:


  CENTRE DE RECEPCIÓ "LA TORRE (ALBORACHE)"
  Telèfon: 961 922 610 / 674 342 947
  Correu electrònic: larena_jul@gva.es
  info.latorre@fundacionantoniomoreno.org

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  A través de l'enllaç:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2273

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  1r. La direcció del centre i el professorat, així com la resta del personal que, en l'exercici de les seues funcions, col·labora en les notificacions esmentades per salvaguardar el bé superior de les persones menors d'edat, tindran la protecció jurídica per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, tal com consta en l'article 7 de la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'autoritat del professorat.


  2n. Segons estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el registre i l'anàlisi de la informació derivats del full de notificació de situacions de desprotecció del menor des de l'àmbit educatiu, s'ha de realitzar garantint la confidencialitat de la informació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/1996, de 15 gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17/1/96).
  - Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4008, de 28/05/01).
  - Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.
  - Ordre 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i adolescència.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 93/2001, de 22 de maig.

  Vegeu la Llei 26/2018, de 21 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 5/2021, de 15 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.