Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2895839
|
Codi GVA: 22834
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència....

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

INFORMACIÓ ADDICIONAL Les Resolucions de Concessió es dictaran per l'ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament del crèdit. En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haguera expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que pretenguen adquirir semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries i que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes: a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer...

Saber més
Requisits

S'haurà de presentar UNA sol·licitud per semiremolc a adquirir. Podran ser BENEFICIARIS de l'ajuda: · Les persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les autoritzacions de transport definides en l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març de 2022 i la seua posterior correcció...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa. 2. ESMENA - Quan la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 1 de setembre de 2022 i quedarà obert fins al 30 d'abril de 2024. (DOGV núm. 9413, 26/08/2022).

Documentació
1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud: a) Declaració responsable per a la sol·licitud d'ajudes. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes...
Saber més

Resolució

Termini màxim
-El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS (6) mesos des de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.- - La resolució no...
Saber més
Quantia i cobrament
- La quantia unitària de les ajudes serà de 1.000,00 euros per semiremolc adquirit, sempre que reunisquen els requisits establits en l'Ordre 2/2022, de 28 de març i la seua posterior correcció d'errors i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre. - Es...
Saber més
Obligacions
Obligacions de les persones físiques i jurídiques beneficiàries a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, presentant la documentació requerida d'acord amb l'activitat o activitats per a les quals se sol·licite ajuda....
Saber més
Sancions
Article 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.(DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).