Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2895839
|
Codi GVA: 22834
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-09-2022

Fins 30-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.

 

AQUESTES AJUDES ES CONCEDEIXEN EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXTGENERATIONEU.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-09-2022 al 30-04-2024
Observacions

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les Resolucions de Concessió es dictaran per l'ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament del crèdit.

 

En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haguera expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost o bé s'incorpore nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que pretenguen adquirir semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries i que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes:

a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.

d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE.

e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre.

f) Persones jurídiques privades que a la data de la sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

 

Podran així mateix ser sol·licitants d'aquestes ajudes empreses de rènting o lísing operatiu en els termes i condicions establits en l'Ordre 2/2022, de 28 de març i la seua posterior correcció d'errors, així com en el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre.

Requisits

S'haurà de presentar UNA sol·licitud per semiremolc a adquirir.

Podran ser BENEFICIARIS de l'ajuda:

· Les persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les autoritzacions de transport definides en l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març de 2022 i la seua posterior correcció d'errors. L'autorització haurà d'estar en vigor a la data de la sol·licitud de les ajudes.

· Les persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en el punt anterior.

I a més complisquen els següents requisits:

· Tindre la seua residència fiscal en la Comunitat Valenciana.

· Dur a terme l'adquisisión de semiremolc per a ús en autopistes ferroviàries(una vegada concedida l'ajuda), en els termes i condicions de l'Ordre 2/2022, de 28 de març de 2022 i la seua posterior correcció d'errorres.

 

Amb caràcter general, no s'exigirà per a per a l'adquisició de vehicles que el concessionari, punt de venda o fabricant/importador que realitze la venda del vehicle al destinatari últim, o l'empresa de rènting o lísing amb la qual es puga fer l'operació de finançament, estiga domiciliat en la comunitat autònoma o a les ciutats de Ceuta i Melilla en la qual aquest destinatari últim realitze la sol·licitud de l'ajuda.

 

No podran ser destinataris últims de les ajudes:

· Les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014.

· Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

· Les empreses que es troben subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajuda o subvenció que els haguera sigut atorgada amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol mena d'incompliment de les obligacions que li vingueren atribuïdes en la concessió.

· Les empreses o entitats de titularitat pública que siguen prestadores del servei de transport públic urbà.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa.

 

2. ESMENA

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu.

- Es durà a terme telemàticament en la Seu Electrònica de la Generalitat, fent referència al codi d'expedient que li haja sigut assignat. L'accés al tràmit concret d'aportació de documentació complementària podrà realitzar-se mitjançant tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https:sede.gva.es), seleccionant el tràmit corresponent.

La no aportació en termini de la corresponent documentació i la seua falta d'esmena determinarà l'exclusió de la sol·licitud.

 

3. INSTRUCCIÓ

- La instrucció del procediment correspondrà a la Subdirecció General de Transport.

 

4. RESOLUCIÓ

- Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

 

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible.

 

- La resolució de concessió determinarà la quantia concedida a cada persona o entitat jurídica i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que hagen de subjectar-se la persona o entitat beneficiària.

 

- Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre d'entrada, fins que finalitze el crèdit

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 1 de setembre de 2022 i quedarà obert fins al 30 d'abril de 2024. (DOGV núm. 9413, 26/08/2022).

Documentació
1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud: a) Declaració responsable per a la sol·licitud d'ajudes. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes...
Saber més

Resolució

Termini màxim
-El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS (6) mesos des de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.- - La resolució no...
Saber més
Quantia i cobrament
- La quantia unitària de les ajudes serà de 1.000,00 euros per semiremolc adquirit, sempre que reunisquen els requisits establits en l'Ordre 2/2022, de 28 de març i la seua posterior correcció d'errors i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre. - Es...
Saber més
Obligacions
Obligacions de les persones físiques i jurídiques beneficiàries a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, presentant la documentació requerida d'acord amb l'activitat o activitats per a les quals se sol·licite ajuda....
Saber més
Sancions
Article 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.(DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).