TECE - Inscripció d'agents d'intermediació immobiliària

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2896363
|
Codi GVA: 22848
Descarregar informació
Termini obert

Des de 17-10-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del present tràmit és la inscripció en el Registre d'agents d'intermediació immobiliària de les persones que es dediquen a l'activitat, amb la finalitat de promoure la transparència en el sector de l'habitatge i garantir la protecció de persones propietàries i inquilines.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
17-10-2022
Normativa
 • Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 130/2021, d'1 d'octubre, de Consell, d'aprovació del Reglament per a la mobilització d'habitatges buits i rehabilitats.
 • Decret 98/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual es regula el Registre d'agents d'intermediació immobiliària de la Comunitat Valenciana i els...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que reunisquen els requisits que estableix l'apartat "Requisits" i que són els que s'enumeren en l'art. 3 del Decret 98/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual es regula el Registre d'agents d'intermediació immobiliària de la Comunitat Valenciana, i els...

Saber més
Requisits

Les persones físiques o jurídiques han de reunir els requisits següents: a) Requisits d'ubicació i d'atenció. La persona que actue com a agent d'intermediació immobiliària ha de comptar amb un establiment obert al públic, llevat que es presten els serveis exclusivament a distància per via...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
A través de l'enllaç corresponent.

Sol·licitud

Termini
Des de 17-10-2022

En el cas de sol·licituds individuals, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor del Decret 98/2022, de 29 de juliol, del Consell, tots els interessats que estiguen duent a terme en el moment de la seua entrada en vigor tasques de mediació immobiliària hauran de sol·licitar la corresponent...

Saber més
Documentació
La sol·licitud d'inscripció realitzada tant de manera individual com col·legiada s'ha de formalitzar mitjançant una declaració responsable, en la qual es farà constar el que preveu l'article 3 del Decret 98/2022, de 29 de juliol, del Consell: 1) De manera individual, la persona interessada,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent.

Resolució

Termini màxim
Una vegada presentada la sol·licitud amb declaració responsable, s'acordarà la inscripció de manera immediata. (Article 7.1 del Decret 98/2022)
Obligacions
Les incloses en la declaració responsable. Complir les obligacions i els principis d'actuació establits en la legislació vigent i en els codis professionals de conducta. (Article 3 del Decret 98/2022). Actualitzar les dades facilitades quan s'haja produït qualsevol modificació. (Article 9.1 del...
Saber més
Observacions

Les resolucions dictades per la direcció general competent en matèria de funció social de l'habitatge no posen fi a la via administrativa i poden ser objecte de recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que les va dictar, competent en matèria d'habitatge, segons el que disposen els...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General d'Emergència Residencial.

Preguntes freqüents

Dubtes sobre la tramitació
 • Quins efectes té el reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador?
 • El reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador té els efectes següents: - La inscripció en el Directori d'agents immobiliaris col·laboradors i l'assignació d'un número d'inscripció (número d'inscripció DAIC), amb el qual s'haurà d'identificar l'agent per al desenvolupament de...
 • Saber més
 • Es pot cancel·lar la inscripció?
 • - La cancel·lació de la inscripció a instàncies de part es tramitarà amb el mateix procediment especificat en el Decret 98/2022, de 29 de juliol, del Consell, per a la inscripció. - La cancel·lació de la inscripció d'ofici es farà: a) Per defunció o cessament de l'activitat de la persona...
 • Saber més
On consultar dubtes sobre el tràmit: