Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'arbitratge per les persones consumidores i usuàries. Consum.

  Objecte del tràmit

  Facilitar que els consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana puguen, per mitjà del sistema arbitral, solucionar les controvèrsies amb els empresaris o professionals, com a alternativa que exclou els tribunals ordinaris de justícia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran formular sol·licituds d'arbitratge els consumidors o usuaris que reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  - Ser persona física que actue en un àmbit alié a una activitat empresarial o professional.
  - També les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuen sense ànim de lucre en un àmbit alié a una activitat comercial o empresarial.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El procediment és gratuït.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'hi haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - Registres de la Junta Arbitral:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL PER A INFORMACIÓ GENERAL DELS PROCEDIMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : https://cindi.gva.es/es/cita-previa

  REGISTRE DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM - ALACANT
  C/ CERVANTES, 3Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 965145600
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  PL. MAJOR, 1Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964355100
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM D'ALACANT AMB SEU EN BENIDORM
  PASSEIG TOLLS, 2Ver plano
  03502 Benidorm
  Tel: 966870170
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209489

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CEUC-JAC-S01&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2290

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Haurà de presentar-se la documentació següent:

  1.- Imprés de sol·licitud d'arbitratge de consum (segons el model que corresponga d'entre els que figuren a continuació com a impresos associats a este tràmit, o bé omplint el formulari web de sol·licitud del tràmit telemàtic).

  IMPORTANT: PER FAVOR, ABANS D'OMPLIR ESTA SOL·LICITUD LLIJA LES INSTRUCCIONS GENERALS.

  2.- Reclamació prèvia realitzada davant de l'organisme competent.

  3.- Factures, pressupostos o qualsevol altre document que s'estime convenient per a fonamentar la reclamació.

  Impresos associats

  [SOLARA] SOL·LICITUD ARBITRATGE DE CONSUM - ALACANT

  [SOLARC] SOL·LICITUD ARBITRATGE DE CONSUM - CASTELLÓ

  [SOLARV] SOL·LICITUD ARBITRATGE DE CONSUM - CV

  [SOLARB] SOL·LICITUD ARBITRATGE DE CONSUM - BENIDORM

  [INSOLAR] INSTRUCCIONS PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD D'ARBITRATGE DE CONSUM

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- El procediment s'inicia amb la presentació de la sol·licitud d'arbitratge, bé per via telemàtica, o bé presencialment en els corresponents registres de la Junta Arbitral de Consum competent.

  2.- Si l'empresa no està adherida amb caràcter general a l'arbitratge, se sol·licitarà l'adhesió per al cas concret; en cas de no acceptar-se l'adhesió, s'arxivarà l'expedient per no acceptació.

  3.- Designació del Col·legi Arbitral i convocatòria de l'audiència, o designació d'àrbitre únic sempre que ho acorde el president de la Junta Arbitral, la quantia de la controvèrsia siga inferior a 300 euros i que les parts no s'hi oposen.
  La composició del Col·legi Arbitral és tripartida: administració, consumidors i sector empresarial.

  4.- Celebració de l'audiència, en la qual les parts podran comparéixer i fer les al·legacions que consideren necessàries en defensa dels seus interessos.

  5.- Resolució:

  - En el cas que les parts no opten expressament per l'arbitratge en dret, els àrbitres resoldran en equitat.

  - La resolució de l'arbitratge es recollirà per escrit en un LAUDE, i serà d'obligat compliment per a les parts.

  - El laude té caràcter vinculant i executiu, i produïx efectes idèntics a cosa jutjada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  El laude podrà ser objecte de recurs d'anul·lació i revisió en els casos i condicions establides en la legislació processal i d'arbitratge.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CEUC-JAC-S01&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2290

  Tramitació

  1.- La presentació de la sol·licitud d'arbitratge i de la documentació annexa requerida POT realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe de la qual acaba d'indicar-se.

  Clicant en eixe enllaç directe o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació que haja d'acompanyar-lo i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre.

  2.- Esta modalitat telemàtica té com a objectiu que el consumidor puga sol·licitar l'arbitratge per Internet. Este sistema compta amb totes les garanties de seguretat i autenticitat necessàries, resultant igual de vàlid jurídicament que el procés escrit presencial convencional.

  3.- Per a poder presentar la sol·licitud d'arbitratge de consum per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de certificat digital amb firma electrònica avançada.
  Els certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, amb els que, amb caràcter general, es pot realitzar la tramitació telemàtica són el DNIe (DNI electrónico), el certificat de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoridad de Certificació de la Comunitat Valenciana).
  També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri competent en matèria d'Indústria.
  Trobarà més informació respecte d'això en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados

  4.- Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:

  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - La grandària màxima permesa dels documents a adjuntar és de 10 MB.

  - Les extensions de documents permeses són PDF, DOC, DOCX, JPG, ODT, ZIP, RAR i ODS.

  Encara que, IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

  Inici
 • Informació complementària

  EXCLUSIONS: NO podran ser objecte d'arbitratge de consum:

  - Les qüestions sobre les quals haja recaigut una resolució judicial ferma i definitiva.
  - Les matèries inseparablement unides a altres sobre les quals les parts no tinguen poder de disposició.
  - Les qüestions en què, d'acord amb les lleis, haja d'intervindre el Ministeri Fiscal en representació i defensa dels qui, per manca de capacitat d'obrar o de representació legal, no poden actuar per si mateixos.
  - Aquelles en què concórreguen intoxicació, lesió, mort o hi haja indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d'estos.

  Enllaços

  Arbitratge de consum

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum (BOE núm. 48, de 25/02/2008).
  - Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge (BOE núm. 309, de 26/12/2003).
  - Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer

  Vegeu Llei 60/2003, de 23 de desembre

  Vegeu Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.