Sol·licitud d'arbitratge per les persones consumidores i usuàries. Consum.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211047
|
Codi GVA: 2290
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar que les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana puguen, per mitjà del Sistema Arbitral de Consum, solucionar les controvèrsies amb els empresaris o professionals, com a alternativa que exclou els tribunals ordinaris de justícia.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1) EXCLUSIONS

 

NO podran ser objecte d'arbitratge de consum:

 

- Les qüestions sobre les quals haja recaigut una resolució judicial ferma i definitiva.

 

- Les matèries inseparablement unides a altres sobre les quals les parts no tinguen poder de disposició.

 

- Les qüestions en què, d'acord amb les lleis, haja d'intervindre el Ministeri Fiscal en representació i defensa dels qui, per manca de capacitat d'obrar o de representació legal, no poden actuar per si mateixos.

 

- Aquelles en què concórreguen intoxicació, lesió, mort o hi haja indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d'estos.

 

 

 

2) Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'EXPEDIENT (inclosa la seua possible esmena) s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de COMERÇ i/o CONSUM de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

 

 

 

3) Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre ARBITRATGE de consum en l'apartat corresponent de l'àrea de CONSUM de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Vegeu enllaç directe a eixe apartat en "Enllaços")

Normativa
 • Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum (BOE núm. 48, de 25/02/2008).
 • Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge (BOE núm. 309, de 26/12/2003).
 • Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6487, de 24/03/2011).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran formular sol·licituds d'arbitratge les persones consumidores o usuàries que reunisquen els requisits següents:

Requisits

- Ser persona física que actue en un àmbit alié a una activitat empresarial o professional.

 

- També les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuen sense ànim de lucre en un àmbit alié a una activitat comercial o empresarial.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. El procediment s'inicia amb la presentació de la sol·licitud d'arbitratge, bé per via telemàtica, o bé presencialment en els corresponents registres de la Junta Arbitral de Consum competent.

 

2. Si l'empresa no està adherida amb caràcter general a l'arbitratge, se sol·licitarà l'adhesió per al cas concret; en cas de no acceptar-se l'adhesió, s'arxivarà l'expedient per no acceptació.

 

3. Designació del Col·legi Arbitral i convocatòria de l'audiència, o designació d'àrbitre únic sempre que ho acorde el president de la Junta Arbitral, la quantia de la controvèrsia siga inferior a 300 euros i que les parts no s'hi oposen.

La composició del Col·legi Arbitral és tripartida: administració, consumidors i sector empresarial.

 

4. Celebració de l'audiència, en la qual les parts podran comparéixer i fer les al·legacions que consideren necessàries en defensa dels seus interessos.

 

5. Resolució:

 

- En el cas que les parts no opten expressament per l'arbitratge en dret, els àrbitres resoldran en equitat.

 

- La resolució de l'arbitratge es recollirà per escrit en un LAUDE, i serà d'obligat compliment per a les parts.

 

- El laude té caràcter vinculant i executiu, i produïx efectes idèntics a cosa jutjada.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Ha de presentar-se la documentació següent: 1. Imprés de sol·licitud d'arbitratge de consum (segons el model que corresponga d'entre els que figuren a continuació com a impresos associats a este tràmit, o bé omplint el formulari web de sol·licitud del tràmit telemàtic). IMPORTANT: PER FAVOR,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació de la sol·licitud d'arbitratge i de la documentació annexa requerida POT realitzar-se PER MITJÀ DEL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. Fent clic en eixe enllaç directe o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este...
Saber més
Presencial

* IMPORTANT:

 

. L'opció presencial és vàlida únicament en cas de persones FÍSIQUES (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

 

. Consultar la informació disponible en l'apartat "Registre i cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria competent en matèria de Consum (vegeu enllaç directe a eixe apartat en "Enllaços")

 

 

-----------------------------------------------------

 

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'hi haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

- Registres de la Junta Arbitral:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- El resultat de l'arbitratge de consum es produirà abans de quatre mesos des de la designació del Col·legi Arbitral, i la resolució de l'arbitratge s'arreplegarà per escrit i serà d'obligat compliment per a les parts. - El laude té caràcter vinculant i executiu i produïx efectes idèntics a...
Saber més
Quantia i cobrament
El procediment és gratuït.
Observacions

El laude podrà ser objecte de recurs d'anul·lació i revisió en els casos i condicions establides en la legislació processal i d'arbitratge.

Òrgans resolució
Els àrbitres del Col·legi Arbitral.