Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic-Associacions, durant l'exercici 2023 (CMATEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Comerç.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2929985
|
Codi GVA: 23010
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar INVERSIONS en el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses, durant l'exercici 2023*, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, i garantisquen la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució de manera que es permeta a les empreses ser més competitives i resilients.

 

* Nota: d'acord amb la base reguladora tercera, EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, sempre que es tracte de despeses subvencionables i efectivament pagats amb anterioritat a la presentació de l'ajuda.

 

Els projectes elegibles hauran de complir amb el principi de "no causar un perjudici significatiu" a objectius mediambientals en virtut del reglament relatiu al Mecanisme de recuperació i resiliència.

 

Les inversions susceptibles de rebre suport es desenvoluparan a la Comunitat Valenciana.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

 

1. Les consultes relacionades amb el CONTINGUT d'aquestes ajudes s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

 

 

2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

3. Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

1. Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions sense ànim de lucre del sector comercial, així com les entitats associatives que integren diverses associacions de comerciants o les federacions i confederacions, legalment constituïdes i amb seu social a la Comunitat Valenciana.

 

 

2. Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els següents requisits i mantindre'ls durant l'àmbit temporal de l'ajuda:

 

a) Estar legalment constituïdes.

 

b) Que tinguen entre les seues finalitats estatutàries i programes d'actuació la defensa dels interessos del sector comercial i la realització d'activitats que contribuïsquen a la dinamització i el foment de l'activitat comercial.

 

c) Que almenys el 51 % de membres desenvolupen una activitat comercial que s'enquadre dins de la secció primera, agrupacions 61, 62, 64, 65 i 66 (excepte 664 i 665), el grup 755 de l'agrupació 75 i l'agrupació 97, de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) segons el Reial decret llei 1175/1990, de 28 de setembre.

 

d) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que estableix l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

 

e) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i a l'AEAT) i de Seguretat Social.

 

f) No ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions.

 

g) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en les bases reguladores d'aquesta ajuda.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini que estableix la resolució de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, i es concedirà per ORDRE DE...
Saber més
Criteris de valoració
Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la concessió s'efectuarà en règim de concurrència no competitiva, d'acord amb el que s'estableix en les esmentades bases reguladores, per ordre de presentació de sol·licituds, fins a esgotar el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 24 DE JULIOL DE 2023 FINS Al dia 22 DE SETEMBRE DE 2023, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria 2023 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9642, de 18/07/2023).

 

* IMPORTANT: juntament amb la sol·licitud es presentarà també la JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES.

 

 

Documentació
* NOTA: Les entitats sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud d'ajuda única que podrà englobar una o diverses de les categories de despeses indicades en els apartats anteriors. Els conceptes de despesa, per a ser considerats finançables, hauran de detallar-se individualment en la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA: 1. Podran ser objecte de subvenció les inversions vinculades a l'establiment comercial realitzades per les entitats beneficiàries en els conceptes següents: a) Despeses en inversió referides a la transformació digital. b) Despeses en inversió...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu la base sisena de l'annex I de la resolució per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives que preveu la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector...
  Saber més