Detall de Procediment

Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç : Inversions fons tecnològic - PYMES, durant l'exercici 2022 (CMYTEC). Comerç.

Codi SIA: 2929986
Codi GUC: 23012
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-01-2023
03-02-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar INVERSIONS en el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses, durant l'exercici 2022, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, que garantisquen la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, i facen les empreses més competitives i resilients. Els projectes elegibles hauran de complir amb el principi de "no causar un perjudici significatiu" a objectius mediambientals en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de recuperació i resiliència. Les actuacions susceptibles de rebre suport es desenvoluparan a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Les consultes sobre aquestes ajudes s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

Requisits

- Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que estableix l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutores per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Les altres que, si és el cas, es determinen en les bases reguladores d'aquesta ajuda. - Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

Interessats

En podran ser beneficiàries: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions. 2. I que exercisquen o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons: - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479. 3. En el cas de COMERÇ NO SEDENTARI, s'admetran exclusivament les modalitats de venda en mercats ambulants i el comerç itinerant en vehicles-botiga o canals curts de comercialització. L'activitat principal de l'empresa ha de ser la venda ambulant. 4. Si en l'establiment s'exerceixen de manera simultània activitats de comerç juntament amb altres que no tinguen aquesta consideració, s'haurà d'acreditar que l'ACTIVITAT PRINCIPAL EXERCIDA en l'establiment és la de COMERÇ, per a la qual cosa cal presentar la documentació acreditativa de la xifra de negoci o de vendes de les diferents activitats econòmiques o una altra documentació que puga acreditar aquesta circumstància.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de pime d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, de 24/12/2013).
 • ANNEX I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
 • Resolució de 21 de desembre de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen subvencions per a l'exercici 2022, destinades al Programa de modernització del comerç: Fons Tecnològic, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (CMYTEC) (DOGV núm. 9497 de 26/12/2022)
 • Extracte de la Resolució de xx de desembre de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen subvencions per a l'exercici 2022, destinades al Programa de modernització del comerç: Fons Tecnològic, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (CMYTEC) (DOGV núm. 9497 de 26/12/2022)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 10 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 3 DE FEBRER DE 2023, els dos inclusivament (en 2022 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9497, de 26/12/2022). NOTA: Juntament amb la sol·licitud es presentarà la JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES.

Documentació

NOTA: Les entitats sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud d'ajuda única que podrà englobar una o diverses de les categories de despeses indicades en els apartats anteriors. Els conceptes de despesa, per a ser considerats finançables, hauran de detallar-se individualment en la memòria a presentar juntament amb la sol·licitud. En cas contrari, no seran tinguts en compte en la configuració de la despesa finançable. 1 - SOL·LICITUD general de subvenció (formulari web general de subvencions) i SEGON FORMULARI web denominat "Ajudes inversions fons tecnològic_PIMES, CMYTEC, els dos disponibles en el tràmit telemàtic). S'ha de presentar una sol·licitud per cada establiment, si és el cas. 2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud: - Els impresos normalitzats estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP (localitzable en la pàgina web de la Generalitat, www.gva.es, accedint als apartats - ), a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'indique en aquesta resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què es van presentar o, si és el cas, emetre. En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document. - A més de la documentació requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent: a) a.1. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant i de la que, si és el cas, actue en el seu nom i representació, ha de presentar-se la documentació acreditativa d'aquesta/aquestes persona/ones (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica, cal aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que la documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del representant legal de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui en tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant. b) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas s'han d'indicar les dades en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, en què, si resulta beneficiària, l'empresa sol·licitant vol que es faça el pagament de l'import de l'ajuda. - I, a més, ha de fer el tràmit telemàtic d'aquesta Guia PROP denominat "PROPER: procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries" (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat· (vegeu l'enllaç directe a aquest en l'apartat "enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant de la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aquestes dades han experimentat qualsevol variació. c) Si en la sol·licitud de subvenció (formulari web) s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'AUTORITZACIÓ perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) o s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte a les seues obligacions davant de la Seguretat Social, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte sobre aquest tema que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de l'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Podran exonerar-se d'aquesta obligació les pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret a requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment. d) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del DOMICILI FISCAL de la persona sol·licitant, s'ha de presentar llavors el certificat de l'AEAT acreditatiu d'aquesta dada. e) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de la persona sol·licitant, s'ha de presentar llavors el certificat expedit per l'AEAT sobre l'IAE o la còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica. f) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues OBLIGACIONS PER REINTEGRAMENT de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats dels formularis WEB). g) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les PROHIBICIONS per a obtindre la condició de PERSONA BENEFICIÀRIA que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB annex a la sol·licitud de subvenció). h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat ALTRES SUBVENCIONS, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB DE sol·licitud general de subvenció i, si és el cas, model normalitzat DECFIPEU existent en el tràmit telemàtic). i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de PERSONES AMB DISCAPACITAT, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar un percentatge treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats del formulari web específic, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). j) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de MINIMIS concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis"). k) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA FERMA, segons el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en el FORMULARI WEB annex a la sol·licitud de subvenció). l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma per alguna de les infraccions qualificades de molt greus en la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la IGUALTAT DE TRACTE I LA NO DISCRIMINACIÓ (inclòs en el FORMULARI WEB ANNEX a la sol·licitud general de subvenció). m) Declaració responsable sobre si és una SOCIETAT que, d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujats. En el supòsit de marcar la casella NO del formulari WEB ANNEX a la sol·licitud general de subvenció, haurà d'aportar una certificació emesa per una empresa auditora inscrita en el Registre oficial d'auditors de comptes, que acredite que la sol·licitant compleix els terminis de pagament que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el que preveu l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. n) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la documentació següent: - Dades identificatives relatives a cada una de les dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica pròpia, així com el percentatge de participació en l'execució de l'actuació subvencionable (vegeu el FORMULARI WEB ANNEX a la sol·licitud de subvenció). - Presentació de CADA UN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del formulari de declaració responsable individual de cada integrant, que recull informació sobre la declaració de representació i el percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables (formulari normalitzat DECOMBEU, que consta en el tràmit telemàtic): S'aportaran totes les declaracions (omplides i signades individualment per cada integrant) de membres/integrants que tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció. - Si en el formulari normalitzat DECOMBEU (inclòs en el tràmit) NO S'HA AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cada una de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, o s'han OPOSAT a aquesta obtenció quant al compliment de les obligacions davant de la Seguretat social d'aquestes persones, s'han de presentar llavors les corresponents certificacions de l'AEAT, l'ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes aquestes obligacions respecte a cada una d'aquestes persones. (Inclòs en el formulari DECOMBEU) Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data en què s'expedisquen, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència que preveu l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. ny) Declaració responsable del compliment del principi DNSH ("no causar un mal significatiu"), (vegeu el model normalitzat DEPEREU que hi ha en el tràmit telemàtic). o) Declaració responsable del compromís de compliment dels principis transversals que estableix el PRTR (vegeu el model normalitzat DECOMPEU que hi ha en el tràmit telemàtic). p) Model de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) (vegeu el model normalitzat DECDATEU que hi ha en el tràmit telemàtic). q) Compromís per escrit de concedir els drets i els accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (d'ara en avant, OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la fiscalia europea i les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències (vegeu el model normalitzat DECFRAEU que hi ha en el tràmit telemàtic). r) Declaració de la condició de pime (segons model normalitzat DECPYMEU que hi ha en el tràmit telemàtic) i aportació de la següent documentació, tant de la mateixa empresa com, si és el cas, de les empreses associades o vinculades a aquesta: - Codi d'activitat de l'IAE o CNAE al qual pertany. - Certificat emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s'indique el nombre anual mitjà de persones treballadores empleades per l'empresa durant els tres últims anys de tots els codis de compte de cotització (CCC) que tinga l'entitat beneficiara, o document equivalent. - Còpia del balanç general anual o compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, amb acreditació de l'aprovació d'aquests per l'òrgan competent i, si és el cas, el seu depòsit en el corresponent registre mercantil. En cas de no tindre l'obligació de presentació de comptes anuals, documentació acreditatiu equivalent relatiu a la presentació de declaracions d'IVA i IRPF. En empreses que no hagen tancat encara els seus comptes per primera vegada, certificat de la mateixa empresa sobre l'estat dels comptes a la data de publicació de la convocatòria, o document equivalent. s) En el supòsit d'empreses dedicades al COMERÇ NO SEDENTARI, hauran de presentar una declaració responsable sobre els mercats ambulants en els quals participa amb caràcter habitual o les rutes de comerç itinerant en vehicles-botiga que realitza. t) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la DOCUMENTACIÓ PER A LA LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES que es realitzarà mitjançant un compte justificatiu que contindrà el següent: a) Llista detallada de les actuacions realitzades, secundades per la subvenció, amb la indicació de cada una de les despeses en què s'ha incorregut (amb la identificació de la creditora i del document, el seu import, la data d'emissió i la data de pagament), i la manifestació expressa del fet que s'ha complit l'objecte de la subvenció i que els béns o les millores es destinaran a les finalitats concretes per a les quals es va concedir la subvenció per un període no inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. (Segons el formulari normalitzat MEMOYTEC que hi ha en el tràmit telemàtic.) b) Justificació de les despeses i els pagaments realitzats: - Justificants de les despeses realitzades i del seu pagament, o, si és el cas, memòria d'actuació i informe d'auditoria. - Documentació que acredite la realització del material gràfic, audiovisual i, si és el cas, de qualsevol acció (promocional, formativa, informativa o divulgativa) subvencionada, en els quals haurà de constar el suport de la Generalitat, d'aquesta Conselleria i els logotips i emblemes de la Unió Europea. - Quan l'import de la despesa subvencionable arribe o supere la quantia de 40.000 euros, quan es tracte d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de subministrament o de serveis, les dues quantitats IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar també la justificació d'haver sol·licitat, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten, i justificació de la triada quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Forma presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot fer MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - El sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que cal aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible amb el número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que ho subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, DE MANERA TELEMÀTICA. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, i es concedirà per ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, FINS QUE S'ESGOTE EL CRÈDIT pressupostari assignat en la convocatòria. 3. ESMENA. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - En la modalitat telemàtica, l'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. ÒRGAN INSTRUCTOR DEL PROCEDIMENT. - La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, com a òrgan instructor, podrà realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagen de formular les corresponents propostes de resolució i recaptar de la sol·licitant, els organismes i les entitats l'aportació addicional d'altres documents, informes o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud formulada. - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de resolució de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. 6. RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ I PAGAMENT - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, amb referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE. - LES SUBVENCIONS ES CONCEDIRAN PER ORDRE DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS, una vegada completat l'expedient i realitzades les comprovacions de concurrència dels requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria. A aquest efecte, NO ES CONSIDERARÀ PRESENTADA LA SOL·LICITUD fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas de coincidència en la mateixa data, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix. - El procediment es podrà resoldre de manera parcial, a mesura que les persones sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida. 7. COMPROVACIÓ I CONTROL DE LES SUBVENCIONS: Vegeu la base tretzena de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes. 8. INFORMACIÓ I PUBLICITAT: 1. Les persones beneficiàries de l'ajuda han de complir amb les obligacions en matèria de publicitat i informació que estableix l'Acord de finançament entre la Comissió Europea i el Regne d'Espanya i l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 2. Per a l'adequat compliment del que preveu l'article 10 de l'Acord de finançament, en tots els projectes i subprojectes que es desenvolupen en execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència en cartells informatius, plaques, publicacions impreses i electròniques, material audiovisual, pàgines web, anuncis i insercions en premsa, certificats, etc., s'hauran d'incloure els següents logotips que poden trobar-se en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual: a. L'emblema de la Unió Europea. b. Juntament amb l'emblema de la Unió, s'inclourà el text "Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU" al costat del logotip del PRTR. c. Es tindran en compte les normes gràfiques i els colors normalitzats que estableix l'annex II del Reglament d'execució 821/2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades. També es pot consultar la següent pàgina web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm i descarregar diferents exemples de l'emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Vegeu la base sisena de l'annex I i el resolc cinqué de l'annex II de la resolució per la qual s'acorden les bases i convocatòria d'ajudes.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Podran ser objecte de subvenció les inversions vinculades a l'establiment comercial realitzades per les entitats beneficiàries en els conceptes següents: a) Despeses en inversió referides a la transformació digital. b) Despeses en inversió referides a transformació del punt de venda. c) Despeses en inversió relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat. d) Despeses en inversió relatives a la sostenibilitat i l'economia circular. 2. La inversió mínima aprovada no podrà ser inferior a 5.000 euros (IVA exclòs) i l'ajuda podrà arribar al 100 % de la inversió, amb el límit de 200.000 euros. 3. D'acord amb la base sisena de la Resolució , EN L'EXERCICI 2022 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, llevat que s'establisca un termini diferent en la convocatòria d'ajudes. 4. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'Activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, les actuacions que estan directament vinculades a l'activitat susceptible de suport que siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment s'han de prorratejar prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat. 5. CRITERIS DE VALORACIÓ: Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que estableixen les bases reguladores, i la concessió s'efectuarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, d'acord amb el que estableixen les esmentades bases reguladores, per ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, fins a esgotar el crèdit disponible. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida i l'expedient estiga complet. B) DESPESES SUBVENCIONABLES: Vegeu la base quarta de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes. C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: Vegeu el que indica la base setena de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes. D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa la base quinzena de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes.